Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Варненска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Златни пясъци

п.к. 9007 тел.код 052

Физико-географска характеристика

Панорама от Франгенското плато
Панорама от Франгенското плато

Природен парк “Златни пясъци” обхваща североизточната част на Франгенското плато, над курортните комплекси “Златни пясъци” и “Чайка”.

Релефът е хълмист, с типично изразен свлачищен, стъпаловиден характер. Отвесни скални венци маркират границата между свлачищните терени и платото. От скалните венци в посока към морето, се спускат няколко стръмни била, сред които по-характерни са билото “Аладжа манастир - Горно герме”, билото “Чиплак тепе - Златни пясъци” и “Калето - Бялата стена”.

В южната част на парка се намират няколко естествени заблатени водни площи (мочури). Те се подхранват постоянно от подпочвените води, поради което и през най-горещите летни месеци не пресъхват. През парка преминават доловете Миризливата вода, Гюргенлъка и Бати бунар, които през по-голямата част от годината са безводни.

В парка преобладаващо участие имат териториите с надморска височина 100-200 м. Средната надморска височина е 110 м. Най-високата точка в района на парка е 269.3 м.

Наклонените терени заемат 55,1% от територията на парка, а полегатите - 22,8%, което прави всички части на парка достъпни.

В геоложко отношение ПП “Златни пясъци”, разположен върху Франгенското плато, се разглежда като част от структурата на Дунавската равнина. През кватернера, многократните ритмични издигания в обсега на Франгенското плато, са съпроводени с потъвания в пределите на Черноморската котловина. Варовици формират повърхността и скалния венец на Франгенското плато. Целият хоризонтален пласторед, се отличава със слаба глинеста спойка, което е причина за неговата незначителна устойчивост. В резултат на това са се създали условия за образуването на разседи, пропуквания и плъзгания на земните пластове.

Редуването на водопропускливи окарстени варовици и пясъчници, с водонепропускливи глини и мергели, обуславя няколко водоносни хоризонта и активната проява на свлачищата по източния склон на Франгенското плато. Водите и на двата хоризонта се дренират в свлачищните терени, като главните находища на подпочвени води са съсредоточени между коти 50 и 125 м. На съвременните активни свлачищни процеси влияние оказва нивото на подпочвените води на дълбочина до 10 м. Това ниво е в зависимост от климатичния фактор – най-високо през пролетта и най-ниско през есента.

На територията на парка са разпространени сиви горски почви. Те се отличават със значително глинесто съдържание. Общо територията на ПП “Златни пясъци” може да се раздели на две части: горна част – над скалния венец, където почвите имат дълбочина до 1 м и долна част, където почвите са с по-голяма дълбочина от 1,20 до 2,00м. Почвите са добре запасени с хумус и азот.

В климатично отношение ПП “Златни пясъци”попада в Континентално средиземноморската климатична област, Черноморска климатична подобласт.

Климатът се формира от една страна под влиянието на атмосферната циркулация в източната част на Балканския полуостров и от друга - в резултат на климатообразуващото въздействие на Черноморския басейн. Климатичните елементи показват специфичен сезонен режим. Зимата е сравнително мека и влажна, с незначителни снеговалежи. Пролетта е прохладна и ветровита, лятото е горещо, а есента – топла и продължителна. Благотворното климатично влияние на Черно море в района е изразено в положителните и сравнително високи зимни температури (2,3С), относително малките средногодишни температурни амплитуди, максималните температури са сравнително по-ниски от тези за страната. Основно значение за видовото разпространение на растителността и най-вече за характерните растителни съобщества има относителна влажност на въздуха. Максимумът на относителната влажност на въздуха е през януари, минимумът е през юли и август. Характерен местен вятър е бризът, неутрализиращ високите термични нива през лятото. Валежите се отличават с континентален режим и сравнително малко средногодишно количество (513 мм), като максимума е през пролетта, а минимума е през есента.форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Природни паркове - Физико-географска характеристика - Златни пясъци, Варненска област, информация, история, култура, забележителности в Златни пясъци, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Златни пясъци, снимки от Златни пясъци, туризъм в Варненска област, настаняване в хотели в Златни пясъци, Варненска област; частни квартири в Варненска област.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.