Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Устав на Алпийски клуб Планинец
Дата: 2003-02-23

Този устав е приет при пререгистрацията на алпийския клуб като сдружение с нестопанска цел в обществена полза по ЗЮЛНЦ на 19 февруари 2003 г.

УСТАВ
на сдружение с нестопанска цел
“Алпийски клуб Планинец” - София

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут
Чл.1. (1) Алпийски клуб “Планинец”, наричан по-нататък "Клуба", е доброволно и независимо сдружение с нестопанска цел на катерачи, алпинисти и планинари.
(2) Клубът упражнява дейността си съобразно разпоредбите на българското законодателство.
(3) Клубът представлява своите членове пред Федерацията на българските алпийските клубове, пред държавата и пред съответните международни организации.
(4) Клубът осъществява дейността си според традициите на алпийското движение в България. Той е приемник и продължител на алпийския клуб към т.д. “Планинец”.
Наименование
Чл.2. Наименованието е “АЛПИЙСКИ КЛУБ ПЛАНИНЕЦ” а в съкращение – АК “ПЛАНИНЕЦ”.
Седалище и адрес
Чл.З. Седалището е София, а адресът на управление - София, община “Триадица”, бул. “Арсеналски” 2.
Цели и средства
Чл.4.(1) Целите на Клуба са:
1. Подкрепя интересите и защитава свободите на катерачите, алпинистите и планинарите – свои членове, подпомага развитието и популяризиране на алпийските и планинарските дейности във всичките им форми и състезателни разновидности, както и на други спортове и дейности, упражнявани на открито (сред природата);
2. Координиране на подготовката и повишаване квалификацията на индивидуалните членове на клуба и други лица по алпийски и планинарски дейности;
3. Съдействие на членовете на Клуба и на други организации и лица във връзка с прояви за опазването на и достъпа до алпийските обекти, природата и природните забележителности на България;
4. Установяване и осъществяване на взаимодействие с други национални и международни организации със сходни цели и дейност.
(2) За постигане целите по ал.1 Клубът организира и провежда различни спортно-състезателни прояви, подпомага участието на своите членове в национални и международни алпийски прояви.
(3) Клубът организира събирането и разпространяването на информация за проявите по предходната алинея и за други постижения и събития в алпийските и планинарските дейности.
Дейност в обществена полза
Чл.5. Клубът ще осъществява дейност на спортен клуб в обществена полза, в съответствие с разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, за развитието и практикуването на алпийските спортове и дейности в страната.
Предмет на стопанска дейност
Чл.6.(1) Клубът организира и осъществява обучение на своите членове, както и на други лица по алпийски и планинарски дейности; предоставя услуги за организиране и провеждане от други организации на алпийски прояви.
(2) Приходите от дейностите по ал.1 се използват за постигане целите на Клуба.
Срок
Чл.7. Клубът се учредява за неопределен срок.

Глава втора
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи
Чл.8.(1) Върховен орган на Клуба е Общото събрание.
(2) Управителен орган е Управителният съвет.
(3) Дейността на Управителния съвет се ръководи и координира от Председателя на Клуба.
Общо събрание
Чл.9.(1) Общото събрание се състои от членовете на Клуба.
(2) Почетните членове на Клуба вземат участие в работата на Общото събрание с право на глас.
Права на Общото събрание
Чл.10.(1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава на Клуба;
2. приема вътрешни актове за организацията и дейността на Клуба;
3. избира и освобождава Председателя и другите членове на Управителния съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решения за участие в други организации;
6. взема решения за преобразуване или прекратяване на Клуба;
7. приема основните насоки и програма за дейността на Клуба;
8. приема бюджета на Клуба;
9. взема решения относно дължимостта и размера на годишния членски внос и на имуществените вноски;
10. приема отчета за дейността на Управителния съвет на Клуба;
11. отменя решенията на другите органи на Клуба, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Клуба и
12. взема и други решения, предвидени в устава.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи и членовете на Клуба.
(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда от всеки член на Клуба или на Управителния съвет в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.
Свикване на Общото събрание
Чл.11.(1). Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Клуба. Ако в последния случай Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Клуба, най-малко 30 дни преди насрочения ден.
Кворум
Чл.12. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Клуба. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Гласуване
Чл.13.(1) Всеки член на Клуба участва в работата на Общото събрание и във взимането на решения с един глас.
Вземане на решения
Чл.14.(1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите делегати, освен ако в закона или устава е предвидено друго.
(2) Решенията по чл.10, ал.1, т.т.1 и 9 (за изменения и допълнения в устава, за размера и дължимостта на членския внос) се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
Управителен съвет
Чл.15. Управителният съвет се състои най-малко от 3 лица, които се избират за срок от три години. За негови членове могат да бъдат избирани и лица, които не членуват в Клуба.
Правомощия на Управителния съвет
Чл.16. Управителният съвет:
1. представлява Клуба и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на Клуба при спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Клуба;
6. определя реда и организира извършването на дейността на Клуба, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на Клуба;
8. определя организацията на администрацията на Клуба, реда за назначаване на лица и размера на възнагражденията;
9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
10. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
Председател
Чл.17.(1) Управителният съвет овластява Председателя да представлява Клуба пред трети лица.
(2) Председателят решава всички въпроси във връзка с осъществяване дейността на Клуба, които съгласно устава не спадат в дейността на друг орган.
(3) Управителният съвет избира заместник-председател от своите членове и определя начина на представляване на федерацията в отсъствие на Председателя.
Заседания на Управителния съвет
Чл.18.(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя, а при негово отсъствие - от заместник-председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от неговите членове. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
Решения на Управителния съвет
Чл.19.(1) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл.16, т.т.З и 6, както и за определяне на ликвидатор, се вземат с мнозинство от всички членове на съвета.
(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на съвета.
(4) Решенията на Управителния съвет, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Клуба, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.
Помощни органи
Чл.20. По решение на Управителния съвет могат да се създават помощни органи (работни групи, комисии) на Клуба, които не са юридически лица и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав и правилник, приет от Общото събрание.

Глава трета
ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членуване
Чл.21.(1) Членуването в Клуба е доброволно.
(2) Всеки член желаещ да членува в Клуба подава молба до Управителния съвет, в която заявява, че приема условията на устава на Клуба и се задължава да го спазва.
(3) Молбата за приемане се внася от Управителния съвет за разглеждане на първото заседание на Общото събрание след постъпването.
(4) Общото събрание избира за почетни членове известни спортисти и деятели, които имат значителен принос към развитието и дейността на Клуба. Почетните членове не дължат членски внос.
Членски права и задължения
Чл.22.(1) Всеки член има право да участва в управлението на Клуба, да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността му по ред, определен с решение на Общото събрание.
(2) Всеки член има право да бъде информиран за дейността на Клуба, да преглежда протоколите от заседанията на Управителния съвет и да поставя в писмена форма въпроси, на които Управителният съвет е длъжен да даде писмен отговор в срок от 45 дни.
(3) Всеки член е длъжен да плаща членски внос и да прави имуществени вноски в съответствие с решението на Общото събрание.
(4) За задълженията на Клуба членът отговаря до размера на направените или дължими имуществени вноски. Членовете не отговарят за задълженията на Клуба.
Прекратяване на членството
Чл.23.(1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до Клуба;
2. с прекратяването на Клуба;
3. при отпадане;
4. при изключване.
(2) Отпадането поради невнасяне установените членски внос и имуществени вноски се констатира с решение на Управителния съвет, което може да бъде обжалвано пред Общото събрание.
(3) Платеният членски внос и направените имуществени вноски от напуснал или отпаднал член не се връщат.
(4) Член на Клуба може да бъде изключен по решение на ОС, когато грубо наруши интересите, целите или Устава на Клуба.

Глава четвърта
ИМУЩЕСТВО, ОТЧЕТНОСТ

Чл.24.(1) Клубът набира средствата, които са необходими за осъществяване на неговите дейности, от членски внос и имуществени вноски, от дарения и завещания от местни и чуждестранни юридически и физически лица, от стопанска дейност.
(2) Размерът на членския внос за всяка календарна година и срокът за внасянето му се определят с решение на Общото събрание.
(3) Размерът на имуществените вноски и начинът на внасянето им се определят с решение на Общото събрание, което се взема с мнозинство от всички членове на Клуба.
Разходване на имущество
Чл.25.(1) Клубът може безвъзмездно да разходва имущество само за постигане на целите, определени в устава.
(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Клуба по ред и съгласно правила, които се определят и обявяват от Общото събрание.
Задължение за водене на книги
Чл.26.(1) Клубът е длъжен да води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет. Ръководещият заседанието на съответния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на неговото съдържание.
(2) Клубът изготвя веднъж годишно доклад за дейността си, който трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Клуба и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. финансовия резултат.

Глава пета
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КЛУБА

Прекратяване
Чл.28. Клубът се прекратява:
1. с решение на Общото събрание;
2. с решение на окръжния съд по седалището в случаите и по реда, предвидени в закона.
Ликвидация
Чл.29.(1) При прекратяване на Клуба се извършва ликвидация. Тя се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
(2) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в случаите на прекратяване с решение на съда, той се определя от районния съд по седалището на Клуба.
Имущество след ликвидация
Чл.30.(1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на общината, в която е седалището на Клуба. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на сдружението юридическо лице с нестопанска цел.
Заличаване на Клуба
Чл.31. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Клуба от Софийския градски съд.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този устав е приет от учредителното събрание на АЛПИЙСКИЯ КЛУБ “ПЛАНИНЕЦ”, проведено в София на 19.02.2003.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Вътрешни | Устав на Алпийски клуб Планинец
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.