Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Заявление за издаване на лиценз за туристическа дейност
Дата: 2003-06-20

Приложение № 1

към чл. 2, ал. 1

1. Вх. №

ДО
МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на лиценз за туристическа дейност

2.1. От (име, презиме, фамилия – собственик, изпълнителен директор, управител)

2.2. БУЛСТАТ

2.3. ЕГН

3.1. Представител на (фирма на юридическото лице, едноличния търговец)

3.2. Данъчен №

4.1. Адрес на управление
(община)

4.2. (пощ. код)  

4.3. (населено място)

4.4. (ж.к./ кв.)

4.5. (бул./пл./улица)

4.6. (№)

4.7. (блок)

4.8. (вх.)

4.9. (ет.)

4.10. (ап.)

4.11. (тел.)

4.12. (факс)

4.13. (e-mail)

5. Вид туристическа дейност (отбележете с "Х" дейностите, за които желаете лиценз)                 

ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

6. Приложени документи (отбележете с "Х" приложените документи)

Удостоверение за актуална съдебна регистрация

 

Удостоверение, че лицето не е в процедура по несъстоятелност

 

Копия от документите, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност

 

Справка за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала

 

Копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление

 

Справка за помещенията, в които ще се упражнява туристическа дейност

 

Акт за собственост, договор за наем или друг договор, от който произтича правото да се ползва помещението

 

Препоръка от национално представено туристическо сдружение

 

Декларация по чл.19, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за туризма

 

Общи условия на договорите за пътуване с обща цена – за туроператорска дейност

 

Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата

 

7. Дата и място

8. Подпис и печат

 Приложение № 2

към чл. 2, ал. 2, т. 3

СПРАВКА

за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, упражняващ туроператорска

или туристическа агентска дейност

1.1.Фирма (фирма на юридическото лице/ едноличния търговец)

1.2. Данъчен №

2.1. Адрес на управление (община)

2.2. (пощ. код)    

2.3. (населено място)

2.4. (ж.к. кв.)

2.5. (булевард/площад/улица)

2.6. (№)

2.7. (блок)

2.8. (вх.)

2.9. (ет.)

2.10. (ап.)

2.11. (тел.)

2.12. (факс)

2.13. (e-mail)

3. Справка за професионалната и езикова квалификация

ДЛЪЖНОСТ

Oбщ брой

                    Образование

              Трудов стаж

       Езикова квалификация

 

 

Висше в областта

    на туризма

висше

средно

Проф. квали-фика-ция

над 7 годи-ни

над 5 годи-ни

над 3 годи-ни

над 2 годи-ни

с 2  чужди езика

с 1 чужд език

Изпълнителен директор (управител)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор по туризма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агент по продажбите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екскурзовод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аниматор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планински водач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дата и място

5. Име, Фамилия - Длъжност

Подпис и печат

Приложение № 3

към чл. 2, ал. 2, т. 5

СПРАВКА

за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията, за упражняване на туроператорска

или туристическа агентска дейност

1.1. Фирма (фирма на юридическото лице/едноличния търговец)

1.2. Данъчен №

2.1. Адрес на помещението

(община)

2.2. (пощ. код)    

2.3. (населено място)

2.4. (ж.к. кв.)

2.5. (булевард/площад/улица)

2.6. (№)

2.7. (блок)

2.8. (вх.)

2.9. (ет.)

2.10. (ап.)

2.11. (тел.)

2.12. (факс)

2.13. (e-mail)

3. Справка за местоположението и оборудването (вярното се отбелязва с "Х" )

 

   Туроператорска дейност

Туристическа агентска дейност

 

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Разположение до 1-и етаж в жилищна сграда

 

 

 

 

Разположение до 3-и етаж в офис-сграда

 

 

 

 

Указателни табели и табла

 

 

 

 

Информация за фирмата и работното време

 

 

 

 

Работни места и място за прием на клиенти

 

 

 

 

Оборудване – компютър, факс, телефон

 

 

 

 

4. Дата и място

5. Име, Фамилия - Длъжност

Подпис и печат

Приложение № 4

към чл. 2, ал. 2, т. 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Долуподписаният .................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лицето, кандидатстващо за лиценз)

 .........................       .......................................................................

(ЕГН)                                                                                   (адрес)

Д Е К Л А Р И Р А М,

че представляваното от мен ...............................................................,
(фирма на юридическото лице; едноличния търговец)

..........................................................................      ............................

(адрес на управление)                                                    БУЛСТАТ

не е извършвало туроператорска и туристическа агентска дейност без лиценз и не му е отнеман лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност през последните 12 месеца.

Настоящата декларация да послужи при кандидатстване за лиценз за туроператорска (туристическа агентска) дейност.

Настоящата декларация подписвам при съзнанието за отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:

(подпис и печат)


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Бланки | Заявление за издаване на лиценз за туристическа дейност
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.