Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Заявление за участие в експонираната реклама на туристическите фирми в информационен щанд на изложение
Дата: 2004-08-11

ДО
Г-Н БИСЕР ЯЛЪМОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ

З А Я В Л Е Н И Е

за участие в експонираната реклама на туристическите фирми
в информационен щанд на изложението
..................................................................

Фирма ..................................................................................................................................
(наименование, булстат, данъчен №, рег. № на лиценз/документ за категория)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
представлявано от...............................................................................................................
...........................................................................................................................................
(тел., факс и електронна поща)

Заявявам, че желая да участвам на българския щанд в ................................................ и ще ползвам:

 информационен деск

 участие с рекламно-информационни материали без представител

на обща стойност .................... евро (равностойност в лева ..................................), като прилагам исканите от Вас документи.

Заплащането на разходите по ползването на изложбената площ ще бъде преведено в 3-дневен срок след сключване на договора.

Декларирам, че съм запознат с условията за участие на българския щанд и ги приемам.

Приложение:

  • Удостоверение за актуално състояние в оригинал или заверено копие
  • Копие на лиценз или документ за категория (заверен вярно с оригинала)
  • Рекламен каталог/брошура      

ПОДПИС:
(печат)

............................... 20.... г.
(дата)


Печат на офертатаПечат

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Бланки | Заявление за участие в експонираната реклама на туристическите фирми в информационен щанд на изложение
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.