Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Покана-декларация за частно посещение на чужденец в Република България
Дата: 2007-03-20
Област: Рег. No:
Община: Дата:
Населено място: Длъжностно лице: ................
(подпис)

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за частно посещение на чужденец в Република България

ДАННИ ЗА ДОМАКИНА:
От името на: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (имена по документ за самоличност) ЕГН . . . . . . . . . .
Гражданин на: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дата и място на раждане: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (държава, област, община, населено място)
Жител на: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (област, община, населено място)
Местоживеене: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (община, град/село) ж.к. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . бул./ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No . . . . бл. . . . . вх. . . . . ет. . . . . ап. . . . .
Документ за самоличност

 1. паспорт на гражданин на РБ или лична карта
 2. паспорт
 3. удостоверение за самоличност на чужденец

Дом. телефон: . . . . . . . . . .
Серия . . .  № . . . . . . . . . .
изд. на . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . .
валиден до . . . . . . . . . .
ДЕКЛАРИРАМ, че мога да осигуря жилище и средства за срок от хх дни за времето от . . . . . . . . . . до . . . . . . . . . . г. на чуждия гражданин:
ДАННИ ЗА ПОКАНЕНИТЕ ЛИЦА:
имена по документ съгласно чл.8, ал.1 от Закона за чужденците в Република България: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
гражданин на: . . . . . . . . . .
дата и място на раждане: . . . . . . . . . . (държава, населено място)
местоживеене: държава . . . . . . . . . . населено място . . . . . . . . . .
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
с който съм (не съм) в родство . . . . . . . . . . (посочва се вида на родството)

Чужденецът се придружава:

 1. съпруг(а): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (имена по паспорт)
  гражданин на: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  дата и място на раждане: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (държава, населено място)
  местоживеене: държава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . населено място . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. деца до 18 г.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (име, дата на раждане, пол)

Гостите ще приема в жилище на адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., на което аз съм собственик (наемател)
Жилището има . . . . кв.м. площ, състои се от . . . . стаи и в момента в него живеят:
аз, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (съпруг/а/, деца и други)

ИЗВЕСТНО МИ Е, че:

 1. В срок от 48 часа от датата на влизане в страната съм длъжен да регистрирам адресно на посочения по-гори адрес поканените от мен чужденци, като представя и настоящата декларация.
 2. Всички допълнително възникнали разходи на поканените от мен лица за пребиваване в Република България и завръщане в държавата, в която живеят (транспортни, лечебни, обезщетения за нанесени вреди и др.) ще бъдат за моя сметка.
 3. Компетентните служители от МВР и съответните длъжностни лица от местната администрация могат да извършват проверки за установяване верността на посочените от мен данни.
 4. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

дата: . . . . . . . . . .
гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Декларатор: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (саморъчен подпис)
Кметът на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(населено място) или упълномощено от него длъжностно лице, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (име, фамилия)
УДОСТОВЕРЯВАМ, че посочените в декларацията данни, относно местоживеенето на декларатора и жилищните му условия са верни.
Подпис: . . . . . . . . . . (печат)
Внесена такса по Тарифа за МТ по ЗМДТ квитанция № . . . / . . . . . . . (дата)
НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА:

Гръб на приложение No 1:
1. Поканата-декларация се попълва на машина.
2. След попълване на данните за придружаващите лица незапълнените полета се зачертават с наклонена линия.
3. Настоящият документ е личен и следва да се съхранява от лицето по време на гостуването му в Република България. Всяка поправка прави документа невалиден.

Настоящий документ является личным и владелец должен хранить его в течении своего пребывания в Республике Болгарии. Любая поправка делает документ недействительным.

This is a personal document and any person should keep it during his visit in the Republic of Bulgaria. Any correction well make the document invalid.

C`est un document personnel et la personne est obligee de le garder de sa visite en Republique de Bulgarie. Chaque correction fait le document invalide.

El presente documento es personal y tiene que ser guardado por el portador durante su visita en la Republica de Bulgaria. Cada correccion hace el documento invalido.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Образци | Покана-декларация за частно посещение на чужденец в Република България
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.