Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Работещите на повече от едно място се осигуряват по всеки договор
Дата: 2006-10-01

Изключение е случаят, в който основният работодател осигурява служителят на над 14. хил.лв.

Работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време (чл.110 от Кодекса на труда (КТ) . Той може също така да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено нещо друго в индивидуалния му трудов договор по основното му правоотношение (чл.111 от КТ).

Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване доходът върху, които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност. На основание чл.40, ал.1, т.6 от Закона за здравното осигуряване за лицата, които получават доходи на различни основания здравноосигурителните вноски се внасят върху сбора от всички доходи.

Вноските за работата по втори договор са свързани с праговете

Редът за осигуряване на лицата, работещи по втори или допълнителен трудов договор е определен в чл.4, ал.1, т. 6 от Кодекса за социално осигуряване. Тези работници или служители подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове. Осигурителните вноски при първия и при втория работодател са за четирите фонда на държавното обществено осигуряване.

Осигурителните вноски по втория или допълнителен трудов договор се изчисляват върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурителя за съответна професия, която заема лицето по трудовия договор, изчислен пропорционално на отработените от лицето часове. Вноските за фонд "Пенсии", "Общо заболяване и майчинство" и фонд "Безработица" се разпределят в съотношение 65:35 за сметка на осигурителя и на осигуреното лице. Вноските за фонд "Трудова злополука и професионална болест" са изцяло за сметка на осигурителя. За родените след 31 декември 1959 г. се внасят и осигурителни вноски за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд.

Осигурителите наели на работа лица по втори трудов договор по условията на първа и втора категория труд внасят осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд.

Здравноосигурителните вноски се внасят по реда, определен в чл.40, ал.1, т.1 от Закона за здравното осигуряване, като също се разпределят в съотношение 65:35 - за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице.

Месечния осигурителен доход по двете правоотношения не трябва да надхвърля максималния месечен размер на осигурителния доход, който за 2006 г. е определен на 1.4 хил. лв. В тази връзка при втория работодател лицето декларира, сумата върху която са му внесени осигурителни вноски за работата по основния трудов договор. Ако по основното трудово правоотношение лицето е осигурено върху максималния осигурителен доход, при втория работодател осигурителни вноски не се дължат. Когато възнаграждението по основното правоотношение е по-малко от максималния осигурителен доход по второто правоотношение се внасят осигурителни вноски, върху изплатеното възнаграждение или минималния осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурителя, но върху не повече от разликата между максималния осигурителен доход и осигурителния доход, върху който са внесени осигурителни вноски при първия работодател.

Несъстоятелността също е сред покритите рискове

Работодателите, спрямо които може да бъде открито производство по несъстоятелност дължат осигурителни вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за лицата наети по трудови правоотношения. Осигурителните вноски за фонда се внасят, върху полученото брутно трудово възнаграждение. Когато работника или служителя работи при един и същ работодател по основен и по допълнителен трудов договор осигурителните вноски се внасят върху общата сума по двата договора, но върху не повече от максималния месечен осигурителен доход - 1.4 хил. лв. Когато лицето работи по два трудови договора при различни работодатели всеки работодател внася осигурителни вноски върху изплатеното брутното трудово възнаграждение. В този случай вноските се внасят при всеки работодател върху брутно трудово възнаграждение не по-голямо от 1.4 хил.лв.

Работодателите, наели лица по втори или допълнителен трудов договор подават данни за осигурителния стаж и внесените осигурителни вноски по договора с Декларация обр. №1 "Данни за осигуреното лице". Данните се подават с попълнен код 4 в т. 12 "Вид осигурен". За лицата, които са осигурени при първия работодател върху максималния осигурителен доход втория работодател подава данни с Декларация обр. №1 "Данни за осигуреното лице" с попълнен код 21 в т. 12 "Вид осигурен".

Осигурителния стаж по втория трудов договор се заверява в удостоверение УП-3. В случаите, при които лицата са работили едновременно по основен трудов договор при непълно работно време и по втори или допълнителен трудов договор за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита не повече от календарното време за съответния период.

Времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от три часа се зачита на основание чл.9, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване за осигурителен стаж при пенсиониране в съотношение 4 години за 5 години от трета категория, ако това е по-благоприятно за лицата.

Следва да се има предвид, че на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове подлежат работниците и служителите, които работят по допълнителен или втори трудов договор, когато по основното си правоотношение подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове. Това означава, че по основното правоотношение лицата трябва да са наети на работа за повече от 5 работни дни или 40 часа през календарния месец.

Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Вътрешни | Работещите на повече от едно място се осигуряват по всеки договор
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.