Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Общи условия за организирано пътуване
Дата: 2004-08-17

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ

1. Записване за пътуване

Записването е възможно по телефон, факс, интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на ТУРОПЕРАТОРА. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит.

2. Визи

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи (резервации, ваучер, билети и др.). По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготвя и внася документите му в съответното Посолство. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуемите от Посолството документи, както и да заплати таксите за виза. Непредставянето на документите, незаплащането на таксите или неявяването в Посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенциите единствено на Посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството се удържат по EUR ....... на човек от депозита за направените до момента разходи и стойността на консулската такса. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл. 28(5) от ЗТ.

3. Цени и плащане

3.1. Плащането се извършва в лева по фиксинга на БНБ в деня на плащане в брой или по банков път по банковата сметка на ТУРОПЕРАТОРА № ..................., банков код ................... в банка ................... – клон .................... При плащане с кредитна/дебитна карта сумата се завишава с ..... % за банкови такси.
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго размерът на депозита е 30% от общата цена на туристическия пакет. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателното плащане на останалите 70% се извършва не по-късно от 10 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

4. Права и задължения на страните

4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:
4.1.1.  Да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ подробна информация за организираното пътуване, услугите и цената, описани в Договора за организирано пътуване.
4.1.2. Да предостави в съответствие с условията на този Договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.1.3. Да осигури задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуващите извън страната, като предостави оригиналната застрахователна полица на ПОТРЕБИТЕЛЯ най-късно в деня на отпътуване. Застраховката е с включен асистанс, покрива медицински разходи вследствие на злополука или акутно заболяване, транспортиране, репатриране, спешна стоматологична помощ. Лица над 61 г. заплащат +100%.
4.1.4. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова и от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
4.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ за задължителна застраховка “Отговорност на туроператора” със Застрахователно дружество ................... – гр. ..................., ул. ................... № ..... при условията на Застрахователна полица № ................... от .................... Сертификатът за сключения договор се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди началото на пътуването.
4.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от изпълнение на договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът на извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ (касов бон или фактура). Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява и пътуването се счита за анулирано по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да промени договорената обща цена на пътуването:
4.4.1. При промени на транспортните разходи, в т.ч. цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове към българския лев с повече от 5%, възникнали след подписване на договора, но не по-късно от 20 дни преди пътуването.
4.4.2. Редът и начинът за преизчисляване на цената по т. 4.4.1. са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
4.4.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в общата цена в срок от 3 дни след възникване на обстоятелствата по т. 4.4.1.
4.4.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме промяната в общата цена в срок от 3 дни след като бъде информиран за нея, чрез заплащане на дължимата сума.
4.4.5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме промените ТУРОПЕРАТОРЪТ му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата.
4.4.6. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложението той може да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетение. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ цялата платена по договора сума в срок от 7 дни от датата на получаване на уведомлението за отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.4.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да информира ТУРОПЕРАТОРА в писмена форма за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението.
4.4.8. Замяна на хотел, заведение за хранене, разлечение или транспортно средство с други от същата или по-висока категория не се счита за промяна по договора.
4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:
4.5.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи (редовен задграничен паспорт, пълномощни и др.), оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
4.5.2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18 години, и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от  двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално съгласие от другия родител). При пътувания в Гърция това разрешение трябва да бъде заверено в Министерство на Правосъдието. В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно оформена декларация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е допуснат да премине границата на РБългария, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата за останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване.
4.5.3. Да заплати в пълен обем и  в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги.
4.5.4. Да спазва законите на страната, в която пътува, както и да напусне държавата на екскурзията/почивката, съгласно договора, заедно с туристическата група, към която е включен или индивидуално (при индивидуално пътуване). Всички останали действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ са нарушения на законите на съответната държава, като произтичащите от това последствия са за негова сметка. В такива случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ в България.
4.5.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
4.5.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания.
4.5.7. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ пътува за чужбина с автомобил е длъжен да си осигури необходимите пълномощни (в случай на нужда), застраховки и други документи за автомобила.
4.5.8. Ако по време на своя престой в чужбина ПОТРЕБИТЕЛЯТ изгуби личните си документи той е длъжен да уведоми за това най-близкото Посолство на РБългария. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ  може да окаже помощ и съдействие, но всички свързани с това събитие разходи са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.5.9. При непроведено пътуване да върне сертификата, посочен в т. 4.2.
4.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
4.6.1. В срок не по-късно от 10 дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по Договора пътуване на трето лице, като се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА всички дължими суми, свързани с тази промяна. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ  е солидарно отговорен с третото лице пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и за изпълнение на задълженията по Договора. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

5. Отговорност на страните

5.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да отмени туристическото пътуване като информира за това писмено ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок най-късно от 2 дни от възникване на основанието за отмяната в следните случаи:
5.1.1. Не е набран необходимия минимален брой участници.
5.1.2. При възникване на форсмажорни обстоятелства (военни действия, стачки, терористични актове, епидемии и др.). В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички заплатени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи (платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др.). Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:
5.2.1. Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини.
5.2.2. Непреодолима сила (природни бедствия, стачки и др.).
5.2.3. Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.2.4. Загуби или повреда на багаж по време на пътуването.
5.2.5. Отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.2.6. Недопускане от страна на митнически и граничните служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или други причини.
5.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на договора и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:
5.3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време.
5.3.2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора, които не могат да се предвидят или избегнат.
5.3.3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.4. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА във всички случаи на неточно или непълно изпълнение на програмата на пътуване не може да превишава общата цена на пакета.
6. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА неустойка, както следва:

6.1. При отказ в срок до 21 дни преди пътуването – без неустойка.
6.2. При отказ в срок от 20 до 15 дни преди пътуването – в размера на депозита.
6.3. При отказ в срок от 14 до 8 дни преди пътуването – 50% от общата цена.
6.4. При отказ в срок от 7 до 3 дни преди пътуването – 80% от общата цена.
6.5. При отказ в срок по-малък от 72 часа преди пътуването – 100% от общата цена.

7. Спорове и рекламации

7.1. В случай, че по време на пътуването  се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на на настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворяват всички заинтересовани страни.
7.2. В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА.
7.3. В срок от 3 дни след крайната дата на пътуването, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да представи лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА рекламацията си в писмен вид, придружена от констативен протокол, подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и  чуждестранният КОНТРАГЕНТ на ТУРОПЕРАТОРА, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, оригинален екземпляр на Договора  и платежен документ (касов бон, фактура).
7.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
7.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок до 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8. Ред за изменения и прекратяване на Договора

8.1. Настоящият Договор е изготвен в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.
8.2. Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от Договора.
8.3. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора.
8.4. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.5. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид.
8.6. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
8.7. Всички спорни въпроси във връзка с Договора се решават чрез преговори, а при невъзможност - в съответствие със законодателството на РБългария.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Бланки | Общи условия за организирано пътуване
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.