Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър
Дата: 2011-02-16

Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2
(Изм. ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.)

1. Вх. №

 

ДО

 

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

 

 

КМЕТА НА ОБЩИНА______________________

 

З А Я В Л Е Н И Е

за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

 

2.1. От (име, презиме, фамилия – собственик, изпълнителен директор, управител)

 

 

 

2.2. Представител на (фирма на търговеца/ юридическото лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност)

 

 

 

2.3. БУЛСТАТ/единен идентификационен код

 

 

 

2.5. Седалище и адрес на управление (община)

 

 

 

2.6. (пощенски код)

 

2.7. (населено място)

 

 

 

2.8. (ж.к./ кв.)

 

 

2.9. (булевард/площад/улица)

 

2.10.

 

2.11. (блок)

 

2.12. (вход)

2.13. (етаж)

2.14. (апартамент)

2.15. (телефон/и)

 

2.16. (факс)

 

2.17. (електронна поща)

 

 

3. Адрес на туристическия обект (населено място, булевард, площад, улица, №, телефон)

 

 

 

4. Вид на туристическия обект:

 

5. № на издаденото удостоверение за категория/ регистрация:

 

6. Настъпила промяна в обстоятелствата относно (отбележете с “Х” това, което се отнася за Вас)

 

РЕГИСТРИРАН ТУРОПЕРАТОР И/ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ                                               

 

 

 

КАТЕГОРИЗИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ по чл.3, ал.3, т.1, 2, 3 или 10 от Закона за туризма       

 

 

КАТЕГОРИЗИРАНА СКИ-ПИСТА

 

 

КАТЕГОРИЗИРАН ПЛАЖ

 

 

ТУРИСТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ

 

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

 

7. Променени данни или обстоятелства:

 

 

 

 

 

8. Приложени документи:

 

8.1

 

8.2

 

8.3.

 

8.4.

 

8.5.

 

8.6.

 

8.7.

 

 

9. Дата и място:

 

 

10. Подпис и печат:

 

                       

Такса 

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма:

За вписване на настъпили промени в обстоятелства за регистрираните лица, както и за категоризираните обекти се събира такса 150 лв.

Таксата се превежда по сметката на:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
БНБ – ЦУ
BG79 BNBG 9661 3000 1026 01


Административни звена, обслужващи издаването на актовете

Дирекция „Туристическа политика”, отдел „Регулиране на туристическите дейности” и отдел „Развитие на туристическия продукт”
телефони: 940 7846; 940 7642; 940 7747, 940 7716 и 940 7810
адрес: София, ул. Леге 4

Приемно време за получаване на удостоверения: всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Бланки | Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.