Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Указания във връзка с най-често допусканите грашки във VIES декларациите
Дата: 2007-10-09

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 телефон: (02) 98591 факс: (02) 987 08 27


При деклариране на вътреобщностните сделки с контрагенти от други държави членки на ЕС в отчетните регистри по ЗДДС и VIES декларациите следва да се имат предвид следните особености и да се избягват следните често допускани грешки:

1. По отношение на лицата, които следва да подават VIES декларации

VIES декларации подават регистрирани по ЗДДС лица, извършващи доставка на стоки или услуги към държави членки на ЕС, получател по които е регистрирано за целите на ЗДДС лице.

2. По отношение на съдържанието на VIES декларациите

2.1. Във VIES-декларациите не бива да се включват български контрагенти като получатели на стоката или услугата.
Във VIES декларацията се отразяват само доставки към контрагенти, регистрирани по ЗДДС в друга държава членка на ЕС.

2.2. Във VIES-декларациите  не бива да се отразяват на отделни редове различните доставки   към един контрагент.
Всички осъществени доставки към един контрагент (независимо от техния брой) се отразяват само на един сумарен ред, в който се вписва  техния сбор за съответния данъчен период.

3. По отношение изписване на ДДС номерата  на контрагентите

3.1. Не бива да се изписва произволна поредица от цифри като ДДС номер на контрагент (напр. 99999999).

Във VIES-декларациите (както и в Дневниците) следва да се посочва валидния ДДС-номер на всеки европейски контрагент.

От 01.01.2007 г. при сделки в рамките на Общността с регистрирани по ДДС контрагенти в отчетните регистри се посочват техният валиден ДДС номер, който се състои от представка (две буквен код за всяка държава членка) и поредица от цифри или цифри и букви съобразно форматите, определени от страните. Виж приложената таблица.

3.2. ДДС номерата на контрагентите не бива да се вписват с интервали, разделители, тирета или други препинателни знаци.

!!! ДДС номерата съдържат само букви и цифри.

3.3. При изписване на ДДС номерата трябва внимателно да се следи за точното изписване на букви и цифри, като не се допуска замяна на цифри с букви и обратно.

Пример: Често се бъркат цифрата 1 с латинската буква I, както и цифрата 0 с латинската буква O или  обратно.

Важно!!!
Проверете ДДС номера на контрагента чрез сайта на НАП преди да го впишете в отчетните регистри и
VIES декларацията.

3.4. ДДС номерата не бива да се изписват без префикса на съответната държава- членка или да се изписват номера с грешен код.

Всеки ДДС номер на фирма от ЕС започва с префикс, който представлява кода на съответната държава членка (виж приложената таблица) и се състои от две главни букви, задължителноизписани на латиница.

Префиксът задължително трябва да бъде изписван на латиница с главни букви - включително и буквите, които са еднакви на латиница и кирилица. В противен случай автоматично се генерира грешка!

Специално внимание следва да се обърне на префиксите в ДДС номерата на Гърция и Великобритания. Префиксът на ДДС номер в Гърция е EL, а не GR. Префиксът на ДДС номер във Великобритания е GB, а не UK.

ВНИМАНИЕ!
Наличието на синтактично грешни идентификационни номера за целите на ДДС на Ваши контрагенти в отчетните регистри и/или във VIES декларацията може да доведе до предприемане на контролни действия от страна на органи по приходите на НАП за установяване на действителните Ви задължения, в резултат на които е възможно:

  • да не бъде призната вътреобщностна  доставка, по която получател е търговец с невалиден идентификационен номер за целите на ДДС при което се приема, че е налице доставка с място на изпълнение на територията на страната, подлежаща на облагане със ставка 20%.
  • некоректно отразяване на ДДС номер при вътреобщностна доставка или придобиване може да доведе до възлагане на последващи контролни дейности на Вашия контрагент, вследствие на което да се  влошат търговските Ви взаимоотношения.

Преди да посочите в издавана от Вас фактура (известие) идентификационен номер за целите на ДДС на контрагент от друга държава членка на ЕС, се уверете в неговата валидност, като посетите страницата: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=BG или www.nap.bg.

Допълнителна информация може да получите на тел. (02)  9859 6151.

Формати на идентификационните ДДС номера във всяка държава членка на ЕС

Държава членка

Структура

Формат*

Австрия

ATU99999999[1]

1 група от 9 знака

Белгия

BE999999999
или BE0999999999

1 група от 9 знака или 1 група от 10 знака

Великобритания

GB999999999
или GB999999999999[2] или GBGD999[3]
или GBHA999[4]

1 група от 3 цифри, 1 група от 4 цифри и 1 група от 2 цифри; или горното, последвано от група от 3 цифри; или 1 група от 5 знака

Германия

DE999999999

1 група от 9 цифри

Гърция

EL999999999

1 група от 9 цифри

Дания

DK99999999

4 групи от 2 цифри

Естония

EE999999999

1 група от 9 цифри

Ирландия

IE9S99999L[5]

1 група от 8 знака

Испания

ESX9999999X[6]

1 група от 9 знака

Италия

IT99999999999

1 група от 11 цифри

Кипър

CY99999999L[7]

1 група от 9 знака

Латвия

LV99999999999

1 група от 11 цифри

Литва

LT999999999
или LT999999999999

1 група от 9 цифри, или 1 група от 12 цифри

Люксембург

LU99999999

1 група от 8 цифри

Малта

MT99999999

1 група от 8 цифри

Полша

PL9999999999

1 група от 10 цифри

Португалия

PT999999999

1 група от 9 цифри

Румъния

RO9999999999

1 група от минимум 3 и максимум 10 цифри

Словакия

SK9999999999

1 група от 10 цифри

Словения

SI99999999

1 група от 8 цифри

Унгария

HU99999999

1 група от 8 цифри

Финландия

FI99999999

1 група от 8 цифри

Франция

FRXX999999999

1 група от 2 знака, 1 група от 9 цифри

Холандия

NL999999999B99[8]

1 група от 12 знака

Чехия

CZ99999999
или CZ999999999
или CZ9999999999

1 група от 8, 9 или 10 цифри

Швеция

SE999999999999

1 група от 12 цифри

[1] Първата позиция след префикса винаги е "U".
[2] Посочва бранша на търговците.
[3] Посочва държавни власти.
[4] Посочва здравни власти.
[5] Позиция 2 е цифра от 0 до 9 или буквен знак от A до Z, „+”, „`”; позиция 8 е буквен знак от A до W.
[6] Първият и последния знак може да бъде буквен или цифров, но не могат и двата да бъдат цифрови.
[7] Позиция 9 винаги е буквен знак.
[8] Десета позиция след префикса винаги е "B".


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Указания във връзка с най-често допусканите грашки във VIES декларациите
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.