Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Необходими документи за постъпване в заведение за профилактика и рехабилитация
Дата: 2004-03-28

НАЦИОНАЛЕН  ОСИГУРИТЕЛЕН  ИНСТИТУТ
ПРОФИЛАКТИЧНА  И  РЕХАБИЛИТАЦИОННА  ДЕЙНОСТ


Националният осигурителен институт (НОИ), чрез неговите териториални поделения, осъществява дейност по профилактика и рехабилитация на определен контингент лица:

1. осигурени за всички осигурени социални рискове

2. осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица

3. осигурени за инвалидност, старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест

4. получаващи лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест, с изключение на лицата:

а) навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);
б) получаващи и пенсия за осигурителен стаж и възраст;
в) които получават пенсии по чл. 90 от КСО.

Лицата по точки 1, 2 и 3 трябва да имат най-малко 6 месеца непрекъснат осигурителен стаж непосредствено преди месеца на постъпване в заведението.

За 2004 г. възрастта по чл. 68 от КСО е 57 години и 6 месеца за жените и 62 години и 6 месеца за мъжете.

Размерът на паричната помощ за всяко правоимащо лице включва изцяло средствата за основните медицински услуги, нощувките по цени, определени в договорите между НОИ и юридическите лица и частична парична помощ за хранене в размер 4 (четири) лв. за един храноден. Размеръг на общата частична парична помощ за хранене за деня на постъпване и деня на напускане на заведението се равнява на размера за един храноден. Допълнителните медицински услуги, които не са свързани с основното заболяване, посочено в медицинското направление не се заплащат от държавното обществено осигуряване.

Тази помощ се предоставя еднократно в една календарна година.

Продължителността на престоя в заведенията за профилактика и рехабилитация е от 10 до 15 дни.

Необходими документи за постъпване в заведение за профилактика и рехабилитация:

1. Медицинско направление в два екземпляра.

То се издава от личният лекар на лицето. В него трябва да са отразени заболяването на лицето, за което е необходимо то да проведе рехабилитация, медицинските мотиви за лечението, съответните медицински изследвания, придружаващите заболявания и заведението, което е най-подходящо като профилни възможности за това заболяване.
Медицинското направление на лице със заболяване, фигуриращо в списъка на заболяванията, подлежащи на диспансерно наблюдение, се издава от съответния диспансер по профила на заболяването.
Медицинското направление е валидно до един месец от датата на издаване.

Медицинското направление се придружава от:

• за инвалидите – експертно решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), като провеждането на рехабилитацията трябва да бъде в определения срок на инвалидността;
• за намиращите се във временна неработоспособност – копие от болничния лист, с който им е разрешен отпуск за временна неработоспособност и е вписан санаторно-курортен режим;
• за претърпелите трудова злополука – разпореждането за приемане на злополуката за трудова;
• за лицата с професионална болест – експертно решение за признаване на професионална болест.

2. Лична амбулаторна карта и медицинската документация, удостоверяваща настоящето и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

3. Документ, удостоверяващ осигурителните права на лицето.

4. Направена от лицето резервация за заведение за профилактика и рехабилитация (в заведенията посочени по-горе). Териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) разполагат с информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в заведенията, както и с информация за контакти с тях.

Въз основа на изброените документи определено длъжностно лице на ТП на НОИ (по постоянен адрес на лицето) издава удостоверение в два екземпляра. Удостоверението се издава до 10 работни дни преди датата на започване на профилактиката и рехабилитацията.

С всички изброени документи, в зависимост от конкретния случай, и документ за самоличност лицето постъпва в съответното заведение за профилактика и рехабилитация.

При прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по собствено желание преди срока, посочен в удостоверението, лицето заплаща за своя сметка направените разходи за медицински процедури, нощувки и хранене. Разпоредбата не се прилага при поява на заболяване, което не може да се лекува в заведението или при настъпване на други събития с обективен характер, които могат да бъдат удостоверени към момента на напускането.

Целта на профилактиката и рехабилитацията е намаляване на разходите за парични обезщетения и пенсии за инвалидност от средствата на ДОО чрез вторична профилактика и рехабилитация на рецидивите при често или продължително боледуващите и болните с хронични заболявания, както и на лицата, пенсионирани поради инвалидност.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Вътрешни | Необходими документи за постъпване в заведение за профилактика и рехабилитация
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.