Република Македония

Страната е разположена на Балканския полуостров. Граничи (в км) с Югославия - 232, България - 165, Гърция - 262 и Албания - 191. Площта й е 25.15 хил. кв. км. Голяма част от територията е заета от средно високи планини - Осогово, Влахина, Плачковица, Беласица, Кожух, Баба, Галичица, Ябланица, Кораб (с най-висока точка връх Голем Кораб - 2 764 м), Шар планина и др. Полетата са разположени по долините на реките.

Климат - преходносредиземноморски със средна температура за януари от 1 до 5 градуса Сº, за юли от 22 до 25 градуса Сº. Валежи - 400-600 мм. Главни реки - Вардар с притоци Пчиня, Брегалница, Черна. Езера - Охридско и Преспанско. Растителност - смесени гори - около 20 % от територията.

Население - 2 250 хил. жители. Гъстота - 87.5 жит. на кв. км. Естествен прираст 7. Средна продължителност на живота - мъже - 70 години, жени - 76 години.

Етнически състав - (имената на етносите са според официалното преброяване на населението) - българи (македонци) - 66.5 %, албанци - 22.9 %, турци - 4.0 %, цигани - 2.3 %, сърби - 2.0 %, аромъни (власи) - 0.4 %, други - 1.9 %.

Официален език - български - югозападен диалект. Други използвани езики - сръбски, албански.

Конфесионален състав - християни - 70.2 % (от тях православни - 95.6 %, католици - 1.3 %, униати - 0.5 %, протестанти - 2.6 %), мюсюлмани - 28.4 % (от тях сунити - 98.7 %, шиити - 1.3 %), други - 1.4 %. Извън страната живеят около 500 хил. македонци, главно в САЩ, Канада, Австралия, Югославия, Гърция и Западна Европа. Градско население - 62 %.

Столица - Скопие (450 хил. ж.). По-големи градове - Битоля (80 хил. ж.), Куманово (75 хил. ж.), Прилеп (70 хил. ж.), Тетово (55 хил. ж.), Охрид, Велес, Щип, Струмица.

Административно деление - 123 общини.

По-важни исторически събития и дати - VI в. - територията е заселена със славянски племена; IХ в. - в състава на I-то Българско царство; 1018 г. - завоювана е от Византия; 1230 г. - влиза в състава на II-то Българско царство; 1350 г. - завладяна е от сърбите; 1380 г. - завладяна е от Османската империя; март 1878 г. - Санстефански мирен договор - Македония става част от Българското княжество; юли 1878 г. - след Берлинския договор остава в Османската империя; 1893 г. - създаване на ВМРО и четническо движение; август-октомври 1903 г. - Илинденско въстание; 1912 г. - Балканска война - поражение на Турция - освобождение на област Македония; 1913 г. - Междусъюзническа война - Сърбия заграбва Вардарска Македония, а Гърция - Егейска Македония; 1918 г. - Вардарска Македония става част от Кралството на сърби, хървати и словенци (от 1929 г. Кралство Югославия); 1941 г. - Вардарска Македония е върната на България; 1945  г. - по идея на Г. Димитров и Й. Тито се образува държавата Македония, която влиза в състава на Федеративна Народна Република Югославия като една от шестте републики; 1991 г. - провъзгласена за независима република; 1999 г. - страната приема голям брой бежанци от Косово.

Държавно устройство - парламентарна република, начело с президент, избиран за 5 години. Висш законодателен орган - Събрание на Република Македония от 120 депутата, избирани за 4 години. Изпълнителен орган - правителство начело с премиер-министър.

Парична единица - денар (MKD) = 100 дени

Стопанство - аграрно-индустриална страна. Разполага с неголеми запаси от полезни изкопаеми - медна, оловно-цинкова, желязна и никелова руда. Работят металургичен комбинат, химически завод, оловно-цинков завод. Има предприятия на леката, хранително-вкусовата, строителната, дървообработване, целулозно-хартиената промишленост. Основен селскостопански отрасъл е растениевъдството. Отглеждат се пшеница, царевица, ориз, памук, тютюн, лозя, плодов, зеленчуци и др. Животновъдство - овце, едър рогат добитък, свине, птици и др.

Транспорт - ж.п. линии - 699 км, шосета - 8 700 км, от тях 5 500 км с твърдо покритие.

Туризъм - годишно страната се посещава от около 200 хил. туристи.

От София до Скопие - 172 км


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.