Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Проект на Закон за туризма (17.02.2011)
Дата: 2011-02-17

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


 

ПРOEKT НА ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

СОФИЯ
ВАКАНЦИЯ И СПА 2011
17-19 февруари 2011 г.

Участници в заседанията на работната група

Законопроектът е изготвен от работна група, създадена със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, с ръководител Иво Маринов, зам. министър. В състава на работната група, освен представители на МИЕТ, бяха включени и представители на Националното сдружение на общините в РБ, БАТА, АБТТА, БХРА, БТК, ВТК, НХМК, СБТИ, СИТ, НБТ, БААТ, РТА Стара планина, РТА Родопи, АСЕТИ, Български съюз по балнеология и СПА туризъм, Национална асоциация по СПА и уелнес туризъм, Национална асоциация за детски и младежки туризъм, СТР, СТ Клъстер, СТ - София, СТ – Пловдив, Европейски институт по туризъм, Съюз на собствениците на к.к. Слънчев бряг, Съюз на хотелиерите на Златни пясъци, Асоциация на екскурзоводите в България, Съюз на екскурзоводите в България, сдружение Българско ски училище, Българска федерация по ски и други.
Законопроектът е съобразен с актуалните изисквания на ЕС за намаляване на административната тежест, т.е. за опростяване на процедурите и намаляване на задълженията към бизнеса за информиране, с Програмата на правителството за по-добро регулиране 2010-2013 г., както и със Закона за дейностите за предоставяне на услуги (Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар).

Туристически дейности

Туристически дейности са и:

 • предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на културния, балнеоложкия, спа- и уелнес, селския, еко, конгресен, младежки, приключенски, ловния, голф и други видове туризъм;
 • предоставянето на услуги за спорт, развлечение и приключение, когато са включени в туристическо предлагане - каране на ски, гмуркане, ветроходство, езда, пешеходен туризъм, планинско ориентиране, рафтинг/гребане с лодки, каране на кану, джетове, водни колела и др. подобни съдове, парапланеризъм, бънджи скокове и др.;
 • екскурзоводската дейност и воденето на туристи в планинска и природна среда.

Туристически обекти

 1. Списъкът на туристическите обекти е разширен.
 2. Средствата за подслон и места за настаняване са обединени в една група – места за настаняване, с две подгрупи – Клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически комплекси и вили) и Клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги).
 3. Дефинирани са нови видове обекти, които подлежат на категоризация:
  • апартаментни туристически комплекси
   Апартaментен туристически комплекс” е:
   • жилищна сграда от апартаменти и/или студиа, които се предоставят на туристи за нощувка от компания за хотелски мениджмънт или
   • самостоятелна териториално обособена група от сгради с апартаменти и/или студиа, с изградена обща инженерна и туристическа инфраструктура, където се предлагат основни и допълнителни туристически услуги, или
   • самостоятелна териториално обособена група от хотел/и и нискоетажни масивни сгради от апартаменти и/или студиа, с изградена обща инженерна и туристическа инфраструктура, където се предлагат основни и допълнителни туристически услуги.
    Апартаментният туристически комплекс, независимо от броя и вида на сградите, получава единна, обща категория за комплекса, като разлика в категорията на различните обекти в комплекса не се допуска.
    Апартаментният туристически комплекс разполага поне с едно заведение за хранене и развлечения.
     
  • хостели; „Хостел” е сграда за ниско-бюджетно настаняване, която е функционално обособена като общежитие със самостоятелни стаи и/или общи спални помещения – мъжки, женски и/или смесени. Споделено се ползват санитарен възел, всекидневна, обзаведена кухня с трапезария.
    
  • апартаменти за гости „Апартаменти за гости” – са до 10 апартамента в жилищна сграда или в един вход на многоетажна жилищна сграда, предоставяни на туристи за нощувка.

Наименованията на съществуващите обекти “туристическо селище”, “самостоятелни стаи” и “къщи” се променят съответно на “туристически комплекс”, “стаи за гости” и “къщи за гости”.

ДП БЪЛГАРСКИ ТУРИЗЪМ

Образува се държавно предприятие “Български туризъм”със статут по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Предмет на дейност на ДП БТ:

 1. Разработване, изпълнение и отчитане на годишната програма за национална туристическа реклама.
 2. Разработване и изпълнение на национална маркетингова стратегия.
 3. Осъществяване на ваимодействие с организациите за управление на туристическите райони при реализацията на националната маркетингова стратегия и разработването на маркетинговите стратегии на туристическите райони.
 4. Организиране извършването на маркетингови проучвания и анализи.
 5. Организиране участието на Република България в международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма.
 6. Събиране на такси от лицата, извършващи туристическа дейност, за участието им на национални и информационни щандове на страната на международни туристически изложения и панаири и на национални борси.
 7. Организиране на опознавателни пътувания на чуждестранни журналисти и посещения на чужди туроператори и туристически агенти в страната.
 8. Изработване и разпространение на рекламни и информационни материали.
 9. Набиране, обработване и анализиране на статистически данни за развитието на търсенето и предлагането в страни - основни пазари за националния туристически продукт.
 10. Изготвяне, поддържане, актуализиране и популяризиране на официалната страница на българския туризъм в интернет.
 11. Разработване и осъществяване на комуникационни кампании на вътрешния и чуждестранни пазари.
 12. Осигуряване дейността на Националния туристически информационен център.
 13. Участие в разработването и изпълнението на стратегии за развитието на българския туризъм.
 14. Участие в международни организации със сходен предмет на дейност.

ДП Български туризъм:

 • може да извършва дейности и да сключва сделки само във връзка с осъществяването на предмета му на дейност;
 • не може да участва в търговски или граждански дружества;
 • няма право да сключва договори за кредити с търговски банки и други финансови институции, освен ако за това има изрично решение на Министерския съвет.

ДП Български туризъм стопанисва и управлява предоставеното му имущество - публична и частна държавна собственост.

За осъществяване предмета на дейност на ДП Български туризъм, Министерският съвет с решение може да предоставя на предприятието за стопанисване и управление недвижими и движими вещи - публична или частна държавна собственост.

Органи на управление:

 1. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма.
 2. Управителният съвет.
 3. Изпълнителният директор.

Управителният съвет се състои от 5 члена, включително изпълнителния директор, които се назначават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма за срок до 5 години.

Членовете на управителния съвет не могат да извършват от свое или от чуждо име конкурентна дейност, да бъдат в договорни отношения с други предприятия, дружества и сдружения със сходен предмет на дейност.

Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е осъждано за престъпление от общ характер или е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степенвключително с друг член на органите на управление на НТО.

Приходите на ДП „Български туризъм” се формират от:

 1. Средства, определяни ежегодно със закона за държавния бюджет за съответната година.
 2. 10 % от туристическия данък, събран по Закона за местните данъци и такси.
 3. 50 % от приходите от глоби и имуществени санкции, наложени по този закон, с изключение на приходите от наложените глоби и имуществени санкции от кметовете на общини.
 4. Приходи от такси за участие на национални и информационни щандове на България на международни туристически борси, изложения, панаири и прояви, свързани с туризма.
 5. Дарения.
 6. Приходи от собствена дейност.
 7. Други приходи.

Общинска програма за развитие на туризма

Програмата за развитие на туризма, която се приема от съответния ОС предвижда мероприятия за:

 1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма, която е в компетенциите на общината, включително местните пътища до туристически обекти.
 2. Изграждане на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите.
 3. Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината.
 4. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма.
 5. Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината.
 6. Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения.
 7. Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район.
 8. Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.

Туристически райони

 • С цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама, територията на страната се разделя на обособени територии – туристически райони.
 • Туристическите райони покриват цялата територия на страната и са съобразени с общинските административни граници, като територията на една община не може да бъде разделяна между два района и не може да принадлежи едновременно към два различни туристически района.
 • Туристическите райони имат наименование, лого и слоган.
 • Наименованието и териториалния обхват на туристическите райони се определят с решението за създаването им.
 • Туристическите райони се обявяват с решение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
 • Решението влиза в сила след обнародването му в „Държавен вестник”.

Организации за управление на туристическите райони

 • Организацията за управление на туристическия район е юридическо лице. Организацията за управление на туристическия район не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.
 • На територията на един туристически район може да съществува само една организация за управление.
 • Организациите за управление на туристическите райони задължително включват в своето наименование „туристически район”. Право на наименование "туристически район" имат само организациите, които са регистрирани в съответствие с този закон.
 • Организацията за управление на туристическия район има право да извършва стопанска дейност, свързана с основния й предмет на дейност.
 • В Организацията за управление на туристическия район членуват задължително:
  1. Общините на територията на съответния туристическия район, след решение на общинския съвет.
  2. Областите на територията на съответния туристическия район.
  3. Местните и регионалните туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, чието седалище е на територията на туристическия район.
 • В организацията за управление на туристическия район могат да членуват и:
  1. Браншови, продуктови и професионални туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър.
  2. Научни организации и институти и училища в областта натуризма.
  3. Сдружения на застрахователите, потребителите, работодателите и други институции и организации, чието седалище е на територията на туристическия район.
  4. Представители на национални и регионални музеи, национални и природни паркове и други значими туристически обекти, намиращи се на територията на туристическия район.

Органи на организацията за управление на туристическия район са:

 1. Общо събрание.
 2. Управителен съвет.
 3. Контролен съвет.
 4. Изпълнителен директор.

Управителният съвет се състои от 9 члена, в това число председател.

В състава на управителния съвет се включват на квотен принцип:

 1. Трима представители на общините.
 2. Един представител на областите.
 3. Петима представители на местните и регионални туристически сдружения.

Мандатът на управителния съвет е 5 години. Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбирани само за два последователни мандата.

Контролният съвет е орган за контрол на финансовата дейност на Организацията за управление на туристическия район.

Контролният съвет се състои от трима члена. Членовете на контролния съвет не могат да бъдат членове на управителния съвет или служители на организацията.

Членовете на контролния съвет са:

 1. Един представител, избран от общото събрание.
 2. Един представител на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, определен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
 3. Един представител на Министерство на финансите, определен от министъра на финансите.

Функции:

 1. Разработва и прилага маркетингова стратегия на туристическия район в съответствие с националната маркетингова стратегия.
 2. Изработва лого и слоган на туристическия район.
 3. Организира провеждането на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в туристическия район и на анализи и прогнози за туристическото развитие.
 4. Осъществява дейности по брандиране, връзки с обществеността и реклама на туристическия район.
 5. Организира и подпомага дейността на туристическите информационни центрове в района.
 6. Разработва и прилага стратегия за развитие на туризма, продуктови стратегии и годишни планове за развитие на туризма на територията на туристическия район в съответствие с националната стратегия за устойчиво развитие на туризма.
 7. Дава становища и подпомага областните управители и кметовете на общини при реализацията на стратегии и програми за развитие на туризма.
 8. Участва с представители в общинските експертни комисии по категоризация на туристически обекти.
 9. Подпомага кметовете на общини при изпълнението на задълженията им по Закона за туризма.
 10. Координира дейността на своите членове.
 11. Представлява интересите на своите членове пред Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, ДП Български туризъм и пред други органи на изпълнителната власт.
 12. Извършва стопанска дейност според устава.
 13. Реализира проекти по програми на ЕС.
 14. Създава и поддържа база данни за туризма в района, част от Единната система за туристическа информация.
 15. Осъществява обмен на информация, стандарти и добри практики.
 16. Провежда дейности по обучение и повишаване качеството на туристическите услуги.
 17. Подпомага разработването, въвеждането и прилагането на доброволни системи за оценяване качеството на туристическите услуги и устойчивото развитие на туристическия район.
 18. Пеализира дейности по спазването на професионалната етика в туризма.
 19. Публикува годишен доклад за дейността си.

Приходите по бюджета на организацията за управление натуристическия район се формират от:

 1. 20 % от туристическия данък по Закона за местните данъци и такси, събран от всяка община на територията на съответния туристически район.
 2. Членски внос.
 3. Приходи от стопанска дейност и предоставяне на платени услуги.
 4. Средства от участие в европейски, международни и други донорски програми.
 5. Дарения от физически и юридически лица.
 6. Други източници.

Средствата, посочени по-горе не могат да бъдат използвани за административни разходи.

Туристически сдружения

Посочват се документите, които туристическите сдружения следва да представят за вписване в Националния туристически регистър, а именно:

 1. Препис от съдебното решение за регистрация.
 2. Копие на удостоверението за актуално състояние, издадено от съда по регистрация.
 3. Копие от действащия устав на сдружението, заверен с подпис на представляващия и печат на сдружението.
 4. Списък на членовете на сдружението (колективни и индивидуални), заверен с подпис на представляващия и печат на сдружението.
 5. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.

Въвежда се следното задължение за туристическите сдружения: Всяка календарна година, в срок до 31 март, управляващият сдружението или негов представител подава в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма официална декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, съдържаща списък на действителния брой членове, платения от тях членски внос за предходната година на сдружението и доказателства за редовен организационен живот, съгласно устава на сдружението.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма заличава туристическо сдружение от Националния туристически регистър при:

 1. Непредставяне в срок на декларацията (по предходния слайд).
 2. Промяна на основния предмед на дейност на сдружението.
 3. Прекратяване на сдружението.
 4. Молба на лицето, представляващо туристическото сдружение.
 5. Напускане или изключване на сдружението от организацията за управление на туристическия район.

Туристически информационни центрове. Национална мрежа

Туристическите информационни центрове се създават с цел информационно обслужване на туристите и реклама и популяризиране на туризма на съответната територия.
Туристическите информационни центрове се свързват в Национална мрежа, функционираща въз основа на единни стандарти.
Включването на туристическите информационни центрове в Националната мрежа е доброволно и се извършва при условията и по реда на наредбата, посочена по-долу.
Единните стандарти и организацията на дейността на Националната мрежа се посочват в наредба, издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Информация за включените туристически информационни центрове в Националната мрежа се публикува в Националния туристически регистър.
Туристическите информационни центрове не могат да извършват туроператорска дейност.

Разпределение и разходване на туристическия данък

Средствата от туристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси, събиран на територията на общината за всяка нощувка в местата за настаняване се разпределят и разходват както следва:

 1. 70 % от събрания туристически данък се използва за реализация на дейности от Годишната програма за развитие на туризма в общината.
 2. 20 % от събрания туристически данък се предоставят на съответната организация за управление на туристическия район и се използва за регионален маркетинг.
 3. 10 % от събрания туристически данък се предоставят на ДП “БТ.

Туроператорска и туристическа агентска дейност

Туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на Република България може да се извършва и от лица, законово установени в друга държава членка, когато са трайно установени на територията на страната, след вписване в Регистъра на ТО и ТА, при следните условия:

Подават заявление по образец до министъра на икономиката, енергетиката и туризма, към което прилагат:

 1. Копие на документа, удостоверяващ правото му да извършва съответната туристическа дейност, съгласно съответното национално законодателство или посочване на нормативния акт и съответното правно основание, по силата на което лицето има право да извършва дейността.
 2. Удостоверение или друг документ от кредитна или застрахователна институция, съдържащ данни за наличието на застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност.
 3. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.
 4. Документ за платена такса за разглеждане и вписване в регистъра.

За извършеното вписване в регистъра лицата посочени по-горе получават писмено уведомление.

В случаите на временно или еднократно предоставяне на услуги на територията на страната от туроператори или туристически агенти, установени в друга държава членка, съответните лица уведомяват предварително министъра на икономиката, енергетиката и туризма, както следва:

Лицата, посочени по-горе уведомяват предварително чрез писмена декларация министъра на икономиката, енергетиката и туризма за вида и срока на извършваната туристическа дейност.

Декларацията, съдържа данни за наличието на застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения.

Към декларацията се прилагат:

 1. Копие на документа, удостоверяващ правото му да извършва съответната туристическа дейност, съгласно съответното национално законодателство или се посочва нормативния акт и съответното правно основание, по силата на което лицето има право да извършва дейността.
 2. Удостоверение, издадено от компетентния орган на съответната държава членка, че към момента на издаване на удостоверението на лицето не е наложена забрана, включително временна, за упражняване на дейността.

Информация за лицата посочени по-горе се публикува в Регистъра на ТО и ТА.

“Трайно установяване на територията на страната от туроператор и/или туристически агент” е налице в следните случаи:

 1. При първично установяване на територията на България, когато туроператорът и/или туристическия агент ще се установи с намерение да извършва дейността постоянно, непрекъснато и за неограничен период от време.
 2. При вторично установяване на територията на България чрез представителство, клон или дъщерно дружество, тогава когато туроператорът и/или туристическия агент е законно установен на територията на друга държава членка.

“Временно предоставяне на услуги от туроператор и/ли туристически агент” е налице, в случаите на презгранично предоставяне на услугата, когато туроператорът и/или туристическият агент е установен на територията на друга държава членка и ще извършва дейността за период не по-дълъг от 3 месеца, еднократно в рамките на 1 година.

Създава се изрична възможност за Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) да преценява наличие на промяна в обстоятелствата, при следните случаи:

ЕКРТТА взема решение за отразяване на промяната в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти по отношение на регистриран туроператор и/или туристически агент, който се е преобразувал чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, както и при покупко-продажба на предприятие, ако лицето, което ще извършва туроператорската и/или туристическа агентска дейност след преобразуването, съответно след покупко-продажбата, отговаря на условията за издаване на удостоверение за регистрация за дейността.

Туристическият ваучер може да се издава като електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Електронният туристически ваучер съдържа задължителни реквизити, които са изрично посочени в закона.

За получаването на електронния туристически ваучер, туристът или туристическият агент е необходимо да потвърдят получаването му чрез обратно съобщение за постъпване на електронното съобщение с прикачен ваучер в електронната им пощенска кутия.

За да са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието на електронния туристически ваучер, туроператорът, издател на ваучера създава подходяща защита на файла срещу промени.

За отделни туристически услуги, които не са част от организирано туристическо пътуване с обща цена, туристическият агент издава резервационна бланка.

Бланката се издава след сключване на договора между туристическия агент и доставчика на съответната туристическа услуга.

Резервационната бланка се издава в три екземпляра, освен когато е във вид на електронен документ.

Резервационната бланка съдържа следните задължителни реквизити:

 1. Номер и дата на издаване.
 2. Фирма и номер на удостоверението за регистрация на туристическия агент.
 3. Име/имена на туриста/туристите.
 4. Дати за изпълнение на услугата.
 5. Име и подпис на служителя и печат на издателя (не се отнася за електронните резервационни бланки, в този случай се изписва само името на служителя).

Категоризиране на туристически обекти

Не подлежат на категоризиране по закона:

 1. Заведения за хранене и развлечения:
  • разположени в учебни и лечебни заведения;
  • разположени във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;
  • чийто капацитет е до 12 места за сядане.
 2. Обособени като места за хранене части от категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в Регистъра на настанените туристи на съответния обект.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на ЕККТО определя категорията на:

 1. Местата за настаняване:
  а) хотели - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди" и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
  б) апартаментни туристически комплекси - всички категории (от 2 до 5 звезди);
  в) вилни селища – всички категории (от 3 до 5 звезди);
  г) туристически комплекси - "три звезди" и "четири звезди";
  д) вили – всички категории (от 3 до 5 звезди).
 2. Самостоятелни заведения за хранене и развлечения - категория "четири звезди" и "пет звезди".
 3. Туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащи към тях заведения за хранене – всички категории (от 1 до 3 еделвайса).

Кметът на общината по предложение на ОЕККТО определя категория на:

 1. Местата за настаняване, както следва:
  а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди" и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
  б) мотели – всички категории и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения (от 1 до 3 звезди);
  в) туристически комплекси - категория "две звезди";
  г) семейни хотели – всички категории (от 1 до 3 звезди);
  д) хостели - всички категории (от 1 до 3 звезди);
  е) пансиони - всички категории (от 1 до 2 звезди);
  ж) почивни станции - всички категории (от 1 до 3 звезди);
  з) стаи за гости - всички категории (от 1 до 3 звезди)
  и) апартаменти за гости - всички категории (от 1 до 3 звезди)
  й) къщи за гости - всички категории (от 1 до 3 звезди);
  к) бунгала - всички категории (от 1 до 3 звезди);
  л) къмпинги - всички категории (от 1 до 3 звезди).
 2. Самостоятелни заведения за хранене и развлечения - категория "една завезда", "две звезди" и "три звезди".
 3. Заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени вблизост до брега плавателни съдове – всички категории за съответния вид.

Категоризиране на ски писти

Собственикът или лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение, е длъжно да:

 1. Предоставя туристически услуги на територията на категоризирана ски писта или на ски писта, на която е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.
 2. Предоставя туристически услуги, отговарящи на изискванията за определената категория на обекта.
 3. Предприема следните дейности през летния, съответно зимния сезон:
  а) почистване и поддържане на пистата, косене, почистване от храстовидна растителност, затревяване на оголени участъци, отводняване, дрениране, борба с ерозията, изграждане на укрепителни шкарпи и др.;
  б) снегоутъпкване, създаване на изкуствен сняг, поставяне на постоянни и времени ограждения, обезопасявания и др
 4. Е осигурило предоставянето на следните услуги:
  а) ски и сноуборд училище;
  б) ски гардероб;
  в) поправка на оборудване;
  г) детска градина (за курортите Банско, Пампорово, Боровец и Витоша).
 5. Поддържа интернет сайт с информация за курорта, за ски пистите (описание, дължина, трудност, категория, обслужване), за съоръженията (вид, дестинация и дължина), за услугите и атракциите, друга.
 6. Разработи и утвърди правила за осигуряване на обществен ред и безопасност на територията на ски-пистата, които да са оповестени по подходящ начин на туристите.
 7. Организира контрола за спазване правилата за обществен ред и безопасност на територията на ски-пистата, при спазване изискванията на Закона за частната охранителна дейност.
 8. Включва в цената на лифт картата и планинска застраховка.
 9. Сключва договори със ски училища, вписани в регистъра към Националното браншово сдружение на ски инструкторите и ски училищата.

Срочност на категорията

За местата за настаняване и прилежашите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и ски пистите се въвежда срочна категория!

Срокът на валидност на удостоверението за категория е 5 години!

За изтичането на 5 г. срок ще следи съответната администрация към категоризиращия орган.

Сертифициране на туристически обекти

Самостоятелните центрове, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне на СПА и уелнес услуги подлежат на сертифициране пореда на закона.

Право да използват в наименованието си абревиатурата “СПА”, съответно обозначението “Уелнес” или да предоставят услуги, обединени под наименованието “СПА/Уелнес услуги”, посочени в рекламни брошури, листовки или на интернет страници, имат само лицата, извършващи дейност в сградите или помещенията, получили сертификат за дейности, сграда или помещения, като “уелнес центрове” или “спортно-оздравителни центрове”, по реда на този закон.

Условията и редът за сертифициране на уелнес центрове и на спортно-оздравителни центрове, изискванията към персонала и към лицето, с функции по управление на съответния център се уреждат в наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на здравеопазването.

Сертифицирането на уелнес центровете и на спортно-оздравителните центрове се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Предоставянето на СПА и уелнес услуги, в сертифицирани по този закон центрове се извърщва от лице, което:

 1. Е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка.
 2. Не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.
 3. Има персонал с подходящо образование, професионална, езикова квалификация и стаж.
 4. Има управител с подходящо образование, професионална, езикова квалификация и стаж.
 5. Е осигурило подходящи помещения и условия за предоставяне на съответните услуги.

“Уелнес център” е комплекс от функционално свързани сгради, самостоятелна сграда или част от сграда, в който се предлагат разнообразни водни и козметични процедури, терапии и програми, чрез прилагане на природосъобразни форми и методи за релакс, психо-физическо възстановяване, физическо и естетическо поддържане на тялото и части от него, консултирани и реализирани от квалифициран персонал.

“Спортно-оздравителен център” е комплекс от функционално свързани сгради, самостоятелна сграда или част от сграда, съдържащ кабинети, кабини зали и/или помещения, предназначени за балнеолечение и/или кинезитерапия, физиотерапия, рефлексотерапия, фитотерапия, медицинска козметика, където услугите се извършват от медицински и/или немедицински специалисти.

На сертифицираните уелнес центровете и на спортно-оздравителните центрове се издава сертификат, който се поставя на видно място в обекта.

Срокът на действие на сертификата е 5 години.

Сертифицираните уелнес центровете и спортно-оздравителните центрове, както и лицата, предоставящи услуги в тях, се вписват в Националния туристически регистър.

Подаване на заявление за регистрация и категоризация по електронен път

Заявленията за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, за категоризиране на туристически обекти и за сертифициране на туристически обекти, заедно с приложените към тях сканирани документи могат да се подават и по електронен път.

Заявленията следва да са подписани с електронен подпис от заявителя. За заявител се счита лицето, от името на което е извършено електронното изявление.

На интернет сайта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съответно на сайта на съответната община, се публикува електронния адрес, на който могат да се зпращат заявленията.

Електронното изявление се смята за получено, ако от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съответно от общината потвърдят получаването. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 10 работни дни.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма, съответно кмета на общината, издават указания за приемане и издаване на електронни документи.

“Екскурзовод”/ “Екскурзовод музей/художествена галерия”

Екскурзоводска дейност на територията на Република България се извършва от дееспособно физическо лице, което:

 1. Има придобита професионална квалификация за професиите “Екскурзовод” или “Екскурзовод музей/художествена галерия” по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение; или висше образование по специалности от професионално направление “Туризъм”, в учебните планове, на които е заложена теоретична и практическа подготовка по екскурзоводство и интерпретация в рамките на минимум два учебни семестъра.
 2. Е положило изпит за придобиване на правоспособност.
 3. Не е лишено от правоспособност на екскурзовод.
 4. Не е лишено от правото да упражнява екскурзоводска професия.
 5. Владее писмено и говоримо (бел. Комите по туризъм) български език и най-малко един чужд език.
 6. Е вписано в регистъра на Националното професионално сдружение на екскурзоводите.

Процедурата за признаване на професионална квалификация за упражняването на професията екскурзовод в Република България, придобита в други страни – членки на Европейския съюз и в трети държави, се извършва при условията и по реда на Глава пета от Закона за признаване на професионални квалификации.

Регистърът се поддържа в електронен вид и се публикува на интернет страницата на Националното професионално сдружение на екскурзоводите.

На вписаните в регистъра лица, председателят Националното професионално сдружение на екскурзоводите издава сертификат за правоспособност.

Сертификатът за правоспособност се издава за упражняване на професията “Екскурзовод” или “Екскурзовод музей/художествена галерия”.

Националното професионално сдружение на екскурзоводите е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, което се учредява, регистрира, управлява, преобразува и прекратява по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Националното професионално сдружение на екскурзоводите осигурява и регулира упражняването на професиите екскурзовод и екскурзовод музей/художественна галерия в интерес на обществото. Националното професионално сдружение на екскурзоводите е орган по признаване на професионална квалификация за професиите екскурзовод и екскурзовод музей/художественна галерия по смисъла на чл. 4, т. 5 от Закона за признаване на професионални квалификации.

Националното професионално сдружение на екскурзоводите се вписва в Националния туристически регистър.

Националното професионално сдружение на екскурзоводите организира и ръководи дейността на екскурзоводите, като:

 1. Организира и провежда изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност и издава сертификат и идентификационна карта на екскурзовод.
 2. Регистрира екскурзоводите, които получават правоспособност по реда, предвиден в закона.
 3. Поддържа публичен регистър на екскурзоводите.
 4. Организира курсове за поддържане и повишаване квалификацията на своите членове.
 5. Издава наръчници и други помагала и печатни издания, чрез които осъществява методологично ръководство на дейността на екскурзоводите.
 6. Контролира спазването на закона и на Кодекса за професионална етика на екскурзоводите.
 7. Представлява екскурзоводите пред обществеността, държавните органи и международните организации.
 8. Извършва и други дейности, предвидени в устава му.

Националното професионално сдружение на екскурзоводите издава на вписаното в регистъра лице сертификат за правоспособност на екскурзовод и идентификационна карта.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава образците на сертификата и на идентификационната карта.

Нивата на правоспособност, съгласно характера и обема на предлаганите екскурзоводски услуги, са както следва:

 1. Екскурзоводи-водачи.
 2. Национални екскурзоводи.
 3. Местни екскурзоводи.
 4. Екскурзовод музей/художествена галерия.

Условията, изискванията и реда за издаване на сертификати за правоспособност, видовете сертификати за правоспособност, квалификационните нива за всеки вид сертификат, условията, изискванията и реда за придобиване на квалификационни нива се уреждат с наредба, издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на образованието, младежта и науката.

Планински водач/гид

Планински водач/гид на територията на Република България може да бъде само дееспособно физическо лице, което:

 1. Има средно образование, завършено в специализирано учебно заведение с такъв профил или има придобита трета степен на професионална квалификация за професия „Планински водач/гид” по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение или висше образование по специалност, в чийто учебен план е заложена теоретична и практическа подготовка за планински водач/гид, в рамките на минимум два учебни семестъра.
 2. Е положило изпит за придобиване на правоспособност.
 3. Не е лишено от правоспособност на планински водач/гид.
 4. Не е лишено от правото да упражнява професията планински водач/гид.
 5. Владее писмено и говоримо (бел. Комите по туризъм) български език и един чужд език.
 6. Е вписано в регистъра на Националното професионално сдружение на планинските водачи.

Нивата на правоспособност, съгласно характера и обема на предлаганите услуги, са както следва:

 1. Придружител в планините.
 2. Водач в планините.
 3. Алпийски водач.

Условията, изискванията и реда за издаване на сертификати за правоспособност, видовете сертификати за правоспособност, квалификационните нива за всеки вид сертификат, условията, изискванията и реда за придобиване на квалификационни нива се уреждат с наредба, издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на образованието, младежта и науката.

Ски инструктор

Ски инструктор на територията на Република България може да бъде само дееспособно физическо лице, което:

 1. Има придобита професионална квалификация за професия “Ски инструктор” по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение; или висше образование по специалности “Ски” или “Снежни спортове” или средно образование с удостоверен стаж над 10 г. (за професионални състезатели по “Ски”, “Сноуборд”, “Ски бягане”, “Ски биатлон” ).
 2. Е положило изпит за придобиване на правоспособност.
 3. Не е лишено от правоспособност на ски учител.
 4. Не е лишено от правото да упражнява професията ски учител.
 5. Владее български език и един чужд език.
 6. Е вписано в регистъра Националното браншово сдружение на ски инструкторите и ски училищата.

Обучение на туристи по снежни спортове може да извършва само от ски инструктори в регистрирано ски училище.

Ски училището:

 1. Е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава.
 2. Не е в производство по ликвидация или несъстоятелност Нивата на правоспособност - “А”, “В”, “С” и “ISIA”, като за “A” ниво изисква най-ниска квалификация.

Условията, изискванията и реда за издаване на сертификати за правоспособност, видовете сертификати за правоспособност, квалификационните нива за всеки вид сертификат, условията, изискванията и реда за придобиване на квалификационни нива се уреждат с наредба, издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на физическото възпитание и спорта.

Контролни функции

Кметовете на общините извършват контрол за спазване изискванията на Закона за:

 1. Категоризация на туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3.
 2. Категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2.
 3. Воденето на регистъра за настанените туристи за всички места за настаняване на територията на общината.

Нови легални дефиниции

„Турист" е посетител, чийто престой е най-малко 24 часа, като по този начин прекарва поне една нощ в посетената дестинация и целта на посещението е туризъм, отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, посещения на роднини и приятели, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно или друго събитие.

Не са туристи:

а) хора, пътуващи по политически причини, бежанци;
б) хора, пътуващи по политически/професионални причини: мигранти, членове на въоръжените сили, дипломати, персонал от посолствата;
в) хора, пътуващи по политически/професионални причини: погранични работници, сезонни работници, куриери;
г) хора, изпратени в чужбина от своята компания или своето правителство като място на работа;
д) транзитно преминаващи хора и перманентни имигранти.

„Екскурзиант” е посетител, чийто престой е под 24 часа. Екскурзианти са еднодневните посетители, круизните посетители и екипажите на превозни средства, но без транзитно преминаващите пътници.

„Вътрешен туризъм” се отнася за пътувания в рамките на държавата на лица, които са постоянно пребиваващи в държавата.

„Входящ туризъм” се отнася за пътувания в държава, извършвани от лица, които не са постоянно пребиваващи в държавата.

„Изходящ туризъм” се отнася за пътувания на лица, постояно пребиваващи в държавата, извън нея.

„Туристическа дестинация” е регламентирана съвкупност от икономически, социални и културно-екологични дейности, осъществявани в туристически обекти с реални граници с цел създаване, реализация и потребление на стоки и услуги, формиращи атрактивността на туристическия продукт (пакет) с устойчива конкурентоспособност и ефективност.

„Туристически район” е природно-социална система с устойчива йерархична пространствена структура (кластери) и граници, с висока степен на концентрация на ресурси и материална база, в която се реализират конкурентноспособни, ефективни и ефикасни туристически политики.

“Екскурзовод” е лице, придобило правоспособност по реда на закона за извършване на екскурзоводска дейност. При рeализиране на програмата на туристите, екскурзоводът ги запознава с природно-географските особености, обществено-икономическото развитие и културно-историческото наследство на страната.

“Планински водач/гид” e лице, придобило правоспособност по реда на закона, което води и придружава туристи в планинска и природна среда целогодишно в зависимост от придобитата правоспособност. По време на осъществяване на избрания маршрут, планинският водач се грижи за сигурността на туристите и им дава информация за природно-географските особености и за забележителностите по него.

“Ски инструктор” е лице, придобило правоспособност по реда на този закон, което обучава туристи в снежни спортове (ски, сноуборд, ски бягане и др.) в регистрирани ски училища.

“Екскурзия” е предварително определена комбинация от най-малко 2 отделни услуги, състоящи се от транспорт или други туристически и свързани с настаняването услуги, които продължават по-кратко от 24 ч. и не включват нощувка.

"Повторно нарушение" е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

“Системно нарушение” е нарушение извършено повече от три пъти.

www.mee.government.bg , www.strategy.bg


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Проект на Закон за туризма (17.02.2011)
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.