Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Договор за пренаемане на информационен деск
Дата: 2004-11-03

ДОГОВОР ЗА ПРЕНАЕМАНЕ

Днес, . . . . . . . 2004 год. (в . . . . . . . . . . . . . . . . . . ), между страните:
АГЕНЦИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, със седалище и адрес на управление София, пл. Света Неделя 1, представлявана от г-н Бисер Ялъмов - изпълнителен директор, наричана за краткост НАЕМОДАТЕЛ
и
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , със седалище и адрес на управление: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , БУЛСТАТ . . . . . . . . . . и дан. № . . . . . . . . . . , рег. по ф.д. № . . . . . . . . . . /. . . . г. на . . . . . . . . . . . . . . .  съд, представлявана от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , в качеството му на . . . . . . . . . . . . . . , наричана за краткост по-долу ПРЕНАЕМАТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Настоящият договор има за предмет пренаемането на части от недвижим имот, a именно: . . . . информацион. . . деск... от българския щанд на обща площ . . .  кв.м, на международната туристическа борса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , който ще бъде ползван като рекламна площ.
 (2) С настоящия договор НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава под наем на ПРЕНАЕМАТЕЛЯ за временно възмездно ползуване по предназначение на посочения по-горе недвижим имот, срещу което ПРЕНАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща определената в настоящия договор наемна цена.

II. CPOK НА ДОГОВОРА

 Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 15 (петнадесет) дни, считано от деня на подписването му.

IIІ. НAEMHA ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) За ползването на отдавания имот ПРЕНАЕМАТЕЛЯТ заплаща наемна цена в размер на левовата равностойност на . . . . . щ.д. (такса за участие) за 1 кв.м.
(2) Пълният размер на дължимата наемна цена се заплаща към момента на подписване на договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да предаде за ползуване на ПРЕНАЕМАТЕЛЯ горепосочения имот при условията и сроковете посочени в договора.
(2) Да не пречи на ПРЕНАЕМАТЕЛЯ при ползуването на наемания имот, когато се ползва в съответствие със законите в страната и договорното му предназначение.
(3) Да не прехвърля правата си върху наемания имот докато трае действието на настоящия договор, освен ако при прехвърлянето на имота е осигурил продължаването на договора за наем от ПРЕНАЕМАТЕЛЯ при същите условия.

Чл. 5. ПРЕНАЕМАТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да заплати определената наемна цена, съгласно условията и сроковете определени в този договор.
(2) Да използува имота само по предназначението определено в договора.
(3) Да пази имота и да полага грижа на добър стопанин при ползуването му.
(4) Да уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ за повреди и посегателства върху наемания имот от трети лица.
(5) Да върне наемания имот на датата, на която изтича срока на договора в състояние в което се е намирал при неговото предаване, като се отчита нормалната степен на изхабеност.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6. Договорът се прекратява:
(1) С изтичане на уговорения срок.
(2) По взаимно съгласие на страните с писмено споразумение.
(3) Едностранно от НАЕМОДАТЕЛЯ с еднодневно писмено предизвестие при ползване на имота от ПРЕНАЕМАТЕЛЯ в нарушение на установеното по договора предназначение.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) Промени в настоящия договор могат да се правят само по взаимно съгласие между страните с допълнително писмено съгласие, които стават неразделна част от него.
(2) За неуредените в този договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на гражданското законодателство.

Страните по настоящия договор ще решават възникналите между тях по повод на договора спорове по споразумение, а ако това се окаже невъзможно – по съдебен ред според българското законодателство.

Настоящият договор  се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ:                                              ЗА ПРЕНАЕМАТЕЛЯ:


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Бланки | Договор за пренаемане на информационен деск
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.