Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА (чл. 53 - чл. 87)
Дата: 2005-07-26

Обн., ДВ, бр. 56 от 7.06.2002 г., в сила от 1.10.2002 г., изм., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 120 от 29.12.2002 г., изм. и доп., бр. 39 от 12.05.2004 г., в сила от 13.11.2004 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 11.08.2005 г.

кн. 7/2002 г., стр. 364; кн. 6/2004 г., стр. 126
т. 8, р. 1, № 91а

Продължение

Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Категория на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 се прекратява:

 1. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)
 2. по искане на собственика на туристическия обект
 3. при промяна на вида на туристическия обект
 4. при реконструкция или разширение на туристическия обект
 5. при повторно нарушение на изискванията на чл. 46, т. 1
 6. ако в шестмесечен срок лицето, подало заявление за категоризиране, не се яви за получаване на категорийната символика
 7. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) при неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 1, 3 и 4

(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) След прекратяване на категорията на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 нова категория на обекта се определя по реда на наредбата по чл. 55, ал. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Категория на плаж и на ски-писта се прекратява:

 1. по искане на лицето, което е собственик на туристическия обект или на което са предоставени права за ползване върху плажа, съответно по искане на лицето, което е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение
 2. при обявяване в ликвидация или несъстоятелност на лицето по чл. 50б, ал. 1 или по чл. 50в, ал. 1
 3. при системни нарушения на изискванията, посочени в наредбите по чл. 51, ал. 5 и 7

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) При прекратяване категорията на туристически обект министърът на културата и туризма предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Категоризиращият орган отказва определянето на категория при неизпълнение на изискванията за съответния вид туристически обект, определени съответно в наредбите по чл. 51, ал. 5 и 7 и в наредбата по чл. 55, ал. 3.
(2) Заповедта на категоризиращия орган, с която се отказва определянето на категория или се определя категория, различна от заявената, може да се обжалва по реда на Закона за административното производство или по реда на Закона за Върховния административен съд.

Чл. 55. (1) На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в зависимост от техния вид, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта.
(2) Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти не трябва да въвеждат в заблуждение туриста.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 12.05.2004 г.) Условията и редът за определяне на категорията на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията се уреждат в наредба, приета от Министерския съвет.
(4) За категоризирането на туристически обекти се заплащат такси в размери, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) При промяна на собствеността върху категоризиран обект, лицето, придобило собствеността, подава заявление до категоризиращия орган за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) При промяна на наемателя на категоризиран обект, наемателят подава заявление до категоризиращия орган за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) В случаите по ал. 1 и 2 категорията на туристическия обект се запазва за срока, за който е издадена.

Раздел V
(Предишен раздел IV - ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

Единна система за туристическа информация

Чл. 57. Министърът на културата и туризма и председателят на Националния статистически институт разработват единна система за туристическа информация, която включва Националния туристически регистър и статистическите данни за туризма в съответствие с изискванията на статистическата служба на Европейския съюз - ЕВРОСТАТ, и на Световната организация по туризъм.

Чл. 58. Създава се Национален туристически регистър в Министерството на културата и туризма, който съдържа информация за:

 1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) регистрираните туроператори и туристически агенти
 2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6
 3. категоризираните средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения и лицата, упражняващи дейност хотелиерство и ресторантьорство в тях
 4. туристическите сдружения
 5. туристическите информационни центрове или бюра

Чл. 59. (1) Вписванията в регистъра се правят от министъра на културата и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице служебно или след постъпило заявление за отразяване на промени във вписаните обстоятелства.
(2) Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра по чл. 58, са длъжни да заявят писмено в Министерството на културата и туризма или в съответната община промяната в едномесечен срок от нейното настъпване.
(3) За изграждане и попълване на регистъра се набират данни от Министерството на културата и туризма, Комисията по търговия и защита на потребителите, други държавни органи, общините на територията на Република България и от представителите на туристическите сдружения.
(4) В Националния туристически регистър се водят всички изменения на вписаните обстоятелства.
(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Национално представените туристически сдружения могат да съдействат на министъра на културата и туризма при извършване на проверки относно вписаните в регистъра обстоятелства.

Чл. 60. (1) Кметовете на общините се задължават да водят регистър по реда на наредбата по чл. 63 на всички категоризирани от тях на територията на общината туристически обекти и да предоставят информация относно вписванията по този регистър в Министерството на културата и туризма в 30-дневен срок от датата на заповедта за определената категория на туристическия обект.
(2) Регистрите по ал. 1 са неразделна част от Националния туристически регистър.

Чл. 61. (1) В регистъра се вписват следните данни и обстоятелства:

 1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) за регистрираните лица:
  а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) номер на удостоверението за регистрация;
  б) вид на туристическата дейност;
  в) фирма, седалище и адрес на управление;
  г) адрес на мястото/местата на упражняване на дейността, телефон, факс, електронна поща;
  д) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., бр. 39 от 2005 г.) код по БУЛСТАТ;
  е) име и ЕГН на лицата с право да представляват и/или управляват търговеца;
  ж) (отм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.);
  з) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) номер на заповедта на министъра на културата и туризма за регистрация, отказ или заличаване на регистрацията, съответно обезсилване на удостоверението за регистрация;
  и) (в сила от 1.01.2003 г.) номер и дата на сключения застрахователен договор по чл. 42, име на застрахователя и срок на валидност на застраховката;
  к) наложените принудителни административни мерки и санкции по този закон
 2. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) за категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3:
  а) номер на удостоверението;
  б) вид на обекта;
  в) наименование на обекта;
  г) адрес на обекта, телефон, факс;
  д) категория на обекта;
  е) капацитет на обекта;
  ж) фирма/име, седалище/местожителство и постоянен адрес на собственика на обекта;
  з) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., бр. 39 от 2005 г.) код по БУЛСТАТ или ЕГН на собственика;
  и) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., бр. 39 от 2005 г.) наименование, седалище и адрес на управление, код по БУЛСТАТ на лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство в обекта, телефон, факс, електронна поща;
  к) срок на валидност на категорията;
  л) входящ номер на заявлението за определяне на категория;
  м) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) номер на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категорията, за отказ, понижаване или прекратяване на категорията;
  н) наложените принудителни административни мерки и санкции по този закон
 3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) за категоризираните плажове и ски-писти:
  а) номер на удостоверението;
  б) вид на обекта;
  в) наименование на обекта;
  г) категория на обекта;
  д) фирма (име, седалище), местожителство и постоянен адрес на собственика на плажа или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху плажа, съответно на собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;
  е) код по БУЛСТАТ, данъчен номер или ЕГН на собственика на плажа или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху плажа, съответно на собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;
  ж) номер на заповедта на министъра на културата и туризма за определяне на категорията, за отказ или прекратяване на категорията;
  з) наложените принудителни административни мерки и санкции по този закон
 4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) за туристическите сдружения:
  а) наименование, седалище и адрес на сдружението;
  б) вид на сдружението;
  в) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) съд, номер на делото, партида, регистър, том и страница по съдебната регистрация на дружеството, код по БУЛСТАТ, регистрационен номер в регистъра към Министерството на правосъдието, ако сдружението извършва общественополезна дейност;
  г) трите имена, ЕГН и постоянен адрес, телефон, факс, електронна поща на представителя;
  д) трите имена на членовете на управителния съвет, постоянен адрес, телефон, факс, електронна поща;
  е) брой на членуващите в сдружението организации и лица;
  ж) адрес, телефон, факс, електронна поща на туристическия информационен център или бюро;
  з) данни за националната представителност на сдружението

(2) Информацията в регистъра е публична в частта й относно:

 1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) наименование на лицето, седалище, адрес на упражняване на дейността и телефон, вид и номер на издаденото удостоверение за регистрация
 2. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) определената категория, срока на валидност, наименование, адрес и телефон, вид и капацитет на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 и лицето, извършващо туристическа дейност в категоризирания обект
 3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) определената категория, наименование, вид на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 и лицето, което е собственик на плажа или са му предоставени права за ползване върху него, съответно е собственик на прилежащото към ски-пистата съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение
 4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) наименование, вид, адрес и телефон на сдружението и неговия представител, адрес и телефон на туристическите информационни центрове или бюра

(3) Всеки може да иска справки за вписани в регистъра обстоятелства от публичната информация по ал. 2.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице изисква оперативна статистическа информация за аналитични и прогнозни цели в туризма от лицата, регистрирани за извършване на туристически дейности, от лицата, упражняващи дейност в категоризирани туристически обекти, от държавните и общинските органи и туристическите сдружения, която те са длъжни да предоставят.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) При поискване от страна на лицата по ал. 1 изпълнителният директор на Агенцията по туризъм или оправомощено от него длъжностно лице е длъжно да им предостави аналитична туристическа информация.
(3) Министерството на вътрешните работи предоставя ежемесечно на Министерството на културата и туризма гранична статистика за влизанията на чуждестранни граждани в Република България и за пътуванията на български граждани с цел туризъм в чужбина.
(4) Събирането на статистическата информация от страна на Национална служба "Гранична полиция" се извършва по служебен път, без да се изисква от преминаващите българската граница лица да попълват други документи или формуляри освен тези, свързани с митническия контрол.

Чл. 63. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Министърът на културата и туризма издава наредба за организацията на Единната система за туристическа информация по предложение на изпълнителния директор на Агенцията по туризъм.

Глава пета

КОНТРОЛ

Чл. 64. (1) Контролът по спазването на закона и по издадените въз основа на него нормативни актове се осъществява от:

 1. министъра на културата и туризма
 2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите
 3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) изпълнителния директор на Агенцията по туризъм(предишна т. 3 - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) кметовете на общините

(2) Длъжностните лица, оправомощени от органите по ал. 1, имат право:

 1. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) да извършват проверки на място и по документи
 2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) на свободен достъп в подлежащите на контрол туристически обекти
 3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от контролираните лица, като не разгласяват информацията, представляваща служебна или търговска тайна, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения
 4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 39 от 2004 г., изм., бр. 28 от 2005 г.) да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и нарушенията по закона
 5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) да привличат експерти в съответната област, когато за проверката се изискват специални знания или умения
 6. (нова - ДВ, бр. 28 от 2005 г.) да налагат глоби и имуществени санкции

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) По време на извършването на контрола длъжностните лица съставят констативни протоколи. В протоколите се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срок за изпълнение.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Органите по ал. 1 могат да координират дейността си по този закон с контролните органи по други закони.

Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г., изм., бр. 28 от 2005 г.) (1) Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм извършва контрол за спазване изискванията към туроператорите и туристическите агенти, изискванията за категоризацията на туристическите обекти по чл. 52, ал. 2, както и към лицата, извършващи дейност в тях, с изключение на случаите по чл. 64б.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм в резултат на контрола по ал. 1:

 1. налага глоби и имуществени санкции
 2. предлага на министъра на културата и туризма да:
  а) заличи регистрацията за туроператорска или туристическа агентска дейност в случаите по чл. 20, ал. 1, както и в случаите по чл. 64б, ал. 2, т. 2;
  б) понижи категорията на категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3;
  в) прекрати категорията на категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6 в случаите по чл. 53, ал. 1, т. 2 - 6 и ал. 3, както и в случаите по чл. 64б, ал. 2, т. 3 и чл. 64в, ал. 2, т. 4

Чл. 64б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г., изм., бр. 28 от 2005 г.) (1) Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите извършва контрол за:

 1. спазване изискванията към туроператорите и туристическите агенти по чл. 17, ал. 1, чл. 18, ал. 9, чл. 24, ал. 1 и 3, чл. 25, чл. 28 - 36 и чл. 42, ал. 2 и 3
 2. спазване изискванията за категоризация на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, посочени в чл. 44, ал. 1, чл. 45, т. 2, чл. 46, т. 2 и 4, чл. 47 и 48, чл. 49, ал. 1, чл. 50, ал. 4 и чл. 55, ал. 1 и 2

(2) Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите в резултат на контрола по ал. 1:

 1. налага глоби и имуществени санкции
 2. уведомява изпълнителния директор на Агенцията по туризъм в случаите на системни нарушения на изискванията по чл. 24, ал. 1 и 3
 3. уведомява изпълнителния директор на Агенцията по туризъм, съответно кметовете на общините при неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 1
 4. налага принудителна административна мярка "временно затваряне" на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 4 в случаите на:
  а) извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация;
  б) извършване на дейностите хотелиерство или ресторантьорство в некатегоризиран туристически обект;
  в) повторен отказ на достъп до проверявания туристически обект от лицето, извършващо дейността в обекта, или повторен отказ за предоставяне на изисканите за проверката документи

(3) Принудителната административна мярка по ал. 2, т. 4 се налага до отстраняване на констатираното нарушение.
(4) Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите в 7-дневен срок уведомява изпълнителния директор на Агенцията по туризъм за наложените от него глоби и имуществени санкции, за налагането на принудителната административна мярка по ал. 2, т. 4, както и в случаите на ал. 2, т. 2.

Чл. 64в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2005 г.) (1) Кметовете на общините извършват контрол за спазване на изискванията за категоризация на категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, посочени в чл. 45, т. 1 и 3, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 3 и 4, чл. 50, ал. 5, чл. 53, ал. 1, т. 3 - 6, чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 2.
(2) Кметовете на общините в резултат на контрола по ал. 1:

 1. налагат глоби и имуществени санкции
 2. прекратяват категорията на категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите по чл. 53, ал. 1, както и в случаите по чл. 64б, ал. 2, т. 3
 3. понижават категорията на категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1
 4. уведомяват изпълнителния директор на Агенцията по туризъм в случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 3 и 4 за туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, категоризирани по чл. 52, ал. 2

Чл. 65. (1) Министърът на културата и туризма:

 1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) заличава регистрацията на лицето, което извършва туроператорска или туристическа агентска дейност в случаите по чл. 20, ал. 1
 2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) прекратява категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите по чл. 53, ал. 1
 3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) прекратява категорията на категоризираните обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 в случаите по чл. 53, ал. 3
 4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) понижава категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., отм., бр. 28 от 2005 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., отм., бр. 28 от 2005 г.).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., отм., бр. 28 от 2005 г.).
(5) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г.).
(6) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., отм., бр. 28 от 2005 г.).

Чл. 66. Актовете по прилагане на принудителните административни мерки се издават, обжалват и изпълняват по реда, установен от Закона за административното производство.

Глава шеста

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Който извършва туроператорска или туристическа агентска дейност, без да притежава удостоверение за регистрация, се наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв.

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Туроператор или туристически агент, който при осъществяване на своята дейност сключи договор с нерегистриран туроператор или туристически агент, с лице, извършващо туристическа дейност в некатегоризиран туристически обект, с нелицензиран превозвач, с екскурзовод, планински водач, ски-учител, аниматор, с лице, предлагащо водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребителя, което не притежава съответната професионална квалификация и опит съгласно чл. 24, ал. 2, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Хотелиер или ресторантьор, който сключи договор с нерегистриран туроператор, туристически агент, хотелиер или ресторантьор, който няма право да извършва съответната туристическа дейност, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 70. Туроператор или туристически агент, който не издаде или не предостави туристически ваучер на туриста, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

Чл. 70а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Туристически агент, който издаде собствен туристически ваучер, се наказва с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Чл. 71. Туроператор или туристически агент, който издаде или предостави туристически ваучер, несъдържащ всички задължителни реквизити, се наказва с имуществена санкция от 100 до 1000 лв.

Чл. 72. Който предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Който предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект с по-ниско качество от изискваното за притежаваната категория, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 74. Хотелиер, който при извършване на хотелиерство в средство за подслон не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за националността на туристите, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.

Чл. 75. Който при извършване на хотелиерство в място за настаняване не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за националността на туристите, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 200 до 2000 лв.

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) Туроператор или туристически агент, който не поставя удостоверение за регистрация и стикер на видно място в туристическия обект, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

Чл. 77. Лице, което стопанисва туристически обект, в който на видно място не е поставено удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура за категоризиране, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

Чл. 78. Който постави надпис в нарушение на чл. 55, ал. 2 или предостави невярна информация за вида, наименованието и категорията на стопанисвания от него туристически обект, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

Чл. 79. Туроператор или туристически агент, който наруши разпоредбите на чл. 28, 29 и 33, се наказва с имуществена санкция от 100 до 1000 лв.

Чл. 80. Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30, ал. 2, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

Чл. 81. Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30, ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 250 до 2500 лв.

Чл. 82. (В сила от 1.01.2003 г.) Туроператор, който не сключи договор по чл. 42, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.

Чл. 83. Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., бр. 28 от 2005 г.) За неизпълнение на задълженията за предоставяне на информация в Министерството на културата и туризма по Единната система за туристическа информация се налага глоба от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция от 200 до 2000 лв.

Чл. 85. Който не изпълни задължението си по чл. 56, ал. 1 или 2, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 200 до 2000 лв.

Чл. 86. Хотелиер или ресторантьор, който не изпълни задължението си по чл. 46, т. 4 или по чл. 47, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Чл. 87. (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2005 г.) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по туризъм, от председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите, или от длъжностни лица на общинската администрация, определени от кмета на съответната община.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г.) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията по туризъм, от председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите или от оправомощени от тях длъжностни лица, съответно от кмета на общината или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:

 1. "Турист" е всяко физическо лице, потребяващо основна и/или допълнителна туристическа услуга. За статистически цели се ползват понятията за посетител и международен посетител, определени от Световната организация по туризъм и приети от Статистическата комисия на ООН.
 2. "Хотелиерство" е предоставянето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона средства за подслон и места за настаняване.
 3. "Хотелиер" е лице, което извършва хотелиерство.
 4. "Ресторантьорство" е предоставянето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона заведения за хранене и развлечения.
 5. "Ресторантьор" е лице, което извършва ресторантьорство.
 6. "Туристически продукт" е съвкупността от туристически услуги, предлагани и/или предоставяни в един или няколко туристически обекта.
 7. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) "Туроператорска дейност" е организирането на групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на пътувания пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен потребител.
 8. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) "Туроператор" е лице, регистрирано по реда на този закон за извършване на туроператорска дейност.
 9. "Туристическа агентска дейност" е извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.
 10. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) "Туристически агент" е лице, регистрирано по реда на този закон за извършване на туристическа агентска дейност.
 11. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) "Туристически ваучер" е документ под отчет, издаден от регистриран туроператор, който удостоверява съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на туристическата услуга и потвърждава нейното плащане.
 12. "Основни туристически услуги" са нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта.
 13. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) "Допълнителни туристически услуги" са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, спортно-анимационни, балнеолечебни и други медицински услуги, конгресни и делови прояви, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, екипировка и превозни средства, школи и клубове по езда, яхтинг, сърф, ски-училища, училища за водни спортове и други услуги, способстващи развитието на туризма.
 14. "Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания)" са пътувания по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от следните услуги:
  а) транспорт;
  б) нощувка;
  в) други туристически услуги, които не са свързани с транспорт или нощувка, съставляващи значителна част от пътуването и когато те се продават или предлагат за продажба с обща цена, и когато обхващат период, по-дълъг от 24 часа, или включват нощувка.
 15. "Потребител на организирани индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена" е лице:
  а) което сключва договор за туристическо пътуване с обща цена, или
  б) което дава съгласие да сключи договор за туристическо пътуване с обща цена, или
  в) от чието име и/или в чиято полза е сключен или е постигнато съгласие да бъде сключен договор за туристическо пътуване, или
  г) в полза на което е прехвърлено туристическото пътуване с обща цена съгласно чл. 37.
 16. "Туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, независимо от неговото наименование, създадено с цел развитие на туризма.
 17. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) "Национално представено туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което обединява:
  а) най-малко 33 на сто от лицата, регистрирани за извършване на туристическа дейност, или
  б) лицата, извършващи туристическа дейност най-малко в 33 на сто от категоризираните туристически обекти.
 18. "Местно туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което се създава на територията на една или повече съседни общини и обединява лица, извършващи туристически дейности, и други лица, имащи отношение към развитието на туризма на съответната територия.
 19. "Регионално туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което се създава на територията на една или повече съседни области и обединява местни туристически сдружения и други лица, имащи отношение към развитието на туризма.
 20. "Браншово туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което представлява интересите на отрасъла като цяло.
 21. "Продуктово туристическо сдружение" е юридическо лице с нестопанска цел, което представлява интересите на отделен сегмент от туристическия продукт.
 22. "Повторно" е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
 23. (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) "Плаж" е общодостъпна и обезопасена зона в непосредствена близост до естествен или изкуствен воден обект, предназначена за рекреационни дейности, в която се предлагат и потребяват туристически услуги.
 24. (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) "Воден обект" е постоянно или временно съсредоточие на води в естествено или изкуствено създадени форми на релефа.
 25. (Нова - ДВ, бр. 39 от 2004 г.) "Ски-писта" е общодостъпен, обособен и обезопасен планински участък, на който се предлагат и потребяват туристически услуги, свързани с практикуване на ски-спортове (ски-алпийски дисциплини, сноуборд и ски-бягане).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Този закон отменя Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 111 от 2001 г.).

§ 3. Изискванията на чл. 22, т. 5 и чл. 53, ал. 1, т. 6 се прилагат и за лицата, неполучили издадените им лицензионни или категорийни символики до влизането в сила на закона.

§ 4. Лицата, лицензирани за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност до влизане в сила на този закон, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на този закон и нормативните актове по неговото прилагане в срок до 1 януари 2003 г.

§ 5. (1) С влизане в сила на този закон издадените лицензи за хотелиерство, ресторантьорство и семейно хотелиерство преустановяват действието си.
(2) Разпоредбите на чл. 18, ал. 1 и 3 от отменения Закон за туризма не се прилагат за търговците, извършващи хотелиерство, ресторантьорство или семейно хотелиерство, от деня на обнародването на този закон до 1 октомври 2002 г.

§ 6. (В сила от 1.01.2003 г.) В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105, 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28 и 45 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

 1. В чл. 1:
  а) досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 2 буква "г" се отменя;
  б) създава се ал. 2:
  "(2) Местна такса е и туристическата такса, която се внася в общинския фонд за развитие на туризма."
 2. В глава трета раздел IV се изменя така:
  "Раздел IV
  Туристическа такса
  Чл. 93. (1) Таксата се заплаща за ползване на средство за подслон и място за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
  (2) Приходите от туристическата такса се внасят в общинския фонд за развитие на туризма.
  Чл. 93а. (1) Размерът на таксата се определя с решение на общинския съвет не по-късно от 30 юни на предходната година.
  (2) Ако общинският съвет не определи таксата в срока по ал. 1, за следващата година остава в сила размерът на таксата, действаща през предходната година.
  Чл. 94. Таксата се заплаща от всяко лице, ползващо средство за подслон или място за настаняване, едновременно със заплащането на услугата.
  Чл. 95. (1) Лицата до 18-годишна възраст, жените над 55 и мъжете над 60 години заплащат туристическа такса в размер 50 на сто от определената от общинския съвет такса за съответната община.
  (2) За лицата по ал. 1 се записват данните, удостоверяващи съответното им качество.
  Чл. 96. Туристическата такса се определя в размер не по-висок от един лев на лице за ден.
  Чл. 97. Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за подслон и места за настаняване, и се внася в общинския фонд за развитие на туризма до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана."

§ 7. В Закона за общинските бюджети (обн., ДВ, бр. 33 от 1998 г.; изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 9 от 2001 г. - Решение № 2 на Конституционния съд от 2001 г.) в чл. 6, ал. 2, т. 2 буква "г" се изменя така:
"г) ползване на средство за подслон или място за настаняване;"

§ 8. Държавните и общинските органи, приели или издали нормативни актове, в които има класификация на видове места за настаняване, средства за подслон и заведения за хранене и развлечения, са длъжни в срок до една година от влизане в сила на закона да направят произтичащите от него изменения.

§ 9. (1) Наредбите по чл. 18, ал. 1, чл. 42, ал. 5, чл. 55, ал. 3, тарифите по чл. 18, ал. 2 и чл. 55, ал. 4 и устройственият правилник на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация се приемат от Министерския съвет с влизането в сила на закона.
(2) Наредбата по чл. 63 и правилникът за състава, организацията и дейността на Националния съвет по туризъм по чл. 8 се издават от министъра на културата и туризма с влизането в сила на закона.
(3) Наредбата по чл. 50, ал. 6 се приема от управителния съвет на Българския туристически съюз и се утвърждава от министъра на културата и туризма с влизането в сила на закона.
(4) Устройственият правилник на Комисията по търговия и защита на потребителите и Наредба № 3 за защита на потребителите при обозначаване на цените на стоките и услугите се привеждат в съответствие с този закон с влизането му в сила.

§ 10. Изпълнението на закона се възлага на министъра на културата и туризма.

§ 11. Параграф 6 относно измененията и допълненията в Закона за местните данъци и такси влиза в сила от 1 януари 2003 г.

§ 12. Законът влиза в сила от 1 октомври 2002 г. с изключение на разпоредбите по чл. 19, ал. 3, чл. 23, ал. 1, т. 2, чл. 28, т. 10, чл. 30, ал. 3, т. 15, чл. 42, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 61, ал. 1, т. 1, буква "и", чл. 65, ал. 3, т. 2 и чл. 82, които влизат в сила от 1 януари 2003 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма
(ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 13.11.2004 г., изм., бр. 28 от 2005 г., в сила от 15.03.2005 г.)

§ 62. (В сила от 12.05.2004 г.) (1) Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация към министъра на икономиката се преобразува в Агенция по туризма към министъра на икономиката.
(2) Дейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения, служебните и трудовите правоотношения със служителите на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация преминават към Агенцията по туризъм.
(3) В едномесечен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник" министърът на икономиката да внесе в Министерския съвет проект на постановление за преобразуване на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация и за приемане на устройствен правилник на Агенцията по туризъм.
§ 63. (В сила от 12.05.2004 г.) В 6-месечен срок от обнародването на този закон в "Държавен вестник" Министерският съвет приема наредбите по чл. 51, ал. 5 и 7 и чл. 55, ал. 3.
§ 64. (В сила от 12.05.2004 г.) В 6-месечен срок от обнародването на този закон в "Държавен вестник" министърът на икономиката съвместно с министъра на образованието и науката, министъра на културата, министъра на младежта и спорта и министъра на здравеопазването издава наредбата по чл. 24, ал. 2.
§ 65. (1) Лицензираните туроператори и туристически агенти се регистрират служебно в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.
(2) В срока по ал. 1 лицензираните туроператори трябва да представят в Министерството на икономиката сключен застрахователен договор по чл. 42, ал. 1. В случай че след изтичане на срока по ал. 1 лицензиран туроператор не представи застрахователния договор по чл. 42, ал. 1, той не подлежи на вписване в регистъра.
(3) Лицензите, издадени до влизане в сила на този закон, се смятат за невалидни след изтичане на срока по ал. 1.
§ 66. (1) Когато към датата на влизане в сила на наредбата по чл. 51, ал. 5 има приети от Министерския съвет решения, съответно подписани договори за предоставяне на концесия върху морски плажове - част от крайбрежната плажна ивица, тези морски плажове получават категория "С" по право, без да е необходимо подаване на заявление за категоризация от страна на концесионерите им.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 15.03.2005 г.).
§ 67. (1) В случаите когато към датата на влизане в сила на този закон има започната процедура за издаване на лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност, процедурата се довършва по реда на този закон.
(2) В случаите когато към датата на влизане в сила на този закон има открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, процедурата и категоризацията се довършват по реда на този закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 69. Този закон влиза в сила в 6-месечен срок след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите по § 8, § 22, относно чл. 24, ал. 2, § 39, относно чл. 51, ал. 5 и 7, § 43, относно чл. 55, ал. 3, § 62, § 63, § 64 и § 68, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за туризма
(ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 1.04.2005 г.)

Допълнителна разпоредба

§ 13. Навсякъде в закона думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката" и "Министерството на икономиката" се заменят съответно с "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма".

Преходни и заключителни разпоредби

§ 14. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за закрила и развитие на културата, Закона за народната просвета, Закона за народните читалища, Закона за паметниците на културата и музеите, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за филмовата индустрия, издадени от или съвместно с министъра на културата преди влизането в сила на този закон, запазват действието си.

§ 15. (1) Подзаконовите нормативни актове, издадени или утвърдени на основание на Закона за туризма от или съвместно с министъра на икономиката или от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, запазват действието си.
(2) Регистрацията на туроператори и туристически агенти и определените категории на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, извършени от министъра на икономиката, се запазват.

§ 16. (1) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон има започната процедура за регистрация, съответно за издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност от министъра на икономиката, процедурата се довършва от министъра на културата и туризма.
(2) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон има открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6 от министъра на икономиката, процедурата се довършва от министъра на културата и туризма.

§ 17. В едномесечен срок от влизане в сила на този закон министърът на икономиката предава на министъра на културата и туризма регистъра по чл. 58 и цялата документация към него.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА (чл. 53 - чл. 87)
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.