Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Плевенска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Белене

п.к. 5930 тел.код 0658

Културно-историческо наследство

Предложения парк, със сигурност ще представлява част от изграждащата се Европейска екологична мрежа – NATURA 2000 в границите на Р България
Предложения парк, със сигурност ще представлява част от изграждащата се Европейска екологична мрежа – NATURA 2000 в границите на Р България
Разглежданата територия може да бъде характеризирана като първа от десетте най-представителни територии в страната за следните типове хабитати, включени в приложение 1 на Европейската директива за хабитатите :

22.13 Natural eutrofic lakes with Magnopotamion or Hydrosharition – type vegetation

41.7A Euro-Siberian steppe oak woods

41.7374 Pannonian white-oak woods

44.17 Salix alba and Populus alba galeries

Основната консервационна стойност на територията се обуславя от наличието на естествени блатни, крайречни и преовлажнени местообитания. Тези изклчючително дефицитни за България местообитания в комбинация с изкуственосъздадените водни площи, отводнителни и напоителни канали заемат над 5 % от общата територия и са местообитание на голям брой редки в национален и европейски мащаб растителни и животински видове. Тези местообитания съхраняват популациите на растителни видове включени в приложение I на Бернската конвенция като Salvinia natans, Trapa natans и Marsilea quadrifolia или вписани в Червената книга на Р България като Potamogeton trichoides , Nymphoides flava, Utricularia vulgaris, Nymphaea alba, Nuphar lutea и други. От бозайниците обитаващи тези биотопи трябва да бъде посочена включената в приложение II на Бернската конвенция Lutra lutra.

Сухоземните растителните съобщества на разжглежданата територия съхраняват популациите на българските ендемични храстчета Chamaecytisus frivaldszkyanus и Chamaecytisus kovacevii, балканските ендемити Chamaecytisus danubialis и Dianthus nardiformis, части от една от двете популации на включените в Червената книга на България Caragana frutex и Dianthus kladowanus, на редките Hedysarum tauricum и Hedysarum grandiflorum subsp. bulgaricum.

Беленският копмплекс от острови е вписан като site N F 00011400 в програмата CORINE – BIOTOPS. Авторите определят комплекса, като 1 от 5 най-важни за региона местообитания на Phalacrocorax pigmeus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Platalea leucorodia, Plegadis falcinelus, Aythya nyroca, Haliaetos albicilla, Alcedo atthis, Sterna hirundo, Sterna albifrons, Phalacrocorax carbo. Освен от птиците местото е от значение и за опазването на следните видове Pelobates syriacus, Lester dryas и Coriospermum marschallii. Беленския комплекс е определен като едно от петдесетте орнитологично важни места на България (12 по поречието на р. Дунав). Големия брой гнездящи, зимуващи и почиващи по време на миграцията видове птици го храктеризират като ОВМ от европейско значение. На остров Белене гнездят два световно застрашени вида – белооката потапница и ливадният дърдавец. Островите край Никопол и Белене са важно местообитание за морския орел и черночелата сврачка. По време на миграцията тук се срещат световнозастрашените видове водно шаварче и къдроглав пеликан.форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Природни паркове - Културно-историческо наследство - Белене, Плевенска област, информация, история, култура, забележителности в Белене, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Белене, снимки от Белене, туризъм в Плевенска област, настаняване в хотели в Белене, Плевенска област; частни квартири в Плевенска област.
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.