Природен парк Българка


Дирекция на Природен парк Българка

Природен парк Българка заема северните склонове на централния Старопланински масив над градовете Габрово и Трявна. Границите му са на запад от местностите Узана и Осеникова поляна и на изток до защитената местност Студен кладенец. Паркът е обявен официално през 2002 год. с цел опазване, възстановяване и поддържане на буковите екосистеми и ландшафти, характерни за Стара планина, флората, фауната и културно-историческото богатство на района. Дирекцията е създадена  на 01.05.2003 г.

Паркът обхваща площ от 21 772 ха. и включва територии от общините Габрово и Трявна. Средната надморска височина е 940 м, а денивелацията - 1120 м. Границите на Парка включват част от Националния парк - музей “Шипка - Бузлуджа”, Етнографския музей на открито (ЕМО) ”Етър”, защитените местности: Соколски манастир, Мъхченица - Йововци, Виканата скала, Студен кладенец и природните забележителности: Мъхнатите скали, Столища, естественото тисово находище в местността Извора, до гара Кръстец. В Парка е и местността Узана, където е географският център на България.

Сравнително малката площ с многообразен релеф и почвено-климатични условия обуславят голямото разнообразие на растителни и животински видове. Горският фонд заема около 80 % от  площта на парка, а най–разпространеният дървесен вид е букът. В парка има повече от 360 растителни вида, 31 от които са вписани в Червената книга на България (тис, джел, родопски силивряк, лудо биле, планински явор - жешля, няколко вида български орхидеи). Близо 70% от официално признатите в България лечебни растения се срещат тук.

Голямо е разнообразието на животинския свят - скален орел, малък креслив орел, кеклик, малък ястреб, черен кълвач, горски бекас, гълъб хралупар, златка, мечка, видра, вълк, както и видове, обект на ловен туризъм – дива свиня, благороден елен, сърна, гривяк.

Историческите данни доказват, че тези земи са населявани от най-дълбока древност, което определя и богатото културно–историческо наследство на региона. Традиционните народни занаяти ножарство, гайтанджийство, дюлгерлък и Тревненската резбарско–зографска школа отдавна са известни извън пределите на района. По тези места е минавал Верейският друм – един от най–важните пътища в древността. По него под връх Мъхченица се е провела битката между българските войски на Иван Асен І и отстъпващите ромеи на Исак ІІ Ангел, довела до признаване на независимостта на Второто Българско царство.

Територията на парка е свързана и с драматичните събития по време на Руско–Турската война - Шипченската епопея и зимното преминаване на Балкана от руските войни и българските опълченци. Тези събития са от съществено значение за изхода на войната, довела до подписването на Сан Стефанския мирен договор и признаването на независимостта на България.

Красивата природа, разнообразният релеф, богатото биоразнообразие и културно–историческото наследство са предпоставка за развитието на различни видове специализиран туризъм - културен, познавателен, религиозен, пешеходен, велосипеден, конен, алпинизъм, както и предлагането на пара и делтапланеризъм.

Дирекцията на Парка е на разположение на всички, които предпочитат мъдрото спокойствие на природата пред забързания градски ритъм в дните на отмора и почивка. Нашите експерти са на разположение за представяне на туристическите маршрути, биологичното разнообразие и културно-историческото наследство.Дирекция на парка <dppbulgarka@nug.bg>


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.