Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Извадка от: Правилата за работа по националната стандартизация
Дата: 2007-01-16

По тема: Учредяват технически комитети в областта на туризма

Част 2: Организация на дейността по стандартизация

3.3 Технически комитети (ТК) по стандартизация

Техническите комитети по стандартизация са работни органи на БИС, отговорни за работата по стандартизация в определени области на икономиката.

3.3.1 Условия за създаване и функциониране на ТК

Техническите комитети по стандартизация се създават от техническите съвети за стандартизация. Техническите комитети подлежат на периодичен преглед за изпълнение на условията за създаване и функциониране.

Забележка: Регистрираните към датата на влизане в сила на Закона за националната стандартизация (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.) технически комитети по стандартизация запазват своя статут.

Технически комитет по стандартизация се създава по инициатива на заинтересовани организации, администрации на изпълнителната власт и други юридически лица, проявяващи интерес към областта на дейност, за която се създава ТК.

Техническия съвет взима решение за създаване на ТК когато са изпълнени следните условия:

- обоснована е необходимостта от създаването на нов ТК и е разработен бизнес план и/или работна програма;

- определена е областта на дейност, която не трябва да дублира областта на вече създаден БИС/ТК и при възможност да съответства на област или области на дейност на техническите комитети на европейските и международните организации за стандартизация;

- заявено е участие в работата на ТК от най-малко четирима представители от отделни групи членове на БИС.

В случай на неизпълнение на едно или повече от тези условия съответният технически съвет отхвърля мотивирано предложението за създаване на нов ТК.

Решението за създаване или отхвърляне създаването на ТК може да се обжалва пред Управителния съвет.

Управителният съвет разглежда молбата за преразглеждане на решението на следващото си заседание.

В БИС се поддържа регистър на всички БИС/ТК, съдържащ наименованието, номерът на ТК и областта на дейност.

Наименованието, номерът на ТК и областта на дейност се публикуват в официалния бюлетин на БИС и на интернет страницата на БИС.

3.3.3 Състав на техническите комитети

В работата на даден ТК участват упълномощени представители на членовете на БИС.

Съставът на даден ТК трябва да бъде такъв, че да се гарантира равнопоставеност на отделните групи и да не се позволява на някоя от представените групи от заинтересованите да има превес над останалите.

Участието на членове на БИС в ТК се определят от вида членство, което те са заявили съгласно устава на БИС, както следва:

а) Членове със статут на активно участие.

Всеки член на БИС, който е заявил желание за активно участие в работата на даден ТК се представлява само от един упълномощен представител, който участва в заседанията на техническия комитет и има правото да гласува при вземане на решения. В заседанията на даден ТК може да участват повече от един представител на член на БИС при разглеждане на конкретни задачи, но с право само на един глас при вземането на решения. При невъзможност на упълномощен представител да присъства даденият член на БИС може да изрази становището си по кореспондентски път или да изпрати заместник.

б) Членове със статут на наблюдател.

Членовете на БИС със статут на наблюдатели се представляват от упълномощени представители, които могат да присъстват на заседанията на ТК, но са без право на гласуване.

Членовете на БИС със статут на активно участие предлагат и одобряват експерти, които участват в целеви работни групи за изпълнение на конкретни теми. Те могат да предлагат и одобряват и експерти, които не са представители на членове на БИС. Експертите работят само в качеството си на експерти в целевите работни групи и нямат право да бъдат замествани.

Веднъж създадени, ТК са отворени за участие за всички членове на БИС.

В случай че даден ТК отхвърли молбата на член на БИС да участва в неговата работа, решението може да се обжалва пред съответния технически съвет.

3.3.5 Председател на технически комитет

Всеки ТК се ръководи от председател, подпомаган от секретариат.

3.3.5.1 Избор

Представителите на членовете на БИС в даден ТК предлагат кандидатура за председател на БИС/ТК. Председателят трябва да бъде личност с доказани професионални качества и авторитет в съответната област, който може и да не е представител на организация-член на БИС.

Председателят се избира с обикновено мнозинство от представителите на членовете на БИС в съответния ТК.

Мандатът на председателя е за срок от 3 (три) години, с възможност за преизбиране, но за не повече от два последователни мандата.

Председателят на ТК може да бъде сменен преди изтичане на неговия тригодишен мандат в следните случаи:

- при собствено желание;

- при прекратяване на членството в БИС на организацията, чиито представител е в ТК;

- при предложение за смяна на председателя, внесено от мнозинството от представителите на членовете на БИС в ТК.

Решението за смяна на председателя на ТК се взема с обикновено мнозинство от всички представители на членовете на БИС в ТК.

3.3.6 Секретариат на технически комитет на БИС

Организацията на работата в БИС/ТК се извършва от секретариат. Администрацията на БИС поддържа секретариатите на БИС/ТК. Изпълнителният директор определя със заповед служител от администрацията на БИС за секретар.

Когато организация - член на БИС, желае да поддържа секретариат на ТК, тя прави предложение пред изпълнителния директор на БИС. Организацията трябва да приложи към предложението необходимите доказателства за своята компетентност.

Съответният технически съвет взема решение за местонахождението на този ТК.

Условията, при които на организация - член на БИС, се възлага да поддържа секретариат на БИС/ТК, трябва да бъдат предмет на споразумение (на базата на писмен  договор). прилагат се най-малко следните условия:

-          организацията трябва да докаже необходимата техническа възможност за водене на цялата кореспонденция и документация;

- организацията трябва да представи кандидатура за секретар на ТК, която да бъде одобрена от техническия съвет;

-       изпълнителният директор на БИС определя служител от администрацията, който да координира и контролира работата на ТК;

-     служителят трябва да получава копия от цялата кореспонденция и документация, за да е убеден в правилното изпълнение на процедурите. В случаи на съмнение той трябва да обсъди проблема със секретариата на съответния ТК,  преди да докладва на изпълнителния директор на БИС.

-      администрацията на БИС носи отговорност за ефективната и безпристрастна работа на секретариата.

В случаите, когато повече от една организация - член на БИС, са направили предложение за поддържане на секретариат на БИС/ТК, съответният технически съвет взема решение за местонахождението на секретариата.

Решението на съответния технически съвет може да се обжалва пред Управителния съвет.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Извадка от: Правилата за работа по националната стандартизация
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.