Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Една година на празен оборот с европейските фондове

Дата: 15.12.2006

На 13 декември в НДК, експерти от министерствата (МФ, МИЕ, МРРБ, МОСВ и др.) представиха Оперативните програми (ОП), през които туризмът ще може да кандидатства с проекти за финансиране от фондовете на ЕС.

Въпреки, че Европейската комисия все още не е одобрила окончателно Националната стратегическа референтна рамка, стана ясно че бизнес субектите от сектор “Туризъм” ще могат да участват в усвояването на средства от структурните фондове на ЕС:

 • - в партньорство с общините и неправителствените организации (по Оперативна Програма Регионално Развитие – ОПРР, към Министерство на регионалното развитие и благоустройството - МРРБ),
  • за промоция и реклама, участия в панаири, опознавателни пътувания
  • за изграждане на партньорства в областта на туризма
  • за разработване на стратегии и програми за развитие на дестинация на регионално и местно ниво
  • за използване на информационните технологии в туризма на регионално и местно ниво
  • за инвестиционни дейности, насочени към:
   • възстановяване на културни обекти за туристически посещения
   • културни дейности
   • експониране и консервиране на находки
   • създаване на музейни експозиции
   • обновяване на природни забележителности
   • инфраструктура на места със спа и възстановителни източници
 • като преки бенефициенти (по Оперативна Програма Конкурентноспособност – ОПК, към Министерство на икономиката и енергетиката - МИЕ)
  • за въвеждане на иновационни иформационни технологии
  • енергоспестяващи технологии и енергоспестяващи инсталации от възобновяеми източници вятър и слънце
  • за подпомагане на бизнес кооперирането и свързването в клъстери
  • за въвеждане (по желание на бенефициента и за сертифициране) на международно признати стандарти (вкл. системи за управление на качеството, като например ISO 22000, което по своята същност е НАССР)
 • като партньори на общините (по Оперативна Програма Околна Среда – ОПОС, към МОСВ)  за изграждане на пречиствателни станции и др.
 • по Програма за развитието на селските райони, към Министерство на земеделието и горите:
  • като физически и юридически лица, живеещи и работещи в селските райони могат да получат финансиране за създаване и развитие на микропредприятия в неземеделския бизнес
  • като членове на земеделски домакинства за инвестиции в селски туризъм и местно занаятчийство
  • като партньори на общини и неправителствени организации за:
   • създаване на информационни центрове и означаване на туристически места
   • изграждане на инфраструктура за отдих и туризъм, предлагаща достъп до природни области
   • развитие, реклама и маркетинг на туристическите услуги, свързани със селския туризъм
  • като  физически или юридически лица за:
   • дейности, свързани с природното и с културното наследство
   • създаване на услуги, свързани със свободното време, спортни и културни дейности
   • транспортни услуги (напр. минибуси)
   • ИТ услуги
  • като юридически лица за обучаване на хора, ангажирани в информирането, подготовката и прилагането на местната стратегия за развитие и на хора, участващи в създаването на Лидер групи и др.

В момента, министерствата съгласуват с Европейската комисия параметрите на отделните оперативни програми, които са част от Националната стратегическа референтна рамка (НСРР).
Заложеният график за 2007 предвижда:

 • до февруари министерствата да съгласуват с ЕК параметрите по опделните ОП
 • февруари-май ЕК ще проведе съгласуване между всички ОП за да се избегне дублиране на дейности
 • май-юли ще се проведат преговори между министерствата и ЕК за евентуалните промени, искани от Комисията
 • юли ще бъдат публикувани апликационните форми за участие
 • в най-добрият случай, през октомври ЕК би следвало да одобри ОП
 • през ноември ще излязат първите покани за проектни предложения

По всички програми ще се кандидатства на български език и ще действа правилото N+3 (цикълът - одобряване на проекта, усвояване на средствата, отчитането им и изплащане на финансовата помощ ще трае три години през първите години на членството ни) и N+2 (през следващите години). Всеки проект от кандидатстване до приключване ще минава през 7-8 звена. Като най-спорни се очертават Комитетите за наблюдение (те разработват критериите за право на участие) и Комисиите за оценка на проектите (те избират печелившите проекти). Приоритено ще се одобряват проекти за слабо развитите туристически райони.

Според Георги Стоев, експерт в работната група по ОПРР от МРРБ, най-важно е през първата година от членството да се усвоят максимален обем от средства. Онези, които не бъдат усвоени ЕК ще насочи към други страни. Дори това да са Гърция и Румъния, България ще има полза, ако например се осъществят трансгранични проекти или такива за международно сътрудничество. Ако обаче средствата отидат в Унгария например, страната ни няма никаква изгода.

Едно е ясно - от 1 януари, имаме гарантиран разход, плащайки вноските си към ЕС, и негарантиран приход от европейските фондове. Заедно с това средствата за финансиране на икономиката ни в най-добрият случай (ако министерствата и ЕК работят експедитивно) и евентуално (ако има жизнени проекти от бизнеса) ще постъпят в България едва след година.

Презентациите на експертите по ОП може да откриете в www.TourMarketing.org, секция “Актуално”.

За повече информация:

Анастасия Панайотова
Национален Хотелиерски Мениджмънт Клуб, 02/868-03-08

Видяна общо: 406 рейтинг: 0.12

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Една година на празен оборот с европейските фондове
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.