Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Закон за лова и опазване на дивеча - Приложения
Дата: 2005-12-11

Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5
(Изм., ДВ, бр. 77 от 2002 г., бр. 79 от 2002 г., доп. ДВ бр. 88/2005 г.)

Списък на бозайници и птици - обект на лов

I. Бозайници:

А. ЕДЪР ДИВЕЧ
1. Благороден елен (Cervus elaphus L.)
2. Елен лопатар (Cervus dama L.)
3. Сърна (Capreolus capreolus L.)
4. Дива свиня (Sus scrofa L.)
5. Дива коза (Rupicapra Rupicapra L.) +
6. (Отм., ДВ, бр. 77 от 2002 г.)
7. Муфлон (Ovis musimon Pall.)
8. Зубър (Bison Bonasus L.)
9. Тибетски як (Bos mutus P.)
10. Алпийски козирог (Capra idex L.)
11. Вълк (Canis lupus L.)

Б. ДРЕБЕН ДИВЕЧ
12. Див заек (Lepus europaeus Pall.)
13. Катерица (Sciurus vulgaris L.)
14. Ондатра (Ondatra zibethica L.)
15. Нутрия (Miocastor coypus Mol.)
16. Чакал (Canis aureus L.)
17. Лисица (Vulpes vulpes L.)
18. Енотовидно куче (Nictereutes procyonoides Greg)
19. Дива котка (Felis silvestris Schreb.) +
20. Бялка (Martes foina L.)
21. Черен пор (Mustela putorius L.)
22. Язовец (Meles Meles L.)

II. Птици:

А. ЕДЪР ДИВЕЧ
1. Глухар (Tetrao urogallus L.)
2. Дива пуйка (Meleagris gallopavo L.)

Б. ДРЕБЕН ДИВЕЧ
3. Колхидски фазан (Phasianus colchicus L.)
4. Ловни фазани (Phasianus sp.)
5. Яребица (Perdix perdix L.)
6. Планински кеклик (Alectoris graeca graeca Meisner)
7. Тракийски кеклик (Alectoris graeca cupriotes Hartert.)
8. Пъдпъдък (Coturnix coturnix L.)
9. Токачка (Numida meleagris L.)
10. Гривяк (Columba palumbus L.)
11. Гургулица (Streptopelia turtur L.)
12. Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.)
13. Голяма белочела гъска (Anas albifrons Scop.)
14. Зеленоглава патица (Anas platurhynchos L.)
15. Полудива патица (Anas platurhynchos L.)
16. Лятно бърне (Anas guerguedula L.)
17. Зимно бърне (Anas crecca L.)
18. Фиш (Anas penelope L.)
19. Лопатарка - клопач (Anas clypeata L.)
20. Черна качулата потапница (Aythya/Nycora/fuligula L.)
21. Шилоопашата патица (Anas acuta L.)
22. Черна лиска (Fulica atra L.)
23. (Отм., ДВ, бр. 77 от 2002 г.).
24. Горски бекас (Scolopax rusticola L.)
25. Обикновена бекасина (Callinago gallinago L.)
26. Скорец (Sturnus vulgaris L.)
27. Сврака (Pica pica L.)
28. Сива врана (Corvus cornix L.)
29. Посевна врана (Cornus frugilegus L.)
30. Чавка (Coloeus monedula L.)

"+" в случаите на изключения по чл. 48 и 49 от Закона за биологичното разнообразие"


Приложение №2
към чл. 9, ал. 1
(Ново, ДВ, бр. 79 от 2002 г.)

Списък на държавните дивечовъдни станции

1. РУСАЛКА - Априлци
2. РОСИЦА - местността Лъгът
3. ЧЕПИНО - местността Чехльово, община Велинград
4. ЧЕКЕРИЦА - местността Чекерица, с. Стряма
5. ЧЕРНИ ЛОМ - Попово
6. АРАМЛИЕЦ - с. Огняново, община Елин Пелин
7. БОРОВО - местността Вълча поляна, община Батак
8. ИЗВОРА - Девин
9. БЕГЛИКА - местността Беглика, община Батак
10. ЖЕНДА - Кърджали
11. ШЕРБА - с. Горен чифлик
12. РОПОТАМО - местността Аркутино, област Бургас
13. ВИТОШКО-СТУДЕНА - с. Кладница
14. КОРМИСОШ - с. Лъки
15. ПАЛАМАРА - с. Венец, област Шумен
16. ОСОГОВО - Кюстендил
17. МИДЖУР - Белоградчик
18. МАЗАЛАТ - с. Горно Сахране
19. СЕСЛАВ - гр. Кубрат
20. ДИКЧАН - с. Сатовча, област Благоевград
21. ВИТИНЯ - местността Витиня, област София
22. РАЗЛОГ - Разлог
23. ДУНАВ - Русе
24. ТЕРВЕЛ - гр. Тервел
25. КАРАКУЗ - Дулово
26. БАЛЧИК - Балчик
27. РОДОПИ - местността Снежана
28. ШИРОКА ПОЛЯНА - местността Широка поляна
29. НЕСЕБЪР - Несебър
30. ТОПОЛОВГРАД - Тополовград
31. ПРЕСЛАВ - гр. Преслав
32. ТУНДЖА - Ямбол
33. КОТЕЛ - Котел
34. БОЛЯРКА - Велико Търново
35. РАКИТОВО - Ракитово
36. ГРАМАТИКОВО - Граматиково
37. АЛАБАК - Велинград
38. ВОДЕН - ИРИ ХИСАР
39. ИСКЪР


ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
(Обн., ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Преходни и заключителни разпоредби

§ 61. Ловните дружини и сдружения по чл. 29 и чл. 30, ал. 1 привеждат структурите си в съответствие с изискванията на този закон в срок 9 месеца от влизането му в сила.
§ 62. Договорите за стопанисване на дивеча, сключени до влизане в сила на този закон, с изключение на договорите по чл. 36, ал. 2 имат действие до края на ловен сезон 2002 - 2003 г. Договорите за стопанисване на дивеча след ловен сезон 2002 - 2003 г. се сключват при спазване разпоредбите на този закон.
§ 63. Навсякъде в закона думите “ръководителя/т на Националното управление по горите” се заменят съответно с “началника/ът на Националното управление по горите”.
§ 64. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 93 т. 24 се изменя така:
“24. вноски по чл. 53, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча.”
2. В чл. 95, ал. 1 се правят следните изменения:
а) точка 11 се отменя;
б) точка 44 се изменя така:
“44. допълнително материално стимулиране в размер 30 на сто от постъпилите в бюджета на Националното управление по горите суми от влезли в сила наказателни постановления по ред, определен от началника на Националното управление по горите;”
в) точки 45 и 46 се отменят;
г) точка 47 се изменя така:
“47. обезщетения за нанесени щети от дивеча в ловностопанските райони на държавните дивечовъдни станции, дивечовъдните участъци и базите за интензивно стопанисване на дивеча, стопанисвани от държавните лесничейства;”.
§ 65. Държавните предприятия по чл. 9, ал. 1 са правоприемници на съответните дивечовъдни станции, съществували до влизане в сила на този закон, и поемат активите и пасивите им по баланса към 1 януари 2002 г.
§ 66. Трудовите правоотношения с работниците и служителите от държавните дивечовъдни станции се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 67. Държавните предприятия по чл. 9, ал. 1 не подлежат на приватизация по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
§ 68. Ловностопанските райони на създадените с актове на Министерския съвет ловни стопанства “Воден - Ири Хисар” и “Искър” се обособяват като държавни дивечовъдни станции по чл. 8 и чл. 9, ал. 1, 2, 3, 4, 6 и 8 и се стопанисват от Министерския съвет без право на отдаване на други физически или юридически лица.
§ 69. (1) Ловните стопанства “Студен кладенец” и “Еледжик” към Националното сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” се обособяват като дивечовъдни участъци по реда на чл. 10 и без да са налице условията на чл.7, ал. 4 и 6.
(2) Стопанисването на дивеча в участъците по ал. 1 се предоставя от Националното управление по горите на лицата, стопанисвали дивеча в съответните площи до 30 септември 2000 г., или на техните правоприемници чрез пряко договаряне срещу заплащане на вноска по чл. 53.
(3) Договорите по ал. 2 се сключват за срок от 5 до 13 години в зависимост от основния вид дивеч в ловностопанския район.
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 2 август 2002 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Закони | Закон за лова и опазване на дивеча - Приложения
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.