Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Планини Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Рила

Значим природозащитен резервоар

В северната част на Рила планина
В северната част на Рила планина
В парка има над 120 постоянни и 30 временни ледникови езера
В парка има над 120 постоянни и 30 временни ледникови езера

Национален парк Рила, с обща площ от 81 046 ха, е най-големият от трите национални парка в България и един от най-големите в Европа.

Съгласно Закона за защитените територии опазването на живото богатство на Национален парк Рила е възложено на Дирекция на Националния парк, пряко подчинена на Министерството на околната среда и водите. Управленската дейност цели да опазва и поддържа биологичното разнообразие и защитава дивата природа, да предоставя възможности за научни и образователни дейности и за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък на населението. Дейностите в парка се реализират на базата на приет от Министерския съвет на Република България десет годишен План за управление. Парковите служители контролират и координират дейностите на всички организации, институции, природозащитници и ползватели на парка. Извършват наблюдения върху растителния и животински свят в него. Оказват съдействие на посетителите, грижат се за тяхната безопасност, предотвратяват нарушения.

На територията на парка има над 100 върха с надморска височина над 2 000 м., като сред тях се издига най-високият връх в страната и на Балканския полуостров - Мусала (2 925 м).

В резултат на ерозионната и акумулативна дейност на ледниците през кватернера, във високопланинските части на Рила са се образували значителен брой ледникови езера - над 120 постоянни и 30 временни, разположени главно в дълбоките дъна на циркусите. Големият брой глациални езера и постглациални форми на релефа определят специфичния алпийски ландшафт, характерен за парка. От тук извират едни от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров - Искър, Марица и Места. Водните запаси, които се формират в границите на НП Рила са най-важният ресурс на чиста питейна вода за околните общини, за столицата София и за част от населението в Гърция и Турция.

Територията на НП Рила включва най-защитените от въздействието на човешката дейност горски екосистеми. Най-представителните са от смърч и ела, в съчетание с ендемичната бяла мура, както и на клека.

Биологичното разнообразие на парка е изключително богато. Срещат се около 1 400 висши растения. От тях 42 са защитени от закона. В Червената книга на България са включени като застрашени и редки 98 вида, в червения списък на IUCN - 9 растителни вида, а 6 - в Списъка на редките, застрашени и ендемични растения в Европа.

Високата консервационна значимост на парка се определя и от богатството на реликтите - 105 вида и ендемитите - 36 балкански, 21 български, като три от тях се срещат само в Рила - Рилска иглика, Павлово шапиче и Рилски ревен.

На територията на парка са установени: 282 вида мъхове, 130 вида сладководни водорасли и 233 вида гъби.

Национален парк Рила е едно от най-значимите и най-сигурни убежища за планинската фауна в Европа. Тя е представена със 172 вида гръбначни животни: риби - 5 вида, земноводни и влечуги - 20, птици - 99, бозайници - 48. Тук се намират най- голямата популация на балканска дива коза в България, най-голямата високопланинска популация на лалугера, едно от четирите находища на алпийски тритон и едно от двете в България гнездови находища на малката кукумявка.

Национален парк Рила е значим природозащитен резервоар.Людмила Михалева
Национален парк Рила е най-големият от трите национални парка в България и един от най-големите в Европа Карта на Рилските резервати

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Национални паркове - Значим природозащитен резервоар - Рила, Планини, информация, история, култура, забележителности в Рила, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Рила, снимки от Рила, туризъм в Планини, настаняване в хотели в Рила, Планини; частни квартири в Планини.
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.