Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Договор за сътрудничество - вариант І
Дата: 2001-10-23

Днес, .......... 20.... г., в гр./с. ................................, между:

1. ......................., седалище: област ......................, община ............................, гр. ............................, ул. ............................. № ......, рег. по ф. д. № ........ от ....... г. по описа на ........................., БУЛСТАТ ..............................., дан. № ............................, наричан за краткост ПЪРВА СТРАНА,

и

2. ......................, седалище: област ................., община ................................., гр. ................, ул. ......................................... № ......, рег. по ф. д. № ............ от .......... г. по описа на .................., БУЛСТАТ .............................., дан. № ............................., наричан за краткост ВТОРА СТРАНА,

се подписа настоящият договор за сътрудничество при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този договор страните се уговарят да извършват в свой и общ интерес следната стопанска дейност: ........................................................

Чл. 2. Всяка страна ще осъществява посочената в чл. 1 дейност от свое име и за своя сметка при реда и условията на настоящия договор.

Чл. 3. Договорът се сключва за срок от ...............................

Чл. 4. За уреждането на възникнали отношения по повод на стопанската дейност страните по договора могат да сключват допълнителни споразумения, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. Първата страна предоставя за ползване от втората страна ..........................,

наричана по-долу ВЕЩТА, срещу възнаграждение, което втората страна се задължава да заплаща съгласно условията и в сроковете, уговорени в настоящия договор.

Чл. 6. Втората страна ще ползва вещта за извършването на стопанската дейност, уговорена в този договор.

Чл. 7. Техническите и качествените характеристики на вещта, нейните индивидуализиращи признаци, както и всички показатели, отнасящи се до моментното й състояние, са подробно описани в приложение към настоящия договор, което се явява неразделна негова част.

Чл. 8. Втората страна няма право да преотстъпва вещта на други лица.

Чл. 9 (1) Вещта ще бъде предадена от първата на втората страна не по-късно от ... дни от датата на подписване на настоящия договор.

(2) Предаването на вещта и направените възражения на втората страна се удостоверяват с протокол, който се прилага към настоящия договор.

(3) Първата страна не отговаря за недостатъци, които не са били отразени в протокола по предходната алинея, освен за скрити недостатъци или за недостатъци, които са опасни за здравето на втората страна или за здравето на наетия от нея във връзка с обслужването на вещта персонал.

Чл. 10 (1) Първата страна се задължава да продава следните стоки, произведени от втората страна, съгласно чл. 1 от договора: ..................................................

(2) По отношение на продажбата първата страна няма представителни права спрямо втората страна. Тя ще продава стоките от свое име и за своя сметка, като с действията си не ангажира юридически втората страна.

(3) Отношенията по продажбата на стоките между страните се уреждат с отделен договор.

Чл. 11. Първата страна е длъжна:

1. Да не пречи по никакъв начин на свободното ползване на предадената от нея вещ от втората страна в рамките на срока на договора;

2. Да прехвърли на втората страна правото на собственост върху вещта, ако последната поиска да придобие вещта срещу заплащане на остатъчната й стойност, която се изчислява като от първоначалната стойност на вещта, посочена в приложението към настоящия договор, се приспаднат .............................. Другите условия по прехвърлянето на собствеността върху вещта, както и свързаните с това права и задължения на страните, ще бъдат уточнени с отделен договор за продажба;

3. Да предаде заедно с вещта всички документи, свързани с нейната поддръжка, ремонт и експлоатация;

4. Да поеме гаранция за качеството на вещта и за годността й за употреба съобразно предназначението, посочено в чл. 1 от настоящия договор, за срок ............ от датата на предаването;

5. Да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество на вещта, които са възникнали в рамките на гаранционния срок. Първата страна не отговаря за повреди и отклонения от качеството на вещта, възникнали вследствие на нейната неправилна употреба и експлоатация от страна на втората страна;

6. Да осигури платен сервиз за вещта след изтичането на гаранционния срок;

7. Да не прехвърля на трети лица собствеността върху вещта или ограничени вещни права върху нея за времето на действие на настоящия договор;

Чл. 12.(1) Първата страна има право да реализира произведените съгласно чл. 1 стоки от втората страна.

(2) Първата страна няма право да продава сама или чрез трети лица стоки, конкурентни на стоките, произведени от втората страна съгласно този договор.

(3) При реализацията на стоките, първата страна се задължава да се съобразява с търговската политика на втората страна.

Чл. 13.(1) Първата страна се задължава всеки месец да закупува от втората страна и да реализира на пазара стоки на стойност, не по-малка от .......... лева.

(2) Първата страна получава право на допълнителна отстъпка от цената на стоките в размер на ......... процента.

(3) Периодично, на всеки ........... дни, първата страна се задължава да предоставя на втората страна информация за извършените продажби по видове стоки и количества.

Чл. 14. Втората страна е длъжна:

1. Да плаща възнаграждение на първата страна за ползването на предоставената вещ под формата на вноски. Вноските ще се заплащат, както следва:

а) първоначална вноска в размер на ....... лева, която следва да се заплати най-късно до ...............;

б) периодични вноски на всеки ...................... месеца в размер на .............. лева, които следва да се заплащат най-късно до .................. число на месеца, следващ периода, за който се отнасят;

в) плащанията на вноските ще се извършват по следния начин: ..................;

г) първата страна издава фактура за извършените плащания в срок ................ дни от получаване на съответната вноска;

2. Да пази предоставената вещ с грижата на добър търговец;

3. Да застрахова вещта;

4. Да ползва вещта по начина, посочен в чл. 1 от настоящия договор и според инструкциите на първата страна за правилна експлоатация;

5. Да заплаща всички разходи по ползването и поддръжката на вещта, включително тези за основен ремонт, с изключение на разходите, които се поемат от първата страна в рамките на гаранционното обслужване;

6. Да върне вещта на първата страна след изтичането на срока на договора, освен ако не упражни правото си на изкупуване.

Чл. 15. Втората страна е длъжна да върне вещта не по-късно от ......... дни от изтичането на срока на настоящия договор.

Чл. 16. Втората страна се задължава да продава на първата страна стоките, посочени в чл.1 при условията, уговорени в този договор.

Чл. 17.(1) Втората страна подпомага първата страна при реализацията на стоките, предмет на този договор, като предоставя маркетингова информация и извършва реклама на стоките.

(2) Втората страна е длъжна да предоставя на първата страна информацията, необходима му за реализацията на стоките, включително и такава относно тяхното качество, особени свойства, предимства и недостатъци в сравнение с конкурентни или алтернативни стоки.

Чл. 18.(1) Втората страна има право едностранно да определя минимални и максимални цени за реализираните от първата страна стоки.

(2) При промяна на цените по предходната алинея втората страна е длъжна да уведоми първата страна ......................... дни предварително.

Чл. 19. Втората страна има право да изисква от първата страна да приведе рекламната си политика за стоките, предмет на този договор, в съответствие с нейната рекламна политика.

III. ОТГОВОРНОСТ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 20.(1) При забава на втората страна при плащането на определената вноска за ползуването на вещта тя дължи неустойка в размер на ............... процента дневно от стойността на неплатената вноска, но не повече от .................

(2) При забава на втората страна при връщането на вещта тя дължи неустойка в размер на .......... процента дневно от стойността на последната вноска, но не повече от .......................

Чл. 21. Втората страна дължи неустойка в размер на .................... процента от стойността на първоначалната вноска, ако не изпълни задължението си да застрахова вещта. В този случай първата страна има право да застрахова вещта за сметка на втората страна.

Чл. 22. Страните запазват правото си да търсят по общия ред обезщетение за вредите, надхвърлящи размера на неустойките по този раздел.

Чл. 23.(1) Този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на действието му;

2. По взаимно съгласие на страните.

(2) Всяка от страните може да прекрати договора едностранно с ................ месечно предизвестие.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 24.(1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Чл. 25. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен от страните с отделно споразумение, облечено в писмена форма.

Чл. 26.(1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред .....................

Чл. 27. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.

ПЪРВА СТРАНА: ..............                                                    ВТОРА СТРАНА: ...............


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Образци | Договор за сътрудничество - вариант І
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.