Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Пловдивска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Първомай

п.к. 4270 тел.код 0336

Почви

Почвите са едно от най-големите природни богатства на България
Почвите са едно от най-големите природни богатства на България
Почвената покривка в България е разнообразна. Това се дължи на географското положение и на различията в компонентите на природната среда, особено на скалите, релефа, климата и растителността. В зависимост от физикогеографските условия почвите у нас са хоризонтално и височинно зонирани.

Хоризонталното зониране на почвите се потвърждава с редуването от север на юг на черноземи, сиви горски, канелени горски, смолници и жълтоземни почви.
Черноземните почви са образувани върху льосовата покривка на Дунавската равнина под влиянието на сух климат и степна растителност. Те се отличават с дебел хумусен хоризонт (около 1 м) и богато съдържание на хумус (3-5 %). Това ги прави плодородни и много подходящи главно за виреене на зърнени култури (пшеница, царевица и др.). В Дунавската равнина е установено разпространението на 4 подтипа черноземни почви: типични, излужени и деградирани.

Сивите горски почви са образувани при горски и лесостепни условия. Най-добри условия за образуване на сиви горски почви предоставят места, заети от дъбови гори, където овлажняването е сравнително по-голямо. Сивите горски почви са разпространени в най-южните и най-високите части на Дунавската равнина, където се редуват с излужените и деградирани черноземни почви. По-самостоятелно разпространение имат сивите горски почви в широки ивици по северните склонове на Старопланинската система при твърде разнообразен релеф, изграден предимно от варовити скали. В сравнение с черноземните почви те притежават по-малко хумус и затова са с по-ниско плодородие, което налага да бъдат наторявани. Най-подходящи са за виреенето на трайните насаждения (овощия, лозя и др.).

Канелените горски почви са разпространени на юг от Стара планина. Те са образувани върху разнообразна скална основа, при проявата на средиземноморско климатично влияние и развитието на по-топлолюбива горска растителност. Този почвен тип заема най-голяма площ от територията на България. По съдържание на хумус канелените почви приличат на сивите горски почви. За подобряване на плодородието им необходимо дълбокото разораване и наторяване с азотни торове. Върху канелените почви успешно се развиват трайните насаждения, технически и зърнени култури.

Жълтоземните почви се срещат в най-югоизточните части на нашата страна. Те са се развили при някогашен по-топъл и влажен климат и наличие на влаголюбива и топлолюбива, предимно горска растителност. Жълтоземните почви заемат ограничени площи в Странджа и Дервенските възвишения.

Смолниците са разпространени предимно в Преходната геоморфоложка област. Те са развити в низините и котловинните полета, главно върху слабоспоените и лиоценски езерни седименти. Заемат най-големи площи в Горнотракийската, Среднотунджанската и Бургаската низина; в Софийската и Радомирската котловина. Богати са на хумус. Имат черен цвят, напомнящ цвета на смола. По механичен състав са глинести, поради което се обработват сравнително трудно. Смолниците са подходящи за отглеждането на почти всички наши земеделски култури, като пшеница, ечемик, овес, царевица, слънчоглед, памук, фасул, фий и др.

Височинното зониране на почвите в България се дължи на влиянието на надморската височина. То е характерно за високите планини. Във височинния пояс от 1 000 до 2 000 м при наличието на букова и иглолистна горска растителност са развити кафявите горски почви. Те са подходящи за виреенето на картофи, лен и др. В обсега на планинския пояс над 2000 м са разпространени планинско-ливадните почви. Върху тези почви са най-голяма част от нашите високопланински пасища.

От азоналните почви най-широко са представени алувиално-ливадните. Географското им разпространение е свързано с широките заливни тераси по течението на по-големите реки особено в крайдунавските низини. Богати са на хумус и се отличават с голямо плодородие. Най-подходящи са за зеленчукопроизводство, оризопроизводство и др.

Почвата е изключително важен компонент на природната среда в България. Без нея е немислимо развитието на селското стопанство, а оттук и изхранването на населението. Почвите са едно от най-големите ни природни богатства. Но обработваемият почвен фонд у нас е ограничен, затова трябва разумно да се използва - да се опазва от замърсяване (с пестициди, метални частици, напояване със замърсени води и др.) и унищожаване (от почвената ерозия и човешката и от човешката стопанска дейност за земеделски цели).форум на пътешественика
1 мнениеИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България География - Почви - Първомай, Пловдивска област, информация, история, култура, забележителности в Първомай, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Първомай, снимки от Първомай, туризъм в Пловдивска област, настаняване в хотели в Първомай, Пловдивска област; частни квартири в Пловдивска област.
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.