Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Ред и условия, за влизане, пребиваване и напускане на Република България от чужденци
Дата: 2001-07-12

Основните нормативни документи, отнасящи се до реда и условията при които чужденците могат да влизат, пребивават и напускат Р. България са:

 • Закон за пребиваване на чужденците в Р. България
 • Правилник за прилагане на Закона за пребиваване на чужденците в Р. България
 • Тарифа 4, относно таксите събирани в системата на МВР
 • Решения и Постановления на Министерския съвет, както и други вътрешно-ведомствени нормативни актове


Основните изисквания на ЗПЧРБ, ППЗПЧРБ и другите нормативни документи, касаещи пребиваването на чуждите граждани в Р. България са:

 • Чужденец може да влезе в Р. България, ако притежава валиден паспорт или друг заместващ го документ за пътуване в чужбина и разрешение за влизане, пребиваване, или транзитно преминаване през страната (виза).
 • Разрешение за пребиваване на чужденци в Република България се дава от службите на Министерство на вътрешните работи, или на Министерство на външните работи.

Гражданите на държави, с които Република България има договори за безвизов режим или за облекчен визов режим могат да пребивават в страната в сроковете, определени в тези договори.

Чужденците, които въз основа на договор имат разрешение за работа в Република България от органите на Министерството на труда и социалните грижи (работна виза), могат да получат разрешение за пребиваване в срока на договора, но не повече от една година. Срокът на пребиваване може да бъде продължен при наличие на валидна нова работна виза.

Чужденците, които имат регистрация по законоустановения ред за извършване на стопанска дейност, могат да получат разрешение за пребиваване за срок от една година. Срокът може да се продължава ежегодно, ако не са отпаднали основанията за разрешаване на пребиваването.

Разрешение за постоянно пребиваване в Република България могат да получат чужденците:

 • от българска народност
 • сключили брак с български гражданин или с постоянно пребиваващ в страната чужденец
 • деца на български гражданин или на постоянно пребиваващ в страната чужденец, с изключение на случаите на осиновяване на непълнолетни лица
 • родители на български граждани или на постоянно пребиваващ в страната чужденец
 • пребивавали без прекъсване на територията на страната през последните десет години, а в случаите на чл. 8, ал.4 - през последните 6 години
 • разрешението за постоянно пребиваване може да бъде отнето от органа, който го е издал:
  • когато се установи, че данните, представени за получаването му са неверни
  • когато бракът е прекратен преди изтичане на 5 години от сключването му или са налице достатъчно данни за неговата унищожаемост
  • когато основанието бъде прекратено преди изтичането на пет години от постановяване на решението за осиновяване

Разрешението за постоянно пребиваване се издава от Министерство на вътрешните работи.

Чужденците се регистрират адресно по реда, установен за българските граждани. Министърът на вътрешните работи може да определя и друг ред за адресна регистрация на чужденци.

Чужденците, които са нотифицирани като членове на чуждестранните дипломатически, консулски и търговски представителства, както и на представителства на междуправителствени организации в Република България се регистрират по ред, определен от Министъра на външните работи.

Чужденец, на когото е разрешено постоянно пребиваване в страната, е длъжен да се запише в регистритe на съответната община или кметство и да съобщава на общината или кметството за промените в гражданското му състояние в сроковете, предвидени за българските граждани.

Чужденците, които пребивават в Република България до три месеца, удостоверяват самоличността си с чуждестранния паспорт или заместващ го документ, с който са влезли в страната.

Чужденците, които пребивават в страната повече от три месеца, удостоверяват самоличността си с документ, издаден от органите на Министерството на вътрешните работи. Удостоверенията за самоличност се издават за срок не по-голям от 5 години.

Чужденците, получили разрешение за постоянно пребиваване, се снабдяват с удостоверение за самоличност преди изтичане на срока по предходните алинеи.

Чужденците са длъжни да представят документите си за самоличност при поискване от оправомощените органи.

Чужденец, чийто документ за самоличност е изгубен или унищожен, е длъжен незабавно да уведоми за това съответната паспортна служба на Министерството на вътрешните работи.

Документите за самоличност на чужденците могат да бъдат задържани само от оправомощените органи в случаите, предвидени за българските граждани в закон.

Документът за самоличност се връща на чужденеца, когато отпаднат причините за задържането му.

Не могат да бъдат задържани паспортите на чужденците, които се ползуват с правото на дипломатически имунитет в Ррепублика България, освен в съответствие с принципа на взаимност.

Документите за самоличност на чужденците не могат да се дават или приемат в залог, както и да се преотстъпват или използуват от друго лице.

Длъжностните лица и гражданите, които предоставят подслон или дават работа на чужденец, са длъжни да осигурят адресната му регистрация или да уведомят съответната паспортта служба на Министерството на вътрешните работи в определения срок.

Когато чужденецът не притежава документ за самоличност, уведомяването се извършва незабавно.

Чужденец, влязъл по установения ред в Република България, може да се движи навсякъде в страната с изключение на граничните райони и зоните, за чието посещение е необходимо да се снабди с разрешение от съответната служба на Министерството на вътрешните работи или Министерството на външните работи.

По съображения за запазване на сигурността и обществения ред Министреството на вътрешните работи и Министе рството на външните работи може да ограничи местопребиваването на чужденци в някои райони или населени места в страната, както и да определят маршрути за движението на транзитните пътници.

Чужденци, движещи се с моторни превозни средства, се установяват за нощуване в населени места или в пунктовете за автотуристи, определен съобразно изискванията за спазване хигиената, реда и общественото спокойствие.

Република България предоставя право на убежище на чужденец, преследван заради своята раса, цвят на кожата, пол, религия, език, политически и други възгледи, етнически или социален произход, материално-обществено или друго положение, както и за дейност в защита на международно признати права и свободи.

Не се предоставя убежище на лице, за което има сериозни основания да се предполага, че е извършило престъпление против мира, военно престъпление, престъпление против човечеството, престъпление по международните договори, по които страна е Република България, или друго тежко престъпление, както и когато предоставянето право на убежище би противоречало на целите и принципите на Организацията на обединените нации.

Правото на убежище се предоставя с Указ на Президента на Република България. Чужденец, на който е предоставено право на убежище, има правата на чужденец, постоянно пребиваващ в Република България.

Чужденец, който е влязъл не по законоустановения ред в Република България, за да иска предоставяне на убежище, не се наказва за това деяние, ако са налице условията, посочени в ЗПЧРБ.

Чужденец, на който е предоставено право на убежище, не може да бъде експулсиран или върнат до границата на територията, където е бил преследван по причини, посочени в ЗРЧРБ.

Чужденците, които пребивават в Република България, са длъжни да спазват законите и установения обществен ред и да уважават морала и традициите на българския народ.

Чужденците, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България, могат да постъпват на работа по трудов договор по реда, установен за българските граждани.

Чужденците, временно пребиваващи в Република България с работна виза, могат да работят само в региона, при работодателя и за срока, определен в работната виза.

Чужденците могат да извършват стопанска дейност или да упражняват свободна професия на територията на Република България след регистрация или получаване на разрешение за това, по реда, определен в съответния закон.

Чужденците, временно пребиваващи в Република България, извън цитираните случаи, могат да работят по трудов договор само след получаване на разрешение от органите на Министрество на труда и социалните грижи.

В съответствие с чл. 7 от ЗПЧРБ може да се откаже влизане в страната или транзитно преминаване през нея на чужденец:

 • който с действията си е поставил в опасност сигурността или интересите на българската държава, или за когото има данни, че действува против сигурността или интересите на страната
 • който с действията си е злепоставил българската държава или уронил престижа и достойнството на българския народ
 • за когото има данни, че иска да влезе в страната, за да извърши престъпления или нарушения на обществения ред
 • който е извършил престъпление или нарушение на обществения ред
 • който е бил експулсиран или екстрадиран от страната
 • който е правил опит да влезе в страната или премине през нея с нередовни документи; - който може да разпространи тежка заразна болест или не притежава сертификат за ваксинация, ако идва от район с усложнена епидемична обстановка
 • който няма осигурена издръжка през време на пребиваването си в страната
 • който при предишно влизане и пребиваване е нарушил гранично-паспортния, паспортния, валутния или митнически режим на Република България
 • който грубо нарушава установения ред в зоната за граничен контрол на граничен контролно-пропускателен пункт

Лицата без гражданство могат да получават входни и транзитни визи само от дипломатическите или консулските представителства на Република България при условие, че представят документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която живеят постоянно, че могат да се завърнат в нея.

Когато между Република България и държавата, чийто гражданин е чужденеца има сключен договор за облекчен визов режим или премахване на визите, пътуването на чужденеца се извършва съгласно условията, предвидени в този договор.

Срокът за използуване на входните и транзитните визи е 3 месеца от датата на издаването им. Двукратните визи могат да се издават с валидност до 6 месеца, а многократните - с валидност до 1 година.

Във входната виза може да се предвиди срок за пребиваване в Република България до 3 месеца от датата на влизане в страната.

Чужденец, който притежава повече от един валиден документ за задгранично пътуване е длъжен да го обяви пред органите за граничен контрол.

Органите за граничен контрол извършват проверки за внасянето и изнасянето на документите за задгранично пътуване.

Чужденци, които притежават повече от едно гражданство са задължени да декларират пред органите за граничен контрол гражданството, с което ще пребивават в страната и да удостоверят това с валиден документ за задгранично пътуване на страната, чието гражданство са декларирали.

Чужденец, притежаващ повече от един валиден документ за задгранично пътуване е длъжен да напусне страната с документа, с който е влязъл.

Органите за граничен контрол проверяват редовността на документите на превозното средство, с което чужденецът влиза или излиза от страната и при констатиране на нарушение, незабавно предприемат мерки и уведомяват за това компетентните органи.

С Решение на Министерския съвет 265/10.03.1997 г., гражданите на страните от Европейския съюз: Австрия, Белгия, Германия, Великобритания, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксенбург, Португалия, Финландия, Франция, Холандия, Швеция, както и за Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, САЩ, Япония, Канада, Австралия и Израел притежаващи валидни паспорти, имат право да пребивават на територията на Р. България до 30 дни без виза. При първо влизане през всяка календарна година, не са длъжни адресно да се регистрират, освен по собствено желание.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Ред и условия, за влизане, пребиваване и напускане на Република България от чужденци
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.