Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Меморандум за спасяване от застрояване на защитените зони
Дата: 2006-07-18

МЕМОРАНДУМ

ЗА СПАСЯВАНЕ ОТ ЗАСТРОЯВАНЕ НА БЪДЕЩИТЕ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

Днес, .... 2006 г. между Министерството на околната среда и водите, представители на инициативният комитет за спасяване на Иракли и Черноморието и представители на неправителствени природозащитни организации (изброени), наричани за краткост СТРАНИТЕ сключиха Меморандум за разбирателство.

Член 1
Водени от взаимно изразеното си желание да укрепят за затвърдят ползотворния диалог помежду си като най-желана форма на взаимодействие, декларирайки готовност да работят заедно за постигане на значителен напредък в осъществяването на екологичната политика на България, ангажирайки си да намерят ефикасни решения за поставените от страните обществено значими проблеми в сферата на защита на природата и в стремеж да постигнат действително и пълно изпълнение на поетите ангажименти от страна на Република България в процеса на присъединяване на към Европейския съюз, СТРАНИТЕ се споразумяха да:

Член 2
В срок до 31 декември 2006 г., поетапно да намерят взаимно удовлетворително разрешаване на изброените в Плана за действие към настоящия Меморандум (Приложение 1) природозащитни проблеми и да предприемат всички необходими действия от компетенцията им за тяхното действително преодоляване.

Член 3
С цел подпомагане на работата по отделните групи от проблеми СТРАНИТЕ се споразумяват да излъчат свои компетентни представители, които да формират работни екипи от експерти по тях. Дейността на работните екипи ще се организира от координатор (излъчен от МОСВ) и секретар (излъчен от НПО), които ще имат задължението да информират текущо за напредъка и съгласуват постигнатите проекторешения със своите ръководители и организации.

Член 4
Работните екипи се задължават да проведат достатъчно на брой заседания по отделните проблеми до намирането на приемливо за страните решение на всеки един от тях. Така постигнатите решения от всеки работен екип ще бъдат представени на обща среща на СТРАНИТЕ, организирана от МОСВ и в присъствието на Министъра на околната среда и водите.

Член 5
При намиране на приемливо и благоприятно решение по даден проблем от Приложение 1, СТРАНИТЕ се задължават да предприемат незабавно действия за неговото прилагане, съгласно дадените им по закон правомощия, без да изчакват провеждането общата среща по чл. 4. В случай, че по даден проблем е намерено и реализирано приемливо за страните решение преди провеждането на общата среща, то направеното ще бъде представено на общата среща като пример за добра практика.

Член 6
За срока на действие на този меморандум, СТРАНИТЕ се задължават да поддържат отворен и постоянен диалог помежду си и своевременно да разрешават в дух на разбирателство възникналите трудности.

Този Меморандум и План за действие (Приложение 1) се сключиха в четири еднообразни екземпляра, по един за страните и един, който ще бъде представен на Делегацията на Европейската комисия в София, като свидетелство за конструктивния диалог и ангажираност в разрешаването на проблемите в сектор “Защита на природата” от Глава “Околна среда”.

Подписи:

Да спасим Иракли


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Меморандум за спасяване от застрояване на защитените зони
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.