Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Устав на Българската хотелиерска и ресторантьорска Асоциация
Дата: 2004-08-30

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1
/1/ (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, наричана по-долу за краткост "БХРА" е юридическо лице с нестопанска цел и браншово туристическо сдружение, по смисъла на Закона за туризма, учредено и функциониращо, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този Устав.
/2/ (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Сдружението е доброволна и самоуправляваща се, неполитическа и нерелигиозна организация, чието седалище е град София, Община "Сердика", ул. "Раковски" № 145 А.
/3/ (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Наименованието на сдружението се изписва на английски език по следния начин: “BULGARIAN HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATION”.

II. ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 2
/1/ (изм. с реш. На ОС от 04.10.2002 г.) БХРА се самоопределя като сдружение за осъществяване на дейност в частна полза, съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЮЛНЦ:
/2/ (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) БХРА има следните цели:

 1. Да осъществява защита на правата на своите членове пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина
 2. Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развиване на търговската им дейност, като организира, координира и поощрява развитието на хотелиерството и ресторантьорството в България
 3. Да разработва програми за развитие на дейността на членове си
 4. Да популяризира постиженията и възможностите на своите членове в чужбина
 5. Да задоволява интересите на своите членове, свързани с осигуряване на инвестиции, информация и специализирана помощ
 6. Да следи за спазване на професионалната етика и принципите на лоялна конкуренция между своите членове
 7. Да съдейства за подобряване на квалификацията на членове си като им оказва всестранна помощ и съдействие
 8. Да популяризира своята дейност и резултатите от нея и да допринася за осъществяването и развитието на хотелиерството и ресторантьорството

Чл. 3
/1/ (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) За постигане на целите БХРА развива следните дейности:

 1. Прави подбор и разпространява статистическа и друга информация, полезна за членовете й
 2. Съдейства на членовете си и на други заинтересовани лица при решаване на спорове чрез доброволен арбитраж
 3. Дава становища по проекти на закони и други нормативни актове, които имат отношение към целите на Асоциацията
 4. Съдейства на членовете си за установяване на полезни делови контакти, събира, обработва и предоставя информация за бизнес партньори в България и чужбина
 5. Организира срещи, симпозиуми, семинари и други за постигане на целите си

/2/ (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) БХРА може да извършва допълнителна стопанска дейност (чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ), само ако е свързана с основната дейност на Асоциацията, като приходите ще се използват за:

 1. Задоволяване на нуждите на членовете, свързани с упражняване и развиване на тяхната търговска дейност
 2. Представителство на членовете пред български и чуждестранни органи и организации
 3. Насърчаване, подпомагане и защита на интересите на членовете във връзка с тяхната дейност

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 4
/1/ Членството в БХРА е доброволно.
/2/ Членовете на БХРА биват - редовни, асоциирани и почетни.
/3/ (изм. с реш. На ОС от 04.10.2002 г.) Редовните членове на Асоциацията могат да бъдат:

/а/ учредители на сдружението, както и търговци - физически и/или юридически лица, притежаващи в Република България средства за подслон, места за настаняване и/или заведения за хранене и/или атракции, които споделят целите на Асоциацията, и приемат нейния Устав
/б/ местни и чуждестранни хотелски вериги /юридически лица/, регистрирани в Република България, които споделят целите на Асоциацията, и приемат нейният Устав
/в/ регионални туристически сдружения на хотелиерския и ресторантьорския бранш, регистрирани като юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Считано от датата на приемане на промените на ал.3 в Устава, редовните членове на сдружението, които не отговарят на новите изисквания на ал.3 губят качеството си на “редовен член” и придобиват качеството “асоцииран член”.
/4/ Асоциирани членове могат да бъдат:

 • физически лица, търговци и организации, свързани с хотелиерската и ресторантьорската дейност
 • туроператорски, консултански фирми, производители, банки, рекламни агенции, организации за подготовка на кадри и др., които споделят целите на Асоциацията и приемат нейният Устав.

/5/ За почетни членове на Асоциацията могат да бъдат приемани дългогодишни и изтъкнати деятели в областта на хотелиерството, ресторантьорството и свързани с тях дейности.

Чл. 5 Почетните и асоциираните членове на Асоциацията имат всички права на редовни членове, с изключение на правото на глас в Общото събрание на сдружението.

Чл. 6 Управителния съвет при одобряване на членовете по чл. 4, чл. 3 и ал. 4 може да поиска от тях информация, относно начините и средствата, с които те ще спомагат за изпълнението на целите и задачите на Асоциацията.

Чл. 7 Приемането на нови членове в Асоциацията се извършва от Управителния съвет на Асоциацията въз основа на писмена молба, към която се прилагат доказателства, относно законосъобразния характер на възникването (когато се касае за юридически лица( на съответния член и след заплащането на съответната встъпителна вноска. Писменият отказ може да се обжалва в едномесечен срок от получаването му пред Общото събрание на Асоциацията.

Чл. 8 (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Размерът на встъпителната вноска, начинът на формиране на размера на годишния членски внос и постоянната величина за изчисляването му се одобряват от Общото събрание на сдружението. Ежегодно УС разработва инструкция относно критериите за формиране на встъпителната вноска и годишния членски внос.

Чл. 9 (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Управителният съвет при одобряване на членовете по чл. 4 може да поиска от тях информация, относно начините и средствата, с които те ще спомогнат за изпълнението на целите и задачите на Асоциацията.

Чл. 10 Членовете имат право:
/1/ Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Асоциацията и на неговите структури;
/2/ Да участват в Общото събрание и провеждането на мероприятия на Асоциацията;
/3/ Да се възползват от дейностите на Асоциацията;
/4/ Да поставят за решаване въпроси от общ интерес;
/5/ Да поставят за обсъждане и търсят за защита по принципни проблеми, свързани с осъществяване на дейността на Асоциацията;
/6/ Да напуснат доброволно Асоциацията.

Чл. 11 Членовете са длъжни:
/1/ Да спазват Устава на Асоциацията и рещенията на Общото събрание;
/2/ Да съдействат за постигането на целите на Асоциацията;
/3/ Да заплатят при постъпването си встъпителна вноска и редовно да плащат годишния си членски внос;
/4/ Да не използват по какъвто и да е начин Асоциацията за цели, противоречащи на Устава.

Чл. 12
/1/ Членството в Асоциацията се прекратява на едно от следните основания:

 1. С молба за доброволно напускане
 2. Смърт или поставяне под запрещение или прекратяване на юридическото лице - член на Асоциацията
 3. Изключване
 4. (нова с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) При отпадане

/2/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Отпадането на член е налице при невнасяне на годишния членски внос до 31 декември на текущата година или при системно неучастие в работата на Асоциацията, което се констатира със съответните документи от Управителния съвет, съгласно приета от него Инструкция.

Чл. 13 Член на Асоциацията се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет при следните случаи:
/1/При системно нарушаване на Устава на Асоциацията;
/2/При системно нарушаване на правилата на осъществяване на дейността на Асоциацията;
/3/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Когато с действията си уронва престижа на Асоциацията.
/4//изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Решението на УС за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

IV. СТРУКТУРА

Чл. 14 Органи на БХРА са:

 • Общо събрание
 • Управителен съвет
 • (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Председател, Първи заместник-председател, петима Заместник-председатели
 • Контролен съвет

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 15 Общото събране е висш орган на Асоциацията. То се състои от всички редовни членове на Асоциацията. Право на участие без право на решаващ глас в Общото събрание имат почетните и асоциираните членове на Асоциацията.

Чл. 16
/1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от Управителния съвет;
/2/ Извънредно заседание на Общото събрание може да се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една десета от редовните членове на Асоциацията. Ако в последния случай Управителния съвет не свика Общо събрание в 14-дневен срок, то се свиква от районния съдия;
/3/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.;
/4/ Поканата подлежи на обнародване в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
/5/ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от членовете с право на глас. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото членове се явят;
/6/ (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) В Общото събрание всеки редовен член има право на един глас. Допуска се гласуване въз основа на изрично писмено пълномощно, в което е посочен дневния ред, както и начина на гласуване по него. Всеки пълномощник може да представлява един редовен член. Преупълномощаване не се допуска. Асоциираните и почетните членове на Асоциацията имат право на съвещателен глас;
/7/ (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите редовни членове на Асоциацията, а за изменение и допълнение на Устава, за преобразуване и/или прекратяване на дейността на Асоциацията е необходимо мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите редовни членове;
/8/ Гласуването е явно.

Чл. 17 Общото събрание:

 1. Определя основните насоки за развитието на Асоциацията
 2. Изменя и допълва Устава
 3. (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Определя броя, избира и освобождава състава на Управителния съвет, Избира и освобождава Председателя на Асоциацията, който е член на Управителния съвет по право
 4. Избира и освобождава Контролния съвет, изслушва и се произнася по неговия доклад
 5. Приема отчета на Управителния съвет
 6. (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Взема решение за преобразуване и/или прекратяване на дейността на Асоциацията
 7. Утвърждава решенията на Управителния съвет, когато това се изисква от Устава
 8. Определя годишния членски внос на членовете
 9. Одобрява бюджета и счетоводния баланс
 10. Взема и други решения,предвидени в този Устав

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 18
/1/ (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Управителния съвет е висш изпълнителен орган на Асоциацията, чиито брой и състав се определя от Общото събрание и се състои от 15 до 21 физически и/или юридически лица- редовни членове на сдружението, по смисъла на чл.4,ал.3 от този Устав. Членовете на УС избират Първи Заместник-председател и петима заместник-председатели;
/2/ Управителният съвет се избира от Общото събрание;
/3/ Управителния съвет приема правила за работата си.

Чл. 19 /1/ Управителния съвет:

 1. Взема решения за участие в търговски дружества, както и за прекратяването му
 2. Планира, организира и осигурява текущата работа на Асоциацията
 3. Осъществява ръководство на Асоциацията в периода между заседанията на Общото събрание
 4. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на Председателя, респ. първия Зам.-председател
 5. Взема решения по текущи въпроси, свързани с разходите по придобиване на права и изпълнения на задължанията на Асоциацията
 6. (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Взема решения за приемане на нови членове, изключване на членове и констатира отпадането им, съобразно този Устав и приетата за целта Инструкция.
 7. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и дейността в обща полза и носи отговорност за това
 8. Подготвя заседанията на Общото Събрание и се отчита пред него за своята дейност
 9. Организира,осъществява и отговаря за изпълнението на решенията на Общото Събрание
 10. Определя реда и начина за стимулиране на деятели и членове на Асоциацията
 11. (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Разработва и приема структурата и щата на сдружението
 12. (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Във връзка със своята дейност създава комисии, работни групи и други помощни органи
 13. (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Разпорежда се с недвижимото и движимо имущество на сдружението
 14. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на други органи на Асоциацията

/2/ Управителния съвет се свиква най-малко един път на тримесечие. Свикването се извършва с покана, отправена от Председателя на Асоциацията до всички членове на Управителния съвет;
/3/Извънредни заседания на Управителния съвет се свикват от Председателя на Асоциацията по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Управителния съвет. В последния случай Председателя на Асоциацията е длъжен да свика Управителния съвет в едноседмичен срок.

Чл. 20
/1/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове.;
/2/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен тези, за които съгласно закона или Устава се изисква друго квалифицирано мнозинство. За вземане на решения за изключване на членове на сдружението по 19, ал.1, т.6, както и за тези по чл.19, ал.1, т.3, 7 и 13 от този Устав се изисква обикновено мнозинство от всички членове на съвета.;
/3/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Членовете на Управителния съвет имат право на един глас. Гласуване по пълномощие се допуска с изрично писмено пълномощно. Член на Съвета може да представлява само един отсъстващ член.
/4/ /Нова, с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на съвета подпишат протокола за съответното решение, без забележки и възражения.
/5/ /Нова с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващият заседанието.
/6/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да участват редовно в заседанията на съвета.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА И ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Чл. 21
/1/ (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Председателят на Асоциацията се избира от Общото събрание с явно гласуване.
/2/ Председателят на Асоциацията:

 1. Представлява Асоциацията пред трети лица, в рамките на представителната му власт, определена от Управителния съвет
 2. (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от Първия зам.-председател а в негово отсъствие от някой от зам.-председателите, изрично упълномощен от Председателя
 3. Разпорежда се със средствата на Асоциацията в рамките на утвърдения бюджет и решенията на УС
 4. Назначава и освобождава от длъжност щатни работници и служители на Асоциацията
 5. Ръководи текущата работа на Асоциацията и води регистър на членовете на Асоциацията
 6. Осъществява други дейности, съобразно Устава на Асоциацията, които не са от пряката компетентност на други органи на Асоциацията

/3/ (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Председателят на Асоциацията може да делегира част от правомощията си за определен срок или без срок на Първия заместник-председател, а в негово отсъствие на един от заместник-председателите.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Чл.22 (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002г.) Главният секретар на БХРА е щатна длъжност. Длъжността се заема след утвърждаване на кандидатурата от Управителния Съвет.
/1/ (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002г.) Главният секретар:

 1. Отговаря за организационното състояние на Асоциацията, координира работата на служителите и
 2. Организира изпълнението на решенията на Управителния Съвет
 3. Подготвя материалите за заседанията на Управителния Съвет, месечните и годишни планове на Асоциацията
 4. Организира разработването на проекти по програми,свързани с дейността на Асоциацията за развитие на хотелиерството и ресторантьорството
 5. Провежда и координира срещи и прояви, възложени му от Председателя или от Първия зам.председател с оглед бъдещото сътрудничество на сдружението с други организации и институции
 6. Информира Председателя и Първия зам.-председател, както и останалите членове на УС за текущата дейност на сдружението, изготвя месечни отчети за дейността си
 7. Изпълнява други задачи, възложени му във връзка с дейността на сдружението от Председателя или от Първия зам.-председател на Асоциацията

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 23
/1/ (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Контролният съвет се състои от петима членове, които се избират от Общото събрание.
/2/ Членовете на Контролния съвет избират Председател измежду членовете си.
/3/ Контролният съвет:

 1. Осъществява цялостен контрол върху дейността на Асоциацията
 2. Осъществява сигнална функция за нарушения на финансовата и уставната дисциплина
 3. Следи за изпълнения на решенията на Общото събрание и Управителния съвет
 4. Приема молби, жалби, сигнали и предложения от членовете на Асоциацията и ги внася за разглеждане в Общото събрание
 5. Отчита се за своята работа пред Общото събрание и информира Управителния съвет за резултатите от своята дейност

РЕГИОНАЛНИ АСОЦИАЦИИ

Чл. 24
/1/ Асоциацията се развива в регионални структури, наречени регионални асоциации;
/2/ (изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Регионалното сдружение може да има статут на самостоятелно юридическо лице. В случаите, когато регионалната асоциация не е регистрирана като юридическо лице, същото следва да се съобразява с Устава и другите създадени правила и инструкции на БХРА, в съответствие с депозираните документи.
/3/ Регионалната асоциация включва всички членове на БХРА от съответния район. Районите на регионалната асоциация съвпадат с действащото административно-териториално устройство на страната;
/4/ Всяка регионална асоциация може да избере свои регионален координатор, който осъществява връзката между Асоциацията и членовете й в съответния регион;
/5/ Регионалният координатор следва да бъде член на Асоциацията.

V. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл. 25
/1/ Имуществото на БХРА се състои от пари, вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост и други права, в съответствие с действащото законодателство.;
/2/ /изм. с реш. на ОС от 04.10.2002 г./ Имуществото се формира от встъпителен и годишен членски внос, от дарения, завещания, спонсорски договори, както и от допълнителна стопанска дейност, по смисъла на чл.2, ал.2 от този Устав.;
/3/ Начинът на управление на имуществото се определя от Управителния съвет;
/4/ Асоциацията може да формира и целеви фондове по решение на Общото събрание, което определя и начинът на тяхното разходване.

Чл. 26 БХРА се учередява за неопределен срок.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.27 (нов, с реш. на ОС от 04.10.2002 г.) Асоциацията се прекратява в следните случаи:

 1. По решение на Общото събрание - с мнозинство от 2/3 от всички членове на сдружението
 2. При преобразуване на сдружението, когато това се изисква от действащото законодателство
 3. По решение на компетентния съд:
  1. в случай, че сдружението развива дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави
  2. в случай, че сдружението е обявено в несъстоятелност

Чл.28 (нов, с реш. на ОС от 04.10.2002 г.)
/1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
/2/ При ликвидация се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
/3/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице. Разпределението на останалото имущество се извършва, съобразно решението на Общото събрание на сдружението.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 1 За неуредените в този Устав въпроси се прилага действащото законодателство и в частност ЗЮЛНЦ.
§. 2 Уставът на сдружението е приет на Общо събрание на сдружението, проведено на 08.06.1993 г. в гр. София, изменен и допълнен с решения на Общото събрание на членовете, последното на 04.10.2002 г. в гр. София.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Вътрешни | Устав на Българската хотелиерска и ресторантьорска Асоциация
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.