Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Указания във връзка с най-често допусканите грешки при деклариране на вътреобщностни придобивания и вътреобщностни доставки
Дата: 2007-10-09

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

1000  София, бул. “Княз Дондуков” № 52  телефон: (02) 98591 факс: (02) 987 08 27


І. ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ПРИДОБИВАНИЯ В ОТЧЕТНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЗДДС

Придобиването на стоки на територията на страната от доставчик, регистриран за целите на ДДС в друга държава членка на ЕС, подлежи на деклариране в отчетните регистри и справката-декларация по ЗДДС.

По повод осъществените вътреобщностни придобивания, регистрираното по ЗДДС   лице, получател по доставката, издава протокол съгласно чл. 117 от ЗДДС.

1.1. Съгласно разпоредбите на чл. 84 от ЗДДС, данъкът по вътребщностно придобиване е изискуем от лицето, което извършва придобиването. В тази връзка протоколът издаден в случаите на чл. 84 от ЗДДС се включва в дневник продажби с код на документ (09), а данъчната основа и размерът на начисления данък се отразяват както следва:

колона 13 – Данъчна основа на вътреобщностните придобивания (ВОП)

колона 15 – Начислен ДДС за ВОП и за получени доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС

Често допускани грешки при декларирането на вътреобщностни придобивания в дневник продажби са:

 • деклариране на данъчната основа на ВОП в колона 14 на дневник продажби „ДО на получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС”;
  Некоректно е декларирането на данъчната основа на ВОП в колона 14, тъй като прилагането на чл. 82, ал.2-5 от ЗДДС касае получени доставки, различни от ВОП, при които ДДС е изискуем от получателя.
 • деклариране на данъчната основа на ВОП в колона 11 на дневник продажби „Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20 %, вкл. дистанционните доставки, с място на изпълнение на територията на страната”;
  Недопустимо е приравняването на вътреобщностно придобиване с доставка извършена на територията на страната, както и посочването на данъчната основа на ВОП в колона 11 от дневник продажби. 

1.2. За да упражни правото си на данъчен кредит [1] по осъщественото вътреобщностно придобиване, регистрираното по ЗДДС лице следва да включи същия протокол в дневник покупки както следва:

колона 10 – Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82 ал. 2 – 5 ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит;

колона 11 – ДДС с право на пълен данъчен кредит.

Често допускани грешки при декларирането на вътреобщностни придобивания в дневник покупки са:

 • Деклариране на осъщественото вътреобщностно придобиване само в дневник покупки, като се пропуска включването на съставения вече протокол в дневник продажби.
  Облагането с ДДС при  вътреобщностните сделки е в страната на потребление на стоката, което означава, че получателят по доставката начислява данък по стандартната ставка в своята държава членка. Спазването на този механизъм за облагане изисква регистрираното по ЗДДС лице не само да си „самоначисли” ДДС чрез издаване на протокол съгласно чл.117 от ЗДДС, но и да включи този документ в дневник продажби в периода, в който данъкът е станал изискуем.
 • Отразяване на осъщественото вътреобщностно придобиване, чрез включването на фактурата, издадена от чуждестранния контрагент в дневник покупки.
  Фактурата, издадена от търговеца от друга държава членка на ЕС на българския търговец по повод вътреобщностната сделка, не съдържа размер на данъка и не следва да се отразява в отчетните регистри. В съответствие със ЗДДС, получателят по фактурата изготвя протокол с указаните в закона задължителни реквизити. Декларирането на вътреобщностно придобиване става чрез запис на документ в дневник продажби с код (09), а не с код (01).

ВАЖНО!!!
Протокол съгласно чл. 117 от ЗДДС се издава не по-късно от 5 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

Данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие. Ако фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, но само в случаите когато фактурата касае осъществена вътреобщностна сделка, а не направено авансово плащане.

Регистрираното по ЗДДС лице е длъжно да отрази протокола по чл. 117 от ЗДДС, съставен по повод осъществено вътреобщностно придобиване в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издаден и в дневника за покупки най-късно до третия данъчен период, следващ данъчния период на издаване на протокола.

Коректното деклариране на осъществените ВОП изисква освен посочване на данъчната основа и размера на начисления ДДС в определените за целта колони, но и вярното изписване на валиден идентификационен номер по ДДС на чуждестранния контрагент, както и отразяване на предмета на сделката.

ІІ. ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДОСТАВКИ В ДНЕВНИК ПРОДАЖБИ И VIES ДЕКЛАРАЦИЯ

Вътреобщностна е доставката на стоки, транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Регистрираното лице е длъжно да отрази издадените данъчни документи във връзка с вътреобщностна доставка в дневника за продажбите за данъчния период, през който данъкът за доставката е станал изискуем, като впише данъчната основа по издадена фактура както следва:

Колона 20 - Данъчна основа на ВОД (вътреобщностни доставки)

Данъчната основа по издадена фактура за осъществена доставка на услуга по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 -24 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка се отразява в:

Колона 22 - Данъчна основа на доставка на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 -24 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

 • Често срещана грешка при деклариране на извършена вътреобщностна доставка е попълването на данъчната основа в колона 19 – Данъчна основа на доставките със ставка 0% по глава трета. Въпреки че вътреобщностните доставки са доставки, облагаеми с нулева ставка,  разпоредбите на глава трета третират само доставки извън Общността.

Правилното деклариране на документите, издадени по повод на вътреобщностна доставка гарантира коректното пренасяне на сумарните данни във VIES декларацията.

При деклариране на вътреобщностните доставки с контрагенти от други държави членки на ЕС в дневник продажби и VIES декларациите следва да се имат предвид следните особености и да се избягват следните често допускани грешки:

 • По отношение на лицата, които следва да подават VIES декларации
  VIES декларации подават регистрирани по ЗДДС лица, извършващи доставка на стоки или услуги към държави членки на ЕС, получател по които е регистрирано за целите на ДДС лице.
 • По отношение на съдържанието на VIES декларациите
  Във VIES декларациите не бива да се включват български контрагенти като получатели на стоката или услугата.
  Във VIES декларацията се отразяват само доставки към контрагенти, регистрирани по ДДС в друга държава членка на ЕС.
  Във VIES декларациите не бива да се отразяват на отделни редове различните доставки към един и същ контрагент. Всички осъществени доставки към един контрагент (независимо от техния брой) се отразяват само на един сумарен ред, в който се вписва  техния сбор за съответния данъчен период.
 • По отношение изписване на ДДС номерата  на контрагентите

От 01.01.2007 г. при сделки в рамките на Общността с регистрирани по ДДС контрагенти, в отчетните регистри се посочват техния валиден ДДС номер.

 • Всеки ДДС номер на търговец от ЕС започва с префикс, който представлява кода на съответната държава членка (виж приложената таблица) и се състои от две букви, задължителноизписани на латиница.
 • След префикса следва поредица от цифри или цифри и букви съобразно форматите, определени от страните (виж приложената таблица).
 • Изписването на буквите в ДДС номерата на чуждите контрагенти трябва да бъде задължително на латиница в противен случай автоматично се генерира грешка.

Често допускани грешки:

 • Изписване на произволна поредица от цифри като ДДС номер на контрагент (напр. 99999999);
 • Вписване на невалидни ДДС номера във VIES декларациите (както и в отчетните регистри);
 • Неправилно изписване или замяна на букви и цифри.
  Пример: Често допускана грешка е замяната на цифрата 1 с латинската буква I или l, както и цифрата 0 с латинската буква O, или  обратно.
 • Изписване на ДДС номера без префикс на съответната държава членка или изписване на номера с грешен код.

Специално внимание следва да се обърне на префиксите в ДДС номерата на Гърция и Великобритания. Префиксът на ДДС номер в Гърция е EL, а не GR. Префиксът на ДДС номер във Великобритания е GB, а не UK.

Забележка: Въпреки, че Вашият контрагент предоставя своя ДДС идентификационен номер и Ви уверява, че е регистриран за целите на ДДС в своята държава членка, преди да го изпишете във издаван от Вас документ или да го декларирате в отчетните регистри по ЗДДС и VIES декларацията, проверете неговата валидност чрез сайта на НАП, защото:

В някои държави членки (например Полша и Испания), търговците оперират с 2 идентификационни номера за целите на ДДС – единият те следва да използват при търговските си взаимоотношения на вътрешния пазар, а другият ДДС номер им се издава и служи за целите на вътреобщностната търговия. Българските търговци трябва да изискват ДДС номера на своя контрагент, валиден за търговия в рамките на Общността.

ВНИМАНИЕ!

Наличието на синтактично грешни идентификационни номера за целите на ДДС на Ваши контрагенти в отчетните регистри и/или във VIES декларацията може да доведе до предприемане на контролни действия от страна на органи по приходите на НАП за установяване на действителните Ви задължения, в резултат на които е възможно:

 • да не бъде призната вътреобщностна  доставка, по която получател е търговец с невалиден идентификационен номер за целите на ДДС при което се приема, че е налице доставка с място на изпълнение на територията на страната, подлежаща на облагане със ставка 20%.
 • некоректно отразяване на ДДС номер при вътреобщностна доставка или придобиване може да доведе до възлагане на последващи контролни дейности на Вашия контрагент, вследствие на което да се  влошат търговските Ви взаимоотношения.

Преди да посочите в издавана от Вас фактура (известие) / протокол идентификационен номер за целите на ДДС на контрагент от друга държава членка на ЕС, се уверете в неговата валидност, като посетите страницата: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=BG или www.nap.bg.

Допълнителна информация може да получите на тел. (02) 9859 6151.


Формати на идентификационните ДДС номера във всяка държава членка на ЕС

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

СТРУКТУРА

ФОРМАТ*

Австрия

ATU99999999[2]

1 група от 9 знака

Белгия

BE999999999
BE0999999999

1 група от 9 знака или 1 група от 10 знака

Великобритания

GB999999999
или GB999999999999[3] или GBGD999[4]
или GBHA999[5]

1 група от 3 цифри, 1 група от 4 цифри и 1 група от 2 цифри; или горното, последвано от група от 3 цифри; или 1 група от 5 знака

Германия

DE999999999

1 група от 9 цифри

Гърция

EL999999999

1 група от 9 цифри

Дания

DK99999999

4 групи от 2 цифри

Естония

EE999999999

1 група от 9 цифри

Ирландия

IE9S99999L[6]

1 група от 8 знака

Испания

ESX9999999X[7]

1 група от 9 знака

Италия

IT99999999999

1 група от 11 цифри

Кипър

CY99999999L[8]

1 група от 9 знака

Латвия

LV99999999999

1 група от 11 цифри

Литва

LT999999999
или LT999999999999

1 група от 9 цифри или 1 група от 12 цифри

Люксембург

LU99999999

1 група от 8 цифри

Малта

MT99999999

1 група от 8 цифри

Полша

PL9999999999

1 група от 10 цифри

Португалия

PT999999999

1 група от 9 цифри

Румъния

RO9999999999

1 група от минимум 3 и максимум 10 цифри

Словакия

SK9999999999

1 група от 10 цифри

Словения

SI99999999

1 група от 8 цифри

Унгария

HU99999999

1 група от 8 цифри

Финландия

FI99999999

1 група от 8 цифри

Франция

FRXX999999999

1 група от 2 знака, 1 група от 9 цифри

Холандия

NL999999999B99[9]

1 група от 12 знака

Чехия

CZ99999999
или CZ999999999
или CZ9999999999

1 група от 8, 9 или 10 цифри

Швеция

SE999999999999

1 група от 12 цифри

[1] Конкретният пример касае само ВОП с право на пълен данъчен кредит.
[2] Първата позиция след префикса винаги е "U".
[3] Посочва бранша на търговците.
[4]Посочва държавни власти.
[5] Посочва здравни власти.
[6] Позиция 2 е цифра от 0 до 9 или буквен знак от A до Z, „+”, „`”; позиция 8 е буквен знак от A до W;
[7] Първият и последния знак може да бъде буквен или цифров; но не могат и двата да бъдат цифрови.
[8] Позиция 9 винаги е буквен знак.
[9] Позиция 10 винаги е „B”.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Указания във връзка с най-често допусканите грешки при деклариране на вътреобщностни придобивания и вътреобщностни доставки
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.