Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Благоевградска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Държавно лесничейство Белица

Държавно лесничейството Белица предлага прекрасни условия за туризъм
Държавно лесничейството Белица предлага прекрасни условия за туризъм

Държавно лесничейство Белица е разположено върху южните склонове на Рила планина. Територията му има форма на елипса, която в горната северна част е изкривена на запад. Дължината и от север на юг е около 18 км, а ширината и от изток на запад е около 9 км.

Релефът e типичен планински, силно пресечен, с ясно изразено вертикално разклонение. Централното било на Рила планина от връх Малък айгидик до връх Корунджулъка, има алпийски характер на високопланинско пасище. От него на юг се спускат множество по-малки и по-ниски била.

Най-високата точка нарайона се намира под връх Средни връх, в отдел 109, с надморска височина 2 500 м, а най-ниската на север от гара Белица в отдел 181, с надморска височина 600 м. Превишението между тези две точки е 1 900 м.

По-голямата част на лесничейството попада в средния планински пояс на горите от бук и иглолистни - 86,5 %, а по-малката - 13,5 % във високопланински пояс.

Поради типично планинския характер на релефа преобладават стръмните терени - 53,2 %, следвани от наклонените - 27,9 % и много стръмните - 14,3 %.

Месторазположението на лесничейството, върху южната част на Рила, определя преобладаването на припечни изложения, с обща площ 7 056,9 ха или 65,3 %.

Общата площ на горския фонд на ДЛ Белица е 11 461,9 ха, от която 10 810,4 ха дървопроизводителна и 651,5 ха недървопроизводителна.

Преобладаващи видове гори

 • иглолистни - 7 551,1 ха - 65,88 %
 • широколистни високостъблени - 270,3 ха - 2,35 %
 • реконструкция - 296,6 ха - 2,58 %
 • прерастване - 486,2 ха - 4,24 %
 • превръщане - 477,8 ха - 4,16 %
 • нискостъблени - 3,5 ха - 0,1 %
 • голи площи - 2 372,4 ха - 20,69 %
 • всичко - 11 461,9 ха - 100 %

Преобладаващи дървесни видове

 • бял бор - 4 295,5 ха - 41,3 %
 • смърч - 1 290,1 ха - 12,4 %
 • зимен дъб - 1 045,3 ха - 10,1 %
 • клек - 1 312,5 ха - 12,7 %
 • бяла мура - 851,4 ха - 8,2 %
 • бук - 725,1 ха - 4 %

Средногодишно ползване

От предвидените главни и отглгледни сечи на територията на лесничейството за периода 1994-2003 г. се реализира ползване от дървесина в размер на 172 765 м3 или средно на година - 17 280 м3. Така предвиденото ползване се реализира, както следва:

 • от главни сечи - 9 296 м3 - 53,8 %
 • от сеч надлесни дървета - 105 м3 - 0,6 %
 • от отгледни сечи - 6 884 м3 - 39,8 %
 • от санитарни сечи - 250 м3 - 1,5 %
 • от сечи ОКЗ - 65 м3 - 0,4 %
 • от реконструкции - 680 м3 - 3,9 %
 • общо - 17 280 м3 - 100 %

Залесяване - общо средно годишно е предвидено залесяване върху 41,8 ха.

 • след гола сеч - 33,6 ха - 7,8 %
 • след окончателна фаза - 11,3 ха - 2,7 %
 • зрели невъзобновени насаждения - 43,9 ха - 10,4 %
 • ново залесяване - 55,4 ха - 13,2 %
 • при реконструкция - 143 ха - 34,2 %
 • попълване редини - 78,7 ха - 18,8 %

Странични ползвания

Паша
За цялото лесничейство е разработен проект за паша по землища, като е посочена разрешената площ за паша и допустимия брой добитък - едър или дребен (без кози). Средногодишно върху разрешената площ (4 992,5 ха), могат да пашуват 19 970 бр. дребен или 3 345 бр. едър добитък. Върху площите разрешени само за дребен добитък могат да пашуват 1 270 бр. На територията налеснничейството са обособени три блока за паша.

Косене на трева
От наличните ливади и поляни от горския фонд се предвижда добив на 40 тона сено средно годишно.

Добив на билки, плодове, гъби и други
На територията на лесничейството има условия за добив на боровинки, шипки, гъби, билки и др.

Лесокултурни мероприятия

 • залесяване
 • технико-укрепителни мероприятия
 • противопожарни мероприятия
 • изграждане и подръжка на пътища

Санитарното състояние на насажденията в ДЛ Белица е много добро. След извеждане на главни и отгледни сечи насажденията се почистват своевременно от отпад, като при възможност се изгаря. Своевременно е събирана сухата паднала маса. Тези мероприятия ограничават появата на насекомни и гъбни вредители.

Преобладаващи видове дивеч

Според зоографското райониране на страната лесничейството обхваща частиотдва района на Евросибирската подобласт - планински и алпийски. Тук се срещат, както видове животни характерни за средносвропейските иглолистни гори, така и студенолюбиви видове, характерни за откритите равнини на Северна Европа и Азия - дива свиня, сърна, благороден елен, дива коза, заек, катерица и др. От хищниците се срещат мечка, вълк, лисица, дива котка, белка и др. Риби - речна пъстърва и дъгова пъстърва.

Ловни райони

Съобразно ловностопанското райониране на страната ДЛ Белица попада в Рилородопската област. По отношение на ползвателите, територията на лесничейството се разделя надве категории:

 1. Държавен ловностопански район (ДЛР), в границите на който попада част от Народен парк Рила.
 2. Съюза на ловците и риболовците в България (СЛРБ) - стопанисва се от ловно-рибарска дружина гр. Белица към Ловно-рибарско дружество Разлог.

За по-доброто стопанисване надивеча всяка година се предприемат различни мероприятия, като направа на хранилки, подхранване на дивеча, калища, правят се дивечови пътеки.

Туризъм

В района на лесничейството има прекрасни условия за туризъм. На територията му се намира един от най-красивите курорти в южна Рила - курорт Семково. Там има условия, както за летен, така и за зимен туризъм. Курорта е изходен пункт за хижа Мусала. Около него има туристически излети до Вапешки езера, Сухото езеро и др.форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Лов - Държавно лесничейство Белица - Белица, Благоевградска област, информация, история, култура, забележителности в Белица, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Белица, снимки от Белица, туризъм в Благоевградска област, настаняване в хотели в Белица, Благоевградска област; частни квартири в Благоевградска област.
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.