Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Планини Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Националните паркове - наша гордост или проблем?

"…Чл. 2 (1) Законът цели запазването и съхраняването на територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и благополучието на обществото.
(2) Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях…"

Из Закона за защитените територии (ДВ 133/11.11.1998 г.)

Неоспорим е фактът, че с развитието на човешката цивилизация през последните десетилетия, щетите нанесени на природата придобиват все по-големи размери. Навсякъде, наред с урбанизацията, развитието на инфраструктурата и интензификацията на селското стопанство, все по-трудно видовете растения и животни могат да намерят подходящи местообитания. Местата с непокътната дива природа стават все по-малко и заприличват на острови сред модерния свят. Част от тези места са защитени територии. България е започнала да гради своята система от защитени територии преди около седемдесет години. Днес тази система включва около 1500 такива места, чиято площ съставлява общо 4,4% от територията на страната. Особена роля сред тях се пада на националните паркове - Рила, Пирин и Централен Балкан, които имат уникална природозащитна стойност и са почти незасегнати от човешката дейност на значителна площ.

Националните паркове

"…Чл. 18 (1) За национални паркове се обявяват територии, в чиито граници не попадат населени места и селищни образувания и които включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания, характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.

Чл. 8 (1) Парковете с национално значение, посочени в приложение №1, и природните резервати, посочени в приложение №2, които служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна значимост, са изключителна държавна собственост…"

Значение на парковете

Поради наличието на естествени, стабилни екосистеми на голяма площ, националните паркове изпълняват важни биологични функции. В парковете се осигурява: пълният кръговрат на веществата - вода, кислород и др.; оцеляването на популациите на много видове и цели комплекси от видове; формообразуващи центрове, където еволюцията продължава и днес; съхраняването на генетични ресурси, които са от ключово значение за опазване на природата и извън защитените територии; значителни по количество водни ресурси, формиране на микроклимата и др. Някои от тези функции са жизнено важни за човека и неговите дейности, макар че рядко се замисляме над това. Огромните по площ гори осигуряват кислорода, който дишаме, и пречистват въздуха. От националните паркове водят началото си реки, които напояват почти цяла България - Марица, Тунджа, Вит, Осъм, множество от притоците на Струма, Места, Искър. С чистия си въздух и красиви гледки парковете допринасят за здравето на хората, за тяхното естетическо и духовно израстване. Високопланинските ливади и пасища и наличието на билки и горски плодове осигуряват на местните хора поминък и продукти с високо качество, конкурентни на пазара.

Законът и парковете

От 11 ноември 1998 г. България има нов закон за защитените територии. Законът урежда с по-големи подробности материята за системата от защитени територии. Има много нови и прогресивни моменти, но... има една основна слабост.

"... $2. (1) В срок от една година от влизането в сила на този закон парковете, посочени в приложение №1, се прекатегоризират в национални паркове с граници, определени по реда на глава трета от закона. Границите на парковете, обявени с приложение №1 са валидни за скок от една година от влизането в сила на този закон.

$4. В срок посочен в $ 2 и 3, се определят границите на съответните защитени територии..."

По силата на тези текстове от закона се изисква преопределяне на границите на защитените територии, включително и на националните паркове. От една страна, това изискване не е съобразено с факта, че обявяването на защитените територии и техните граници са определени не произволно, а по строга законова процедура на базата на научни данни. От друга страна, се появяват крайно негативни явления за природозащитата: 1/ поставя се под въпрос съществуването на сегашната система от защитени територии; 2/ блокира се развитието на системата от защитени територии поне за срок от още 3 години (то е факт вече от 2 години); 3/ блокиране на действието на самия закон в най-прогресивната му част, а именно изготвяне и прилагане на планове за управление на онези територии, които се нуждаят от такива.

Проблемът на парковете

Проблемът на националните паркове се проявява още по време на подготовката на новия закон за защитените територии. Още тогава се появиха амбиции за отнемане на големи части от парковете, дори снемане на статута на някои от тях. Това бе породено от частни икономически интереси, стремящи се към бърза и лесна печалба. Всеки парк си имаше своя голям проблем. В Централен Балкан това бяха амбициите за разширяване на дърводобива към старите девствени гори. В Рила наред с различни други искания, най-мащабното беше на Рилския манастир. Искането беше да се изключат манастирските земи (обхващащи 1/3 от площта на парка) от територията на парка, че нямат дървен материал за ремонт на манастира. Законът ясно казва, че собствениците ще бъдат обезщетени с други земи, а и режимът на парка би позволил ползването на дървен материал за нуждите на храма. В Пирин амбициите за отнемане на територии бяха свързани с разширяване на ски туризма в района и изключване от парка на големите ски курорти.

Неправителствените природозащитни организации и парковете

Отчитайки голямата опасност, която грози националните паркове и техните обитатели, както и последствията за природата, за нашия народ и за човечеството няколко български неправителствени организации - Българското дружество за защита на природата, Природен фонд и Сдружение за дивата природа "Балкани" обединиха усилията си за спасяването на парковете. Те подпомагаха парковите дирекции в разясняване функциите и значението на парковете, както и причините те да бъдат именно в сегашните си граници. По-късно тези и много други природозащитни организации се обединиха под обща декларация, която изразява волята им за запазване границите на парковете. Ние се обърнахме към широката общественост за подкрепа. Тези организации ще съберат у нас видни експерти по защитените територии от международни междуправителствени институции и неправителствени организации да дадат своята оценка за нашите паркове и да разяснят международното им значение.

Обществеността и парковете

По време на обществените обсъждания за границите на националните паркове местните хора и местните власти изказаха своята подкрепа за парковете.Въпреки трудностите и ограниченията които срещат, хората се гордеят с това, което имат до себе си. За тях то е още неразработена мина. Те тепърва ще трябва да се научат да извличат ползата, която има всеки, който живее около национален парк. Повечето от исканията на обикновените хора засягаха по-скоро режимите на ползване, което ще се регламентира с плановете за управление. Постъпиха няколко искания за отнемане на територии, а за парковете Централен Балкан и Пирин - дори за тяхното разширяване. Общините, в които попадаха новите територии, напълно подкрепиха разширението.

Много местни институции и местни хора около парковете и далеч от тях се присъединиха към декларацията на природозащитните организации, а днес хора от цялата страна изразяват своята подкрепа за парковете, изпращайки картички в Народното събрание.

Министерство на околната среда и водите

Ключов момент за парковете бе одобряването на границите им от Министерство на околната среда и водите. Водейки се от основния принцип при определяне на границите на една защитена територия, а именно научнообоснована природна значимост, Висшият експертен съвет прие сега съществуващите граници на парковете. Бяха изключени някои територии (на площ до 100-200 ха за парк), за които бе доказано, че не притежават нужните стойности. Недоумение предизвика само фактът, че въпреки научно издържаната обосновка и подкрепата на общините, предложенията за разширяване на парковете Централен Балкан и Пирин не бяха приети.

Международните експерти

Нашите паркове са добре известни сред международните природозащитни среди, като една от най-ценните територии в Европа. Чрез Конвенциите за опазване на биоразнообразието, опазване на европейската дива флора и фауна, за опазване на световното културно и природно наследство България има и международни задължения да опазва биоразнообразието което се съдържа в националните паркове. При присъединяването на страната ни към Европейския съюз, националните паркове ще бъдат в списъците на Директивите за местообитанията и за птиците. Международните експерти, познаващи нашите паркове изразиха подкрепата си и готовността да запознаят българската общественост със значението им за цялото човечество.

Парламентът

Природозащитните организации, правителството в лицето на Министерството на околната среда и водите, широката българска общественост и международните институции се обединиха около запазването на националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан в тяхната цялост за настоящите и бъдещите поколения. Решаващата дума сега е на народните представители. Техният вот за националните паркове е от жизнено важно значение за регламентиране опазването и съхранението на биоразнообразието в парка.

Бъдещето на парковете

Независимо от крайни изход на историята трите национални парка ще продължават да съществуват, защото това го изискват: природозащитните принципи; неизброимото количество растения и животни, които също имат право на живот; хората днес и бъдните поколения, пред които ние сме отговорни.Ирина Костадинова

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Опазване на парка - Националните паркове - наша гордост или проблем? - Балкан, Планини, информация, история, култура, забележителности в Балкан, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Балкан, снимки от Балкан, туризъм в Планини, настаняване в хотели в Балкан, Планини; частни квартири в Планини.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.