Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Планини Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Орнитологично важното място Тисата


Орнитологично важното място "Тисата" е разположено в южната част на Кресненското дефиле по двата бряга на р. Струма, на терени с надморска височина от 200 до 850 м. Простира се на 1450 ха и включва следните защитени обекти: Тисата (574,5 ха), буферната зона на резервата (625 ха) и природната забележителност Моравска (250 ха).

Със своя характерен релеф, геология, климат и растителност Кресненското дефиле представлява уникален биотоп за множество групи растения и животни. По отношение на птиците ОВМ "Тисата" е определено за място от световно значение за видове от Средиземноморската зона. Тук се срещат осем от деветте за страната биомно-ограничени средиземноморски вида - испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, белочела сврачка, бухал, планински кеклик, син скален дрозд, пъстър скален дрозд и черноглава овесарка. Това е и причината за обявяването на мястото за ОВМ по категория А3 и категории В2 и В3 на Бърд Лайф Интернешънъл.

Богатството на орнитофауната на Кресненското дефиле не се изчерпва само с тази група приоритетни за опазване в световен план птици. Тук гнездят над 110 вида, 31 от които с южен произход - медитеранска, индоафриканска, туркестано-медитерански и палеоксеромонтанни вида. В това число влизат 62 вида от европейско природозащитно значение: SPEC2 - 11 вида, SPEC3 - 24 вида и SPEC4 - 27 вида, както и 22 вида от Червената книга на България. На това орнитологично богатство е отделено специално внимание в Националната стратегия за опазване на биологичното равновесие.

Кресненското дефиле отговаря на критериите на място от консервационно значение по Бернската конвенция и Конвенцията за биологичното разнообразие, по които страните се задължават да полагат грижи за опазване на видовете и техните местообитания, включително и да "...отчитат в своята политика за планиране и развитие изискванията за запазване на защитените райони..., така че да избегне или сведе до минимум всякакво влошаване на ситуацията в такива райони." (Бернска конвенция, чл. 4, ал. 2). Подобно отношение се предвижда и по силата на факта, че цялата долина на р. Струма, и по-специално стеснението й в района на Кресненското дефиле е важна част от миграционният път на птиците Via Aristotelis, място, на което всяка страна се задължава да "обръща специално внимание" (Бернска конвенция, чл. 4, ал. 3).

В качеството си на ОВМ "Тисата" автоматично попада в списъка на местата, които по силата на Директивата за дивите птици (79/409/ЕЕС 2.04.1979) на Европейския съюз се обособяват като Територии със специална защита. На базата на количествените орнитологични данни, представени в книгата за ОВМ, страната ни се задължава да предложи "Тисата" в списъка на местата, които съставляват мрежата Натура 2000.Борис Бъров

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Защитени местности - Орнитологично важното място Тисата - Пирин, Планини, информация, история, култура, забележителности в Пирин, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Пирин, снимки от Пирин, туризъм в Планини, настаняване в хотели в Пирин, Планини; частни квартири в Планини.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.