Защитена зона Палакария

Защитена зона Палакария е обявена със заповед на министърката на околната среда и водите Нона Караджова. Документът е публикуван в Държавен вестник бр. 26 от 30 март 2012 г.

Зоната заема общо 158 хил. дка в землищата на селата Ярлово, Ковачевци, Поповяне, Алино, Белчин, Рельово, Райово, Доспей, Продановци, Широки дол, Злокучане и Драгушиново.

В документа подробно са посочени с номера всички поземлени имоти, които попадат в границите на зона Палакария. Пълният опис на границите на зоната и други подобни документи са на разположение на заинтересуваните в екоминистерството и в Районната станция за околната среда и водите (РИОСВ) – София.

В самата зона се забранява:

 • премахването на синори и дървета при ползването на земеделските земи

 • залесяването на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения

 • използването на пестициди и минерални торове в пасища, ливади и мери

 • косенето на ливадите преди 1 юли

 • разкриването на нови баластриери в речните корита и тераси с изключение на тези, за които има започната процедура или са съгласувани по Закона за опазване на околната среда или Закона за биологичното разнообразие

 • В зоната е забранено и изграждането на фотоволтаични системи и ВЕЦ-ове. Режимът не се отнася за изграждане на наземни, покривни и фасадни фотоволтаични системи, използвани като собствени източници на електрическа енергия.

  Забранява се и разкриването на нови кариери и разширяването на концесионните площи на съществуващи кариери за добив на подземни богатства.

  Предмет на опазване в зоната от птиците са бухалът, белият и черният щъркел, черният и сивият кълвач, горската чучулига и др. Целта е да се опазват и поддържат местообитанията на тези птици.


  Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.