Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Плевенска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Белене

п.к. 5930 тел.код 0658

Животински свят

В региона са описани над 100 вида птици
В региона са описани над 100 вида птици
Във фаунистично отношение изследвания район се определя от характеризиращите го водни или свързани с водата животни. Само в крайдунавските блата и по долното течение на дунавските притоци се срещат рибите Cobitis bulgarica (дунавски щипок, субендемит), Barbus barbus (дунавска мряна), Alburnoides bipunktatus (говедарка), Abramis ballerus (косат), Vimba vimba (морунаш), Pelecus cultratus (сабица), Aspro streber (малка вретенарка), Aspro zingel (голяма вретенарка), Acerina cernua (бибан). Река Дунав в изследвания район е значимо местообитание на някои редки в европейски мащаб видове риби като Eudontomyzon danfordii, Acipenser nudiwentris, Acipenser ruthenus, Acipenser sturio, Acipenser stelatus, Acipenser guldenstaedtii, Husho husho, Lota lota и др. Голямо е богатството на водолюбиви птици, особено по блатата, разливите и островите като морски орел, гъски, гмурци, чапли, патици, рибари, водобегачи.

От земноводните характерни за подрайона са обикновената чесновница (Pelobates fuscus), бумката (Bombina bombina), кафявата крастава жаба (Bufo bufo) и балканската чесновница (Pelobates syriacus ). Последният подвид се среща на север само в Румъния, т.е. Дунавският подрайон може да се приема за негова северна граница. Единствено в тази част на страната се среща и подвидът Triturus cristatus dobrogicus (дунавски тритон). Влечугите са по-слабо представени, отколкото в останалите райони на страната. Освен някои широко разпространени видове като Natrix natrix, Natrix tesselata, тук са установени кримски гущер, горски гущер и змия пясъчница, а в източната част на подрайона – и ивичест гущер. Тук се срещат и три вида костенурки – Testudo graeka, Testudo hermanii и Emys orbicularis.

От бозайниците характерни са гризачите (сънливци, мишки, лалугери), Sus scrofa, Capreolus capreolus, Mustela nivalis, Putorius rutorius, Felis silvestris, Vulpes Vulpes, Lutra lutra, Canis aureus и др..

Като цяло фауната е съставена главно от европейски, европосибирски и други северни видове, навлезли тук през кватернера.форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Природни паркове - Животински свят - Белене, Плевенска област, информация, история, култура, забележителности в Белене, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Белене, снимки от Белене, туризъм в Плевенска област, настаняване в хотели в Белене, Плевенска област; частни квартири в Плевенска област.
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.