Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Шуменска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Природен парк Шуменско плато

От далечни времена Шуменското плато е тясно свързано с живота на хората от този край. То съчетава в едно природната красота, историята и културното наследство на региона
От далечни времена Шуменското плато е тясно свързано с живота на хората от този край. То съчетава в едно природната красота, историята и културното наследство на региона

През 1980 г., за да се опазят и съхранят ценните растителни и животински общности, типичният платовиден ландшафт, красотата и разнообразието на местата, подходящи за отдих и туризъм, 3 895,8 ха от Шуменското плато са обявени за защитена природна територия – народен парк, който през 1998 г. е прекатегоризиран в природен. През 1992 г. е изработен паркоустройствен проект.

Шуменското плато е интересно геоморфоложко образувание в източните предели на Дунавската хълмиста равнина, обособило се в резултат на ерозийната дйност на протичащите тук води. Склоновете му са стръмни и сипейни като на места горната част завършва с живописни скални венци. В релефа на парка се открояват три основни части – местността “Илчов баир”, ридово възвишение в източната част и обширен скат – местността “Кьошковете”. Средната надморска височина е 350 м, а най-високата точка – 502 м е в местността “Търнов табия”. Шуменското плато е изградено от варовици, пясъчници и мергели, което е позволило природните стихии да формират причудливи форми на повърхността и под нея. В района на парка има около 60 пещери. Най-голяма е пещерата “Бисерна” – двуетажна, с дължина около 2,6 км. През Средновековието част от пещерите са превърнати в скални килии, църкви и манастири. Сега са една от историческите забележителности в парка.

Растителният свят е представен от 550 вида висши растения. Около 90 % от територията на парка са заети от дървесно-храстови екосистеми. Най-распространени са келявият габър, букът, дъбът, габърът, церът, липата, планинският ясен и други. Характерни за парка са някои скални и степни видове растения.

Фауната е представена от 109 вида висши животни. От тях 28 вида са бозайници, 61 вида птици, 14 вида влечуги и 6 вида земноводни.

Сред интересните обекти в парка, които заслужават внимание са археологическия резерват “Стария град”, мемориалният комплекс “Създатели на българската държава” и резерват “Букака”.

Шуменската крепост (или “Стария град”) е най-значимият исторически и археологически обект на платото. При направените археологически разкопки са открити обекти с крепостна, църковна и гражданска архитектура, които свидетелстват за гъстото застрояване на града през всички исторически епохи, но най-вече по време на Второто българско царство.

Паметникът “Създатели на Българската държава” се намира се в югоизточната част на Шуменското плато, на Илчов баир. Построен е в чест на 1300-годишнината от създаването на българската държава. Масивни скулптурни композиции, мозаечни пана и фрагменти от надписи пресъздават най-важните моменти от историята на Първото българско царство.

Резерват “Букака” е обявен със заповед №79 от 05.02.1980 г. на Комитета за опазване на природната среда с цел запазване на съществуващата коренна растителност от ценни дървесни видове - главно стогогодишни дървета от мизийски бук. В резервата растат още габър, зимен дъб, благун, клен, леска, глог, шипка, къпина и др. От представителите на животинския свят могат да се срещнат лисица, заек, язовец, сърна, дива свиня, сив хомяк и рядко срещания вече благороден елен. Общата площ на резервата е 62, 6 хектара.

Една от най-красивите и посещавани местности в природния парк е местността “Кьошковете”. Посетителите могат да отдъхнат в сенчестите алеи, покрай чешмите с чиста изворна вода, в кътове с пейки, покрай малко езеро. Тук се намират туристически комплекс “Орбита” и неголям зоокът. От “Кьошковете” водят началото си много туристически маршрути. Най-добра представа за природните дадености и очарованието на тази местност може да се придобие при преминаване по екологичния маршрут.

Дейността на Дирекцията на Природен парк “Шуменско плато” заема вече съществено място в обществения живот на града. Традиционни са инициативите, посветени на Седмицата на гората и Месеца за защита на природата. Те се отбелязват с фотоизложби, творчески конкурси за деца, природолюбителски инициативи – почистване на части от територията на парка, поставяне на къщички за птици, ученически състезания и викторини с екологична тематика. През юни се провежда Седмицата на екологичните предизвикателства, а през летните месеци – екологични експедиции и детски пленер. Образователните програми, предназначени за всички възрастови групи включват лекции, беседи, пътуващи семинари и са целогодишни. Те се онагледяват с видеофилми, фотоснимки и картен материал.

Дирекцията на парка работи в тясно сътрудничество с медиите от града, учебните заведения, Туристическото дружество, Историческия музей и много други организации, които проявяват интерес към съхраняването на природата и историческото наследство на парка.

Съществено място в работата на дирекцията има и научноизследователската дейност. Извършени са проучвания на орнитофауната, тревните съобщества, скалните манастири, карстовите образувания, почвите и водите на територията на парка.

Поради непосредствената близост на парка до град Шумен и добре поддържаната пътно-алейна мрежа паркът е притегателно и достъпно място за шуменци през всички сезони. Създадени са условия за пълноценен краткотраен отдих като са изградени 9 туристически заслона, чешми, беседки и други архитектурни елементи. Поддържа се маркировката на туристическите маршрути.форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Природни паркове - Природен парк Шуменско плато - Шумен, Шуменска област, информация, история, култура, забележителности в Шумен, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Шумен, снимки от Шумен, туризъм в Шуменска област, настаняване в хотели в Шумен, Шуменска област; частни квартири в Шуменска област.
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.