Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Планини Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Национален парк Рила


Национален парк Рила e най-големият национален парк в България. Разположен е на 100 км. южно от София, в централните и най-високи части на Рила планина. В него се опазват: саморегулиращи се екосистеми, които притежават значително биологично разнообразие; съобщества и местообитания на редки и застрашени видове; исторически паметници със световно значение за науката и културата. Оттук извират едни от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров. Името Рила произхожда от тракийското “роула”, което означава “много вода”.

  • площ 81 046 хектара
  • горите покриват 53 481 хектара
  • безлесната зона е 27 565 хектара
  • 90 % от екосистемите са естествени
  • има 4 резервата, с обща площ 16 222,1 хектара
  • най-висок връх Мусала - 2 925 м.н.в.
  • най-ниската точка е над Благоевград, около 800 м.н.в.

По-голямата част от територията на парка е покрита с вековни гори от смърч, бяла мура и бял бор. Установените досега в Парка видове висши растения представляват 38,35 % от висшата флора на България. Общият брой на ендемитите (видове с ограничено географско разпространение) е 57. От тях локалните ендемити са 3 вида, българските – 18, а 36 вида са балканските ендемити. Общият брой на реликтите (видове, остатък от минали геологични епохи) на територията на парка е 105 (74 вида от ледниковия период и 31 вида от Терциера). От видовете висши растения на територията на Парка, в Червената книга на България са вписани 98 - 13 % от всички видове в Червената книга. Над 141 вида са лечебните растения, 20 от тях са в Червената книга, a защитени от Закона за защита на природата са 8 вида. Мъховете са 282 вида, гъбите – 233 вида (11,6 % от установените в България), а водораслите – 130 вида.

Тази част на Рила планина обитават 2 934 вида от безгръбначните и 172 вида от гръбначните животни в България. Птичият свят е представен от 99 вида, което е около 30 % от гнездящите видове в страната, a 94 вида са с консервационен статус. От гръбначните животни, които се срещат в Парка, 121 вида са вписани в българската Червена книга, 15 вида – в европейската Червена книга, 24 вида – в червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN), а 158 – в списъците към Бернската конвенция. Oт безгръбначните животни 41 вида са включени в световни и европейски списъци на застрашени видове.

В Национален парк Рила са представени 60 типа хабитати, според класификацията CORINE (методология за описание на природни местообитания, създадена в рамките на Проекта на Комисията на Европейския съюз CORINE BIOTOPS). От тях 29 са с високо консервационно значение и фигурират в Списъка на застрашените хабитати, изискващи специални мерки за опазване, според Директивата за хабитатите на Европейския съюз и Резолюция 4, свързана с нея.

Паркът обхваща и просторни билни тревни съобщества, повече от 100 върхове с надморска височина над 2 000 м., скални стени, пропасти, пещери, дълбоки каньони и водопади. На територията на парка са разположени около 120 езера, от които 70 са от ледниковия период.

Национален парк Рила е любимо място за туристи, природолюбители и естествоизпитатели. Паркът е създаден, за да съхрани природата на планината и свързаните с нея традиции и поминък на местното население. България и българската общественост гарантират опазването на природното богатство чрез обявяването на парка за национален на 24 февруари 1992 г. и създаването на специализирана управленска структура – Дирекция, която е регионален орган на Министерството на околната среда и водите. За опазването на дивата природа, Дирекцията работи съвместно с местни организации и доброволци.

Национален парк Рила е една от най-ценните и най-големи защитени територии в Европа – втора категория според Международния съюз за защита на природата (IUCN). Паркът и четирите резервата в него са в Списъка на представителните защитени територии на ООН. Резерватът Парангалица и бившият резерват Маричини езера, който е включен в територията на Централен Рилски резерват, са част от Световната мрежа биосферни резервати по програмата Човек и биосфера на ЮНЕСКО. На територията на Национален парк Рила се намира и най-големият резерват в страната Централен Рилски резерват, с площ 12 393,7 хектара, както и един от най-старите в България резерват Парангалица, обявен през 1933 г.

Граници на парка

Национален парк Рила е разположен в Рила планина (между 41°53´ и 42°19´ северна ширина, 23°07´ и 23°55´ източна дължина), в западната част на България. Паркът включва безлесните части по билото на планината и част от горските иглолистни комплекси под него, в четирите главни дяла на планината: източен, среден, югозападен и североизточен. Той обхваща около 30 % от целия планински масив. Средната височина на върховете от основните била е около 2 700 м. Тук се намира и най-високият връх в България и на Балканския полуостров – Мусала (2 925 м.).Fraulia
За много от нас Рила започва и завършва с курорта Боровец

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Национални паркове - Национален парк Рила - Рила, Планини, информация, история, култура, забележителности в Рила, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Рила, снимки от Рила, туризъм в Планини, настаняване в хотели в Рила, Планини; частни квартири в Планини.
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.