Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА (чл. 1 - чл. 52)
Дата: 2004-08-20

Обн., ДВ, бр. 56 от 7.06.2002 г., в сила от 1.10.2002 г., изм., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 120 от 29.12.2002 г., изм. и доп., бр. 39 от 12.05.2004 г., в сила от 13.11.2004 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 11.08.2005 г.

кн. 7/2002 г., стр. 364; кн. 6/2004 г., стр. 126
т. 8, р. 1, № 91а

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Законът урежда организацията и управлението на туризма.

Чл. 2. Целта на закона е да:

 1. осигури условия за развитие на туризма като отрасъл с приоритетно значение
 2. въведе единни критерии за извършване на туристически дейности
 3. осигури защита на потребителите на туристическия продукт
 4. определи правата и задълженията на лицата, имащи отношение към туризма
 5. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) регламентира контрола върху туристическите дейности и качеството на туристическия продукт

Чл. 3. (1) Законът регулира туризма като съвкупност от специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви, форуми и други, осъществявани в туристически обекти и насочени към създаване, предлагане, реализация и потребление на стоки и услуги, които формират туристическия продукт.
(2) Туристически дейности са:

 1. туроператорската дейност и туристическата агентска дейност
 2. хотелиерството и ресторантьорството
 3. предоставянето на допълнителни туристически услуги

(3) Туристически обекти са:

 1. средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища
 2. местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи
 3. заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове
 4. местата за упражняване на туроператорска и туристическа агентска и информационна дейност
 5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) плажовете
 6. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) ски-пистите
 7. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) центровете и местата за предлагане и потребление на допълнителни туристически услуги: балнеоложки, спортни, развлекателни и др.
 8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) музеите, резерватите, паметниците на културата и на историческото наследство по Закона за паметниците на културата и музеите, както и културните институти по Закона за закрила и развитие на културата
 9. (предишна т. 7, доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) националните паркове, природните паркове, резерватите, поддържаните резервати, защитените местности и природните забележителности по Закона за защитените територии

(4) Туризмът е:

 1. ваканционен
 2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) културно-исторически
 3. екологичен
 4. здравен и балнеоложки
 5. спортен
 6. селски
 7. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) конгресен
 8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) друг

Чл. 4. Държавата осъществява политиката си в туризма, като:

 1. съдейства за развитието му като отрасъл с приоритетно значение за националната икономика
 2. създава нормативна база за неговото развитие в съответствие с международните норми, правила и обичайната практика
 3. осигурява финансово и реализира национална реклама на туристическия продукт
 4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) създава условия за развитие на ваканционния, културно-историческия, екологичния, здравния и на балнеоложкия, спортния, селския, конгресния и друг туризъм
 5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) осъществява управление и контрол върху качеството на туристическия продукт
 6. осъществява междудържавното сътрудничество в туризма

Глава втора

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I

Държавни органи

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Министърът на културата и туризма провежда държавната политика в туризма, като:

  разработва стратегия и краткосрочни програми за развитие на туризма координира дейността на министерствата и ведомствата утвърждава правилника за състава и дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и правилника за състава и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) извършва регистрация и издава удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност по предложение на ЕКРТТА определя категорията на туристически обекти по предложение на ЕККТО в предвидените от закона случаи организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт ръководи Националния съвет по туризъм утвърждава и контролира изпълнението на годишната програма за национална реклама провежда съвместно с компетентните ведомства държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма контролира дейността на Агенцията по туризъм (отм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г.) координира дейността по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище осъществява международното сътрудничество и представлява държавата пред международните организации в областта на туризма съдейства за изграждането и поддържането на инфраструктурата, свързана с туризма определя съвместно с министъра на здравеопазването центровете и местата за предлагане на балнеолечебни и други медицински услуги разработва проекти на нормативни актове в областта на туризма

Чл. 6. (1) Областният управител провежда държавната политика в туризма на територията на областта, като:

 1. организира съвместно с туристическите сдружения разработването на стратегия и програми за развитието на туризма и координира тяхното изпълнение; стратегията и програмите са част от областния план за регионално развитие и се съставят на основата на националните приоритети за развитие на туризма, както и на местните и регионалните туристически ресурси и нужди
 2. координира с кметовете от областта и с други областни управители в региона реализацията на Националната програма за развитие на туризма

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Областният съвет за регионално развитие по Закона за регионалното развитие подпомага областния управител в изпълнението на функциите му по този закон.

Раздел II

Национален съвет по туризъм
Агенция по туризъм
Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти
Експертна комисия по категоризация на туристически обекти
(Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

Чл. 7. (1) Създава се Национален съвет по туризъм като държавно- обществен консултативен и координационен орган към министъра на културата и туризма.
(2) Председател на Националния съвет по туризъм е министърът на културата и туризма или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Министърът на културата и туризма определя представителите на държавата в Националния съвет по туризъм съгласувано с ръководителите на съответните държавни ведомства.
(4) В състава на Националния съвет по туризъм участват представители на:

 1. държавата, определени по реда на ал. 3
 2. туристически сдружения, определени при условия и по ред в правилника по чл. 8
 3. сдружения на въздушни, сухопътни и водни превозвачи, определени при условия и по ред в правилника по чл. 8
 4. национално представените сдружения на потребителите в Република България, определени при условия и по ред в правилника по чл. 8
 5. Националното сдружение на общините в Република България.

(5) Националният съвет по туризъм:

 1. предлага на министъра на културата и туризма годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма
 2. разработва и приема програма за национална реклама в областта на туризма и я предлага за утвърждаване на министъра на културата и туризма
 3. координира осъществяването на националната реклама в областта на туризма
 4. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)
 5. обсъжда и предлага на министъра на културата и туризма разработени концепции и програми за развитие на туризма в страната
 6. дава становища по проекти на нормативни актове и прави предложения за тяхното изменение, допълнение или отмяна
 7. обсъжда въпроси, свързани с изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма
 8. обсъжда готовността на българските авиопревозвачи за изпълнение на чартърните им програми
 9. обсъжда подготовката за туристическите сезони и резултатите от тях
 10. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи
 11. обсъжда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги

Чл. 8. (1) Министърът на културата и туризма определя броя на членовете на Националния съвет по туризъм и издава правилник за неговата организация и дейност.
(2) Представителите по чл. 7, ал. 4, т. 2 - 5 съставляват общо половината от състава на Националния съвет по туризъм.
(3) Националният съвет по туризъм взема решенията си с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 12.05.2004 г.) (1) Създава се Агенция по туризъм към министъра на културата и туризма.
(2) Агенцията по туризъм:

 1. осигурява административното обслужване на лицата, кандидатстващи за издаване на регистрация за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност и за определяне категорията на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6
 2. участва в разработването на нормативната уредба в областта на туризма и анализира практиката по прилагането на нормативните актове
 3. взаимодейства с туристическите сдружения при осъществяването на политиката в областта на туризма и в управлението и контрола върху качеството на туристическия продукт
 4. разработва и предлага за одобряване от Националния съвет по туризъм годишната програма за национална реклама
 5. изпълнява програмата за национална реклама
 6. информационно подпомага въвеждането на системи за управление на качеството във фирмите, извършващи туристическа дейност
 7. съдейства за обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма съвместно с компетентните ведомства и национално представените туристически сдружения
 8. осъществява методическо ръководство и координация на дейността на регионалните и местните туристически информационни центрове
 9. организира създаването и поддържането на единната система за туристическа информация, включително Националния туристически регистър
 10. координира дейността на българските културни институти и дружества в чужбина по популяризиране на българското културно-историческо наследство
 11. съдейства за информационното обслужване на лицата, извършващи туристически дейности, включително по програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от други международни организации
 12. осигурява информационното обслужване и подпомага участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма
 13. осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи

(3) Агенцията по туризъм е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата и туризма.
(4) Агенцията по туризъм се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се подпомага от заместник изпълнителен директор.
(5) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на културата и туризма.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) (1) Към изпълнителния директор на Агенцията по туризъм се създават Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и Експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО).
(2) Председател на комисиите по ал. 1 е изпълнителният директор на Агенцията по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) В състава на ЕКРТТА се включват с равен брой гласове представители на Министерството на културата и туризма и на Агенцията по туризъм, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения на туроператорите и туристическите агенти, от друга страна.
(4) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 се включват с равен брой гласове представители на Министерството на културата и туризма и на Агенцията по туризъм, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения на хотелиерите и ресторантьорите, от друга страна.
(5) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 се включват с равен брой гласове представители на Министерството на културата и туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта и Агенцията по туризъм, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на съответните туристически обекти, от друга страна.
(6) Членовете на комисията по ал. 1 се определят със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по туризъм, съгласувано с министъра на културата и туризма, по предложение на съответното ведомство и на съответното сдружение.
(7) Организацията на работа, съставите и дейността на комисиите по ал. 1 се уреждат със съответни правилници, утвърдени от министъра на културата и туризма.

Раздел III

Органи на местното самоуправление и местната администрация

Чл. 10. (1) Общинският съвет приема програма за развитие на туризма на територията на съответната община в съответствие с приоритетите на националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:

 1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с паметниците на културата и на историческото наследство
 2. опазване, поддържане и развитие на зелените площи
 3. изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите
 4. реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Кметът на общината:

 1. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)
 2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) създава и ръководи консултативен съвет по въпросите на туризма
 3. създава общинска експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти, в чийто състав половината от членовете са представители на туристически сдружения, работещи на територията на общината, ако има такива
 4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) определя категорията на туристическите обекти по чл. 52, ал. 1 по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране
 5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) създава и поддържа регистър на категоризираните туристически обекти по чл. 52, ал. 1 на територията на общината
 6. заверява регистрите за настанените туристи на лицата, извършващи туристическа дейност хотелиерство на територията на общината
 7. съдейства за рекламата на туристическия продукт на общината
 8. организира информационното обслужване на туристите, включително чрез създаване на туристически информационни центрове или бюра
 9. съдейства за поддържането и опазването на природните и културно- историческите обекти на територията на общината
 10. осъществява контрол по спазването на закона и на нормативните актове по неговото прилагане
 11. съдейства на държавните органи при провеждането на политиката в туризма и извършването на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на общината

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) (1) На територията на всяка развиваща туризъм община се създава консултативен съвет по въпросите на туризма по предложение на кмета или на туристическо сдружение.
(2) Председател на консултативния съвет по въпросите на туризма е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) В състава на консултативния съвет по въпросите на туризма участват равен брой представители на местната администрация, от една страна, и представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите, от друга страна.
(4) Кметът на общината определя броя на членовете на консултативния съвет по въпросите на туризма съгласно ал. 3.
(5) Консултативният съвет по въпросите на туризма:

 1. изработва и предлага на общинския съвет програмата по чл. 10, ал. 1
 2. прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на общината, включително за размера на туристическата такса

(6) Консултативният съвет по въпросите на туризма взема решенията си с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете.
(7) Организацията на работа, числеността и съставът на консултативния съвет се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.

Раздел IV

Туристически сдружения

Чл. 11. (1) В Република България могат да се създават туристически сдружения, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.
(2) Сдруженията по ал. 1 се създават на териториален и професионален принцип и могат да бъдат:

 1. национални, регионални и местни сдружения
 2. браншови и продуктови сдружения

Чл. 12. (1) Туристическите сдружения в съответствие със своя устав:

 1. представляват и защитават интересите на членовете си пред съответните органи на централната и местната администрация и на местното самоуправление
 2. участват в разработването на стратегии и програми за развитието на туризма в национален мащаб, на територията на региона и на общината и съдействат за тяхното изпълнение
 3. съдействат за рекламата на туристическия продукт
 4. съдействат за изграждането и функционирането на туристически информационни центрове или бюра
 5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) участват с представители в ЕККТО
 6. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) участват с представители в ЕКРТТА
 7. съдействат за повишаването на професионалната квалификация на кадрите в туризма
 8. участват в контрола по спазването на нормативните актове в областта на туризма
 9. регламентират професионалната етика в туризма и недопускането на нелоялна конкуренция между и по отношение на своите членове и сезират компетентните органи за извършени нарушения на законодателството

(2) Туристическо сдружение, което е регистрирано като сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на туризма.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Туристическите сдружения подпомагат работата на държавните и на местните органи за осъществяване на политиката в областта на туризма и в управлението и контрола върху качеството на туристическия продукт.

Чл. 13. Държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация оказват съдействие на туристическите сдружения за реализиране на техните цели.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., бр. 28 от 2005 г.) Туристическите сдружения предоставят в Министерството на културата и туризма документи за регистрация, легитимиращи ги като такива съгласно изискванията за вписване в Националния туристически регистър.

Глава трета

ФИНАНСОВО ПООЩРЯВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

Чл. 15. (1) Държавата поощрява финансово развитието на туризма чрез осигуряване на средства за:

 1. национална реклама в областта на туризма
 2. контрол върху качеството на туристическия продукт
 3. единна система за туристическа информация
 4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) обучение и квалификация на кадрите в туризма
 5. анализи и прогнози за състоянието и развитието на туризма
 6. социологически проучвания в туризма на национално равнище
 7. участия в проекти по международни програми

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят ежегодно чрез бюджета на Министерството на културата и туризма, както следва:

 1. субсидия от централния бюджет
 2. приходи от:
  а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) такси за регистрация на туристически дейности и за категоризиране на туристически обекти
  б) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., изм., бр. 28 от 2005 г.) наложените от изпълнителния директор на Агенцията по туризъм глоби и имуществени санкции по този закон
  в) лихви
  гт) други средства, определени с нормативен акт

(3) Средства за развитието на туризма се осигуряват и чрез дарения и помощи, както и по международни програми и споразумения.
(4) Средствата по ал. 2 и 3 се разходват въз основа на годишната програма, приета от Националния съвет по туризъм и утвърдена от министъра на културата и туризма.
(5) Годишната програма се приема от Националния съвет по туризъм до края на месец май на предходната година.

Чл. 16. (1) (Отм. - ДВ, бр. 119 и бр. 120 от 2002 г., в сила от 1.01.2003 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 119 и бр. 120 от 2002 г., в сила от 1.01.2003 г.) Средствата за развитието на туризма в общината се набират с решение на общинския съвет от:

 1. туристическите такси, определени по реда на Закона за местните данъци и такси, събирани на територията на общината, заплащани за нощувка в средства за подслон или в места за настаняване
 2. наложените от кмета на общината глоби и имуществени санкции по този закон
 3. таксите за категоризиране на туристически обекти по чл. 55, ал. 4
 4. средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти
 5. дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет
 6. лихви
 7. други източници

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Средствата по ал. 2 се разходват само за дейностите по чл. 10, ал. 2.

Глава четвърта

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Раздел I

Туроператорска и туристическа агентска дейност

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) (1) Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по този закон лица.
(2) Регистрацията се извършва от министъра на културата и туризма в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Регистърът е публичен.
(3) За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в регистъра се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:

 1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност
 2. има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж
 3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, има подходящо образование, езикова квалификация и стаж
 4. е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност
 5. е сключило предварителен договор за застраховка по чл. 42, ал. 1
 6. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност
 7. не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация през последните 12 месеца
 8. не е с отнет лиценз/заличена регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца

(4) Изискванията по ал. 3, т. 2, 3 и 4 се конкретизират в наредба, приета от Министерския съвет.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) (1) За вписване в регистъра лицата по чл. 17, ал. 3 подават заявление по образец, в което се посочват: видът на туристическата дейност, за която се иска регистрация, име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление, данъчен номер и код по БУЛСТАТ, когато има такива, както и адрес на туристическия обект. Към заявлението се прилагат:

 1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителя или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис
 2. удостоверение, че лицето не е в производство по несъстоятелност - оригинал или заверен препис и декларация, че не е в производство по ликвидация
 3. справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност
 4. копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност
 5. справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност
 6. копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по т. 5, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението
 7. копие от предварителния договор за застраховка по чл. 42, ал. 1
 8. декларация, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението заявителят не е извършвал туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация и не е с отнет лиценз/заличена регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност
 9. документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата по ал. 10

(2) Заявлението по ал. 1 с приложените към него документи се подава в Агенцията по туризъм.
(3) Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти разглежда заявленията и документите по ал. 1 в двумесечен срок от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра на културата и туризма за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията.
(4) В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи по ал. 1 ЕКРТТА дава на лицето 30-дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 5 започва да тече от датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.
(5) Министърът на културата и туризма въз основа на предложението на ЕКРТТА в срок до два месеца от постъпването на заявлението в Агенцията по туризъм извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва извършването на регистрация.
(6) Изричният или мълчаливият отказ за регистрация подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
(7) Действието на регистрацията и удостоверението за регистрация е безсрочно.
(8) Правата по регистрацията не могат да се прехвърлят или преотстъпват.
(9) На регистрираните лица се издава удостоверение за регистрация, което се поставя на видно място в туристическия обект.
(10) За разглеждането на документи и вписването в регистъра на туроператорите и туристическите агенти се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) (1) Регистриран туроператор може да подаде заявление за регистрация като туристически агент, ако отговаря на изискванията, отнасящи се за туристическа агентска дейност по чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4. В тези случаи туроператорът подава заявление за регистрация като туристически агент, към което прилага документите по чл. 18, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6.
(2) Регистрацията се извършва по реда на чл. 18. За разглеждане на документите и вписване на допълнителната регистрация като туристически агент не се заплащат такси.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) (1) Регистрацията се заличава със заповед на министъра на културата и туризма:

 1. по искане на регистрираното лице
 2. при смърт на физическото лице - едноличен търговец, съответно при прекратяване на юридическото лице
 3. по мотивирано предложение на ЕКРТТА и решение на органа, извършил регистрация:
  а) когато регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
  б) когато туроператорът или туристическият агент бъде обявен в несъстоятелност или в ликвидация;
  в) при системни нарушения на изискванията по чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4 и чл. 24, ал. 1 и 3;
  г) ако туроператорът не представи пред регистриращия орган сключен застрахователен договор по чл. 42, ал. 1;
  д) ако турооператорът или туристическият агент при осъществяване на дейността си е издал документ с невярно съдържание, когато това е установено по съдебен ред

(2) Със заличаването на регистрацията удостоверението се обезсилва.
(3) Заповедта на министъра на културата и туризма за заличаване на регистрацията подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
(4) При заличаване на регистрацията министърът на културата и туризма предприема съответни действия за публично оповестяване на заличаването чрез средствата за масово осведомяване.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) (1) В регистъра по чл. 17, ал. 2 се вписват:

 1. регистрационен номер
 2. вид на туристическата дейност/дейности
 3. фирма, седалище и адрес на управление на регистрираното лице
 4. адрес на мястото/местата на упражняване на дейността, телефон, факс, електронна поща
 5. код по БУЛСТАТ и данъчен номер
 6. име и ЕГН на лицата с право да представляват и управляват търговеца
 7. номер на заповедта на министъра на културата и туризма за регистрация и за заличаване на регистрацията
 8. номер и дата на сключения застрахователен договор по чл. 42, ал. 1, име на застрахователя и срок на валидност на застраховката
 9. наложени принудителни административни мерки и санкции по този закон

(2) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване по ал. 1, регистрираното лице уведомява министъра на културата и туризма в 14-дневен срок. Промяната се вписва в регистъра и при необходимост се издава ново удостоверение за регистрация.

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.).

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.).

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) (1) При извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на страната туроператорът или туристическият агент сключва договори с регистрирани туроператори или туристически агенти, с лицензирани застрахователи и превозвачи, с екскурзоводи, аниматори, планински водачи, ски-учители, лица, предлагащи водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребителя, с професионална квалификация и опит, както и с лица, извършващи туристическа дейност в категоризирани туристически обекти.
(2) (В сила от 12.05.2004 г. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.; изм., бр. 28 от 2005 г.) Изискванията за професионална квалификация и опит по ал. 1 се определят с наредба на министъра на културата и туризма, министъра на образованието и науката, министъра на младежта и спорта и министъра на здравеопазването.
(3) Туроператорът или туристическият агент сключва с туриста от името и за сметка на лицензиран застраховател задължителна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" при пътувания извън страната.
(4) За сключването на застраховката по ал. 3 застрахователен агент по смисъла на Закона за застраховането може да бъде и юридическо лице.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Туристическият ваучер се издава за вътрешен и изходящ туризъм само от регистриран туроператор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Туристическият ваучер може да се предоставя на туриста и от туристически агент само от името и за сметка на регистриран туроператор.
(3) Туристическият агент няма право да издава собствен туристически ваучер.
(4) Туристическият ваучер се издава на туриста при заплащане на туристическото пътуване.
(5) Туристическият ваучер се издава в не по-малко от три екземпляра и съдържа следните задължителни реквизити:

 1. номер и дата на издаването на ваучера
 2. фирма на туроператора - издател на ваучера
 3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) регистрационен номер на туроператора
 4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) регистрационен номер за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо туроператора
 5. име на туриста
 6. списък на предплатените услуги, включени в туристическото пътуване
 7. дати за изпълнение на първата и последната услуга
 8. контрагенти по изпълнение на услугите
 9. номер и дата на документ, удостоверяващ плащането от потребителя
 10. подпис на служителя и печат на издателя

Чл. 26. В туристическите обекти за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност се извършват само дейности, пряко или косвено свързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги.

Раздел II

Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена

Чл. 27. (1) Разпоредбите на този раздел уреждат условията и реда за осъществяване на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Организирани туристически пътувания с обща цена се формират от регистриран туроператор и се предлагат за продажба от него и/или чрез туристически агенти.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Предоставената от туроператора пряко или чрез туристически агент информация за организирани пътувания, тяхната цена и за всички други условия на договора трябва да бъде точна и пълна и не трябва да въвежда в заблуждение потребителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Туроператорът пряко или чрез туристически агент предоставя на потребителя информация в писмена форма, която трябва да съдържа:

 1. цената, обявена в левове, и начина на плащане
 2. използвани транспортни средства и тяхната категория
 3. начална и крайна дата на пътуването
 4. начален, краен пункт и маршрут на пътуването
 5. местоположение, категория и вид на туристическия обект
 6. брой на нощувките, включени в туристическото пътуване
 7. брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване
 8. минимален брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на пътуването, и краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран
 9. общи данни за паспортния и визовия режим, както и информация за медицинските и санитарните изисквания, свързани с пътуването
 10. (в сила от 1.01.2003 г.) наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка по чл. 42

(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, точна и четливо изписана.
(4) Туроператорът е обвързан с изложеното в информацията в писмена форма и не може да я променя освен в случаите, когато:

 1. изрично е предвидена възможност за извършване на промени в нея и потребителят е уведомен за тях преди сключването на договора
 2. промените са направени впоследствие по споразумение между страните

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Туроператорът пряко или чрез туристически агент е длъжен да предостави преди сключването на договора на потребителя писмено или по друг подходящ начин информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и санитарните изисквания, свързани с пътуването и престоя.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Туроператорът пряко или чрез туристическия агент трябва да предостави в писмена форма на потребителя всички условия на договора преди неговото сключване.
(2) Задължението за предоставяне на информация по ал. 1 и по чл. 28, ал. 5 не се прилага при извършване на резервации и сключване на договор за организирано пътуване в последния момент.

Чл. 30. (1) С договора за организирано пътуване туроператорът се задължава да предостави туристическо пътуване с обща цена на потребителя срещу заплащане на определена цена.
(2) Договорът за организирано пътуване се сключва в писмена форма и екземпляр от него се предоставя на потребителя.
(3) Договорът трябва да съдържа:

 1. дата и място на сключването
 2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) фирма, седалище, адрес на управление, регистрационен номер на туроператора и/или туристическия агент, както и име, адрес, ЕГН, данни от личния документ на потребителя
 3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) фирма, седалище, адрес на управление, номер на лиценза на превозвача, използвани транспортни средства, тяхната категория и отличителни знаци, дата и час на тръгване и връщане от началния и крайния пункт и маршрута на пътуването, времето на пристигане и продължителността на престоя
 4. местоположение, вид на туристическите обекти, тяхната категория и брой нощувки, когато пътуването включва нощувка
 5. вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване
 6. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата цена
 7. специални изисквания на потребителя, предявени от него преди сключването на договора, за които е постигнато съгласие от страните по договора
 8. обща цена, обявена в левове, на всички услуги, включени в договора, други плащания, невключени в цената, срок и начин на плащане
 9. възможност за промяна на цената, реда и начина, по който тя да се преизчислява в случаите по чл. 34, ал. 1
 10. краен срок, в който потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка и обезщетение, както и срок, в който потребителят трябва да уведоми туроператора или туристическия агент, че преотстъпва своето пътуване на трето лице
 11. размер на неустойката, която потребителят дължи на туроператора при отказ от договора след срока по т. 10
 12. минимален брой участници, ако такъв е необходим за осъществяване на пътуването, и краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран и пътуването може да бъде отменено
 13. задължение за уведомяване на потребителя за правата му по чл. 35, ал. 1
 14. изисквания за формата, начините и сроковете, при които потребителят има право да предяви рекламация в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на договора
 15. (в сила от 1.01.2003 г.) фирма и адрес на застрахователя, с който туроператорът е сключил застрахователния договор по чл. 42

(4) Туроператорът не може да се позовава на липсата на реквизит на договора.
(5) Договорът съдържа информация за съществените елементи на сключената задължителна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" за пътувания извън страната.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Туроператорът пряко или чрез туристическия агент предоставя на потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" преди началото на пътуването.

Чл. 31. Договорът за организирано пътуване не може да съдържа неравноправни клаузи по смисъла на чл. 35 и следващите от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Туроператорът пряко или чрез туристическия агент е длъжен да предостави на потребителя в писмена форма след сключването на договора, но не по-късно от 7 работни дни преди началото на пътуването информация за:

 1. името или фирмата, адреса и телефонния номер на свой представител в посещаваното място, а при липса на представител - данни за установяване на контакт с организациите в посещаваното място, които могат да окажат съдействие на потребителя при възникване на затруднение; когато няма такава организация, на потребителя се предоставя телефонен или факс-номер за връзка с туроператора или туристическия агент
 2. времето и местата на междинните спирания и връзки
 3. вида и категорията на използваните транспортни средства и вида на мястото, което потребителят ще заеме в транспортното средство
 4. застраховките, свързани с изпълнението на договора
 5. възможността за сключване на застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на потребителя и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт

(2) Когато периодът между сключването на договора и началната дата на пътуването е по-кратък от 7 работни дни, информацията по ал. 1 се предоставя при сключването на договора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) При пътуване в чужбина на малолетни или непълнолетни лица туроператорът пряко или чрез туристическия агент в срока по ал. 1 предоставя на родителя, настойника или попечителя информация, даваща възможност за пряк контакт с малолетния/непълнолетния или отговарящото за него лице на мястото на пребиваването му.

Чл. 33. Информацията по чл. 28, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 трябва да се предоставя и на български език.

Чл. 34. (1) Цената на организираното пътуване не може да се променя освен в случаите, когато това е предвидено изрично в договора и при условие, че договорът определя начина на изчисляване на промяната в цената и изменението се дължи единствено на промяна във:

 1. стойността на транспортните разходи, в това число на горивото
 2. размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси
 3. обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

(2) Цената не може да се увеличава 20 дни преди началната дата на пътуването.
(3) Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Когато туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, туроператорът пряко или чрез туристическия агент е длъжен да уведоми незабавно потребителя, който може:

 1. да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или
 2. да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение

(2) Промяна в цената с повече от 5 на сто се счита за значителна промяна на договора.
(3) Потребителят уведомява за решението си туроператора или туристическия агент в 3-дневен срок от получаване на уведомлението, но не по-късно от началната дата на пътуването.
(4) Когато потребителят се откаже от договора съгласно ал. 1, т. 2, той има право да избира една от следните възможности:

 1. да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или
 2. да му бъде предложено туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или
 3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ по ал. 3

(5) Независимо от случаите по ал. 1, 3 и 4 потребителят има право да предяви иск за обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договора.

Чл. 36. (1) Когато туроператорът отмени организираното пътуване преди неговото започване по причина, която не се дължи на потребителя, последният има правата по

чл. 35, ал. 4; в тези случаи потребителят има и правата по чл. 35, ал. 5, освен:

 1. когато не е набран необходимият минимален брой участници за осъществяване на организирано пътуване и за което потребителят е уведомен писмено в сроковете, определени в договора, или
 2. ако отмяната на пътуването се дължи на непреодолима сила

(2) Дублирането на резервации не се счита за непреодолима сила.

Чл. 37. (1) Потребителят може да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това туроператора или туристическия агент в срок, определен в договора.
(2) Потребителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред туроператора или туристическия агент за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

Чл. 38. (1) Потребителят уведомява незабавно доставчика на услугите и туроператора или туристическия агент за всяко неточно изпълнение на договора, установено от него по време на пътуването и престоя. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително и чрез телефакс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.
(2) Доставчикът на услугите и туроператорът, туристическият агент или техният местен представител са длъжни в най-кратък срок от подаване на рекламацията да предприемат необходимите мерки за удовлетворяване на потребителя.

Чл. 39. (1) Туроператорът носи отговорност за всяко неизпълнение на своите задължения по договора независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти.
(2) Туроператорът може да предяви иск срещу своите контрагенти при неизпълнение на задълженията по сключения между тях договор.
(3) Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:

 1. потребителя
 2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат
 3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения

(4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 туроператорът е длъжен да окаже незабавно съдействие на потребителя.

Чл. 40. (1) В договора за организирано пътуване може да се уговори горна граница на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора. Горната граница на отговорността на туроператора, уговорена между страните, не може да надхвърля трикратния размер на цената на пътуването.
(2) Когато отговорността на контрагентите на туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, договорът за организирано пътуване може да предвиди ограничаване на отговорността на туроператора в съответствие с разпоредбите на тези договори.
(3) Разпоредбите по ал. 1 и 2 не се прилагат в случаите на телесна повреда.
(4) Извън случаите по ал. 1 и 2 в договора за организирано пътуване не могат да се включват клаузи, които освобождават туроператора от отговорността му по чл. 39, ал. 1.

Чл. 41. (1) Когато по време на пътуването не се изпълни значителна част от услугите по договора или туроператорът установи, че няма да е в състояние да изпълни значителна част от тези услуги, той е длъжен да предприеме всички подходящи мерки за продължаване на пътуването, без това да е свързано с допълнителни разходи за потребителя и да го обезщети при наличието на разлика между уговорените и действително предоставените услуги.
(2) В случай че туроператорът не предприеме подходящи мерки за продължаване на пътуването, потребителят може да предяви иск за обезщетение на направените от него допълнителни разходи.
(3) Когато не е възможно да се вземат подходящи мерки по ал. 1 или те не се приемат от потребителя поради основателна причина, туроператорът е длъжен:

 1. да осигури транспорт до началния пункт на пътуването или до друго договорено място, без това да е свързано с допълнителни разходи за потребителя, и
 2. да обезщети потребителя за нанесените вреди

Чл. 42. (1) (В сила от 1.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Туроператорът ежегодно сключва договор за застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност, като застраховката трябва да покрива:

 1. възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването
 2. заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора
 3. разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.

(2) (В сила от 1.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Когато туроператорът пряко или чрез туристическия агент не представи на потребителя договора за застраховката по ал. 1, потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение
(3) (В сила от 1.01.2003 г.) Отказът на потребителя по ал. 2 трябва да е направен писмено пред туроператора или туристическия агент преди началото на пътуването.
(4) (В сила от 1.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Договорът за застраховка се сключва за срок една година и се подновява или се сключва нов договор не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му. Туроператорът представя на министъра на културата и туризма копие от договора за застраховка в 14-дневен срок от сключването или подновяването му за вписване в регистъра по чл. 17, ал. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) При първоначална регистрация регистрираните туроператори са длъжни да представят копие от сключения договор за застраховка в 7-дневен срок от уведомяване за издаденото удостоверение за регистрация.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Условията и редът за сключване на застрахователния договор по ал. 1 се определят с акт на Министерския съвет, който регламентира и застрахователното покритие, лимитите на отговорност, начина на определяне на застрахователната премия и други.

Чл. 43. Разпоредбите на този раздел се прилагат и в случаите, когато за отделни туристически услуги, включени в организираното пътуване на потребителя, се издава отделен документ за плащане.

Раздел III

Хотелиерство и ресторантьорство

Чл. 44. (1) Хотелиерство или ресторантьорство се извършва само в туристически обекти, категоризирани или с открита процедура за категоризиране съгласно изискванията на този закон.
(2) Лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство, се вписват от категоризиращия орган служебно в Националния туристически регистър по чл. 58.

Чл. 45. Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:

 1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност
 2. извършва дейността в категоризирано средство за подслон, място за настаняване или заведение за хранене и развлечения
 3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) не е в производство по ликвидация или несъстоятелност

Чл. 46. Лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство, е длъжно:

 1. да предоставя туристически услуги, отговарящи на изискванията за определената категория на обекта
 2. да извършва съответната дейност само в категоризиран туристически обект
 3. да спазва българското законодателство, уреждащо престоя на туристи на територията на Република България
 4. да постави в близост до входа на туристическия обект табелата по чл. 55, ал. 1 и следната информация:
  а) фирмата и седалището на търговеца;
  б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) работното време на туристическия обект - за заведенията за хранене и развлечения;
  в) името и фамилията на лицето, управител на обекта

Чл. 47. (1) Лицата, осъществяващи хотелиерство, са длъжни:

 1. да обявяват цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията и във всяка стая
 2. да обявяват цените така, че те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат потребителите в заблуждение
 3. цените задължително се обявяват и в левове

(2) Лицата, осъществяващи ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, са длъжни да съставят ценоразписи: лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.
(3) Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.
(4) Лист-менюто и карт-менюто задължително се изписват и на български език.
(5) За всяка продажба на туристическа услуга задължително се издава документ за продажба, който съдържа най-малко данни за датата на продажбата, вида на услугата и цената.

Чл. 48. Лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство, сключват договори само с туроператори, туристически агенти, хотелиери или ресторантьори, удостоверили правото си да извършват съответния вид туристическа дейност.

Чл. 49. (1) Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително по националност на туриста.
(2) Регистърът се заверява ежемесечно от кмета на съответната община или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация за реализираните нощувки в съответната община.
(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да внесат приходите от туристическата такса в бюджетната сметка на общините до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.

Раздел IV
(Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

Категоризиране на туристическите обекти

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) (1) На категоризиране по този закон подлежат туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6 независимо от формата на собственост и начина на стопанисване.
(2) Не подлежат на категоризиране по този закон заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.
(3) Процедура за категоризиране или за промяна категорията на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 се открива след подаване на заявление от лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантьорство, или от упълномощено от него лице. Към заявлението се прилагат:

 1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис
 2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или заверен препис
 3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3
 4. копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект
 5. формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3
 6. копия от документите за собственост на обекта
 7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация
 8. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта
 9. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал
 10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4

(4) На лицето по ал. 3, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за сроковете, посочени в чл. 52, ал. 3, което се поставя на видно място в обекта.
(5) Категорията на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 се определя на база съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в наредбата по чл. 55, ал. 3.
(6) Категорията на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 е безсрочна.
(7) Туристическите хижи се категоризират съгласно наредба, приета от управителния съвет на Българския туристически съюз и утвърдена от министъра на културата и туризма.

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) За определяне категория на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 може да кандидатства лице, което:

 1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност
 2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност

Чл. 50б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) (1) Процедурата за категоризиране на плаж се открива след подаване на заявление от лицето, което ще предоставя туристически услуги в туристическия обект и е негов собственик или са му предоставени права за ползване върху него. Към заявлението се прилагат:

 1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис
 2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или заверен препис
 3. копия от документите за собственост на обекта или съответно от договора за концесия, за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване на обекта
 4. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал
 5. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4
 6. други документи, определени в наредбата по чл. 51, ал. 5

(2) Категория на плаж се определя на база съответствие с минималните задължителни изисквания за обезопасеност, информационна обезпеченост, спазване на санитарно-хигиенните норми и предлагани туристически услуги, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 5.
(3) Категорията на плажа е безсрочна.

Чл. 50в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) (1) Процедурата за категоризиране на ски-писта се открива след подаване на заявление от лицето, което ще предоставя туристически услуги в туристическия обект и е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение. Към заявлението се прилагат:

 1. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис
 2. удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - препис или оригинал
 3. копия от документа за собственост на съоръженията, прилежащи към туристическия обект, или съответно договор за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване на съоръжението
 4. документ, удостоверяващ въвеждането на прилежащото към туристическия обект съоръжение в експлоатация
 5. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник - оригинал
 6. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4
 7. други документи, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 7

(2) Категория на ски-писта се определя на база съответствие с минималните задължителни изисквания за обезопасеност, информационна обезпеченост, сложност на ски-пистата и достъп до планинския участък и предоставяни туристически услуги, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 7.
(3) Категорията на ски-писта е безсрочна.

Чл. 51. (1) Средствата за подслон и местата за настаняване, както и заведенията за хранене и развлечения се категоризират в следните категории: "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди".
(2) Видовете средства за подслон, местата за настаняване, заведения за хранене и развлечения, както и критериите за даване на съответните категории за всеки вид се определят в наредбата по чл. 55, ал. 3.
(3) Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към средствата за подслон и местата за настаняване, могат да получат категория, различна от тази на средството за подслон или мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от една звезда.
(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Плажовете се категоризират в следните категории: "А", "В" и "С".
(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 12.05.2004 г.) Категоризирането на плажовете се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на културата и туризма съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на младежта и спорта, министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.
(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Ски-пистите се категоризират в следните категории: "Зелена", "Синя" и "Червена".
(7) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 12.05.2004 г.) Категоризирането на ски-пистите се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на културата и туризма съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на младежта и спорта, министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите.

Чл. 52. (1) Кметът на общината по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране определя категория на:

 1. средствата за подслон - категория "една звезда", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения
 2. семейните хотели, пансионите, къщите и самостоятелните стаи, както и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди"
 3. другите места за настаняване - категория "една звезда", "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения
 4. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда" и "две звезди"

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Министърът на културата и туризма по предложение на ЕККТО определя категория на:

 1. средствата за подслон - категория "две звезди", "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения
 2. местата за настаняване, с изключение на семейни хотели, пансиони, къщи и самостоятелни стаи - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения
 3. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди"
 4. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) плажовете - категория "А", "В" и "С"
 5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) ски-пистите - категория "Зелена", "Синя" и "Червена"

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Определянето на категория на туристически обект се извършва след подаване на заявление съответно от лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, от собственика на плажа или лицето, на което са предоставени права за ползване върху него, от собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или от лицето, на което са предоставени права за ползване върху него или упълномощено от него лице:

 1. за обектите по ал. 1 - в срок до два месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета на съответната община
 2. за обектите по ал. 2 - в срок до три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на министъра на културата и туризма

Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА (чл. 1 - чл. 52)
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.