Защитена местност Кайкуша


Защитена местност “Кайкуша”, обявена със Заповед № 438 / 02.08.1978 г. с площ 240 ха и с режим на защита съответстващ на категория IV по IUCN.

Обектът е разположен на 3 км южно от гр. Белене и включва в границите си остатък от влажна зона в бившата Свищовско-Беленска заливна низина .

Отводнителните съоръжения в съседните на блатото обработваеми земи са довели до силна деградация на това важно в близкото минало местообитание на водолюбиви птици. Възстановителните мерки за обекта са крайно наложителни.


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.