Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Дата: 2002-10-10

Приета с ПМС № 220 от 25.09.2002 г., обн., ДВ, бр. 93 от 1.10.2002 г., в сила от 1.10.2002 г. кн. 11/2002 г., стр. 508т. 6, р. 1, № 140а

Чл. 1.  (1) За издаване на лицензи за туристическа дейност по реда на чл. 17 и следващи от Закона за туризма (ДВ, бр. 56 от 2002 г.) се събират следните такси:

1. за разглеждане на заявлението за издаване на лиценз за:

а) туроператорска дейност - 1000 лв.;

б) туристическа агентска дейност - 500 лв.;

в) туроператорска дейност от притежатели на лиценз за туристическа агентска дейност - 250 лв.;

2. за издаване на лиценз за:

а) туроператорска дейност - 4000 лв.;

б) туристическа агентска дейност - 2000 лв.;

в) туроператорска дейност от притежатели на лиценз за туристическа агентска дейност - 2250 лв.

(2) Таксите по ал. 1, т. 1 се плащат при подаване на документите за издаване на лиценз, а по ал. 1, т. 2 - при получаване на лиценза и стикера.

Чл. 2. (1) За категоризиране на туристически обекти по смисъла на чл. 50, ал. 1 от Закона за туризма се събират следните такси:

1. за разглеждане на заявлението за категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища:

а) до 30 стаи - 40 лв.;

б) от 31 до 150 стаи - 80 лв.;

в) от 151 до 300 стаи - 150 лв.;

г) от 301 до 500 стаи - 220 лв.;

д) над 500 стаи - 400 лв.

2. за издаване на категорийна символика на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища:

а) до 30 стаи - 360 лв.;

б) от 31 до 150 стаи - 720 лв.;

в) от 151 до 300 стаи - 1350 лв.;

г) от 301 до 500 стаи - 1980 лв.;

д) над 500 стаи - 3600 лв.;

3. за разглеждане на заявлението за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:

а) до 20 стаи - 20 лв.;

б) от 21 до 40 стаи - 40 лв.;

в) от 40 до 60 стаи - 75 лв.;

г) от 61 до 100 стаи - 200 лв.;

д) над 100 стаи - 400 лв.;

е) за едно легло в самостоятелна стая - 1 лв.

4. за издаване на категорийна символика на местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:

а) до 20 стаи - 180 лв.;

б) от 21 до 40 стаи - 360 лв.;

в) от 40 до 60 стаи - 675 лв.;

г) от 61 до 100 стаи - 1800 лв.;

д) над 100 стаи - 3600 лв.;

е) за едно легло в самостоятелна стая - 9 лв.

5. за разглеждане на заявлението за категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане - 9 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 20 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане - 40 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане - 75 лв.;

д) над 300 места за сядане - 110 лв.

6. за издаване на категорийна символика на заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане - 81 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 180 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане - 360 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане - 675 лв.;

д) над 300 места за сядане - 990 лв.

(2) Таксите по ал. 1, т. 1, 3 и 5 се заплащат при подаване на заявлението за категоризиране на туристически обект, а по ал. 1, т. 2, 4 и 6 - при получаване на категорийната символика.

(3) За удължаване срока на категорията на туристически обект се събира такса, както следва:

1.  тридесет на сто от дължимата сума за категоризиране по ал. 1 за удължаване действието на категорията за срок една година;

2.  шестдесет на сто от дължимата сума за категоризиране по ал. 1 за удължаване действието на категорията за срок две години.

(4) За категоризиране на туристически обект, действащ в периода от 1 май до 31 октомври на календарната година или от 1 декември на предходната до 1 март на следващата календарна година, се събира 60 на сто от дължимата по ал. 1 сума за категоризиране.

Чл. 3. (1) За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно лицензираните лица, както и за категоризираните туристически обекти се събира такса 150 лв.

(2) За издаване на дубликат на лиценз за извършване на туристическа дейност, както и на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект се събира такса 100 лв.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  Тарифата се приема на основание чл. 18, ал. 2 и чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

§ 2.  Министърът на икономиката дава указания по прилагането на тарифата.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.