Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Плевенска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Белене

п.к. 5930 тел.код 0658

Земи и земеползване

Ливадите заемат 0,4 % от общата площ
Ливадите заемат 0,4 % от общата площ
Основния тип земеползване в изследваната територия са селкостопанските земи. Те заемат над половината от общата площ - 57.6 %. Приблизително една пета от земите (19.5 %) се отчитат като гори. Продъжаващата промяна на собственоста върху земите и промените в това законодателство са основните причини, поради които не всички земи, които се представят за горски насаждения, в действителност да се използват за горскостопански дейности. Поради това се отчита, че не всички горски територии са устроени като гори съгласно горското законодателство. Приблизително 8 процента са земите които се използват за паша на добитъка. Земеделските земи с неуточнен тип използване заемат 3.7 %. Блатата заемат 2.4 % от общата площ, което е значимо участие за България. Други водни площи, в които се включват изкуственосъздадени водни площи, напоителни и отводнителни канали заемат 1,7 %. Хидромелиоративните съоръжения и дигите за предпазване от наводняване от Дунава заемат приблизително една стотна част от земите. Транспортната система, включително полски и стабилизирани пътища и ж.п. линии заемат значителните 3.1 %. От тях най-голчм процент (2.6 %) заемат полскте пътища, което е следствия от големя брой отделни парцели и откритата напоително-отводнителна система в Свищовско-Беленската низина. Площите предназначени за отбраната и сигурноста на страната заемат 0.3 %. Малкото водни течения и техните брегове заемат 0.2 %. Под една хилядна от площа са заети от насипи, кариери, крайградски паркове и градини и сервитути за водопроводни съоръжения.

Общата площ на предлаганият природен парк се разпределя по собственост както следва : държавна - 48.1 %; частна - 34 %; общинска - 13.9 %; временно стопанисвана от общината - 3.5 % ; собственост на религиозни общностни - 0.3 % и собственост на юридически лица - 0.1 %.

Държавната собственост е съсредоточена в селскостопански земи (40 % от нивите) и почти всички гори (90 %). Частна собственост са над половината от земеделските обработваеми земи, 2/3 от градините и 1/3 от естествените ливади. Собствеността на общините основно представлява пасища (75 % от всички), полски пътища (50 %) и обработваеми земи (4 %).

Земите с неизяснена собственост, които се стопанисват временно от общините са основно със селскостопанско предназначение - ниви, ливади, пасища, селскостопански пътища, трайни насаждения и дерета.

Ниви, трайни насаждения, пасища и други селскостопански земи е предназначението на земите собственост на религиозни общности. Юридически лица са също основно собственици на обработваеми земи.

При този анализ трябва да се отчете, че процеса на реституция на селскостопанските земи все още не е приключил във всички землища, а този за реституция на горите не е започнал към настоящия момент. От най-значимите от консервационна гледна точка земи, със изяснена собственост са само тези разположени на островите и горите в 200 метровата ивица на Дунав. Съгласно Закона за горите те са публична държавна собственост. Съществуващите блата в Свищовско-Беленската низина са държавна и общинска собственост. От естествените ливади 1/3 са частна собственост и 2/3 - общинска.форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Природни паркове - Земи и земеползване - Белене, Плевенска област, информация, история, култура, забележителности в Белене, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Белене, снимки от Белене, туризъм в Плевенска област, настаняване в хотели в Белене, Плевенска област; частни квартири в Плевенска област.
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.