Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Разработват стратегия за реклама с единна визия на туризма в България

Дата: 20.12.2010

Стратегия за реклама с единна визия на туризма в България ще бъде разработена за първи път у нас. Създаването на национален, регионални и продуктови брандове е част от проекта „Разработване на стратегия за бранд „България” и въвеждане на практика на интегриран и последователен бранд мениджмънт”. Проектът ще се реализира до края на 2011 г. от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Оперативна програма „Регионално развитие” и е на стойност 2 822 900 лв.

Целта на проекта е да се повиши ефективността на рекламата на България като туристическа дестинация чрез разработване на стратегия за бранд на страната, включително продуктови под-брандове за различните видове туризъм - морски, зимен, културно-познавателен, еко и селски, балнео и спа и др. Ще бъде разработена и стратегия за брандинг на туристическите райони у нас и поне един пилотен регионален туристически бранд.

В рамките на проекта ще бъдат извършени анализи на резултатите от маркетингови проучвания сред чуждестранните туристи, изследвания на интереса към туристическите продукти и услуги на българските граждани, проучване на 10 генериращи пазара и др. Ще се анализират и брандинговите стратегии на конкурентни дестинации, практиките на българския туристически сектор и неправителствените организации в туризма и ще се проучва разпознаваемостта на България сред ключовите аудитории.

На базата на анализите ще бъде разработена стратегия за бранд на дестинация България с визия, мисия, цели, ключови аудитории, позициониране, индивидуалност, емоционални ползи и асоциации, послания и препоръчителни символи. Стратегията за бранда ще бъде консултирана с туристическия бизнес, медиите и други заинтересовани групи. Планира се и тестване на разработените брандове на международните и вътрешните пазари.

Допълнително ще бъде изработена концепция за собственост на продуктите от проекта, в която ще се определи кой, кога, къде и как ще може да използва и разполага националния и регионалните брандове и кой ще контролира използването им.

От разработената стратегия за бранд България ще могат да се възползват над 60 туристически сдружения – национални, регионални и местни, както и туристически информационни центрове в страната. Туристическите райони и техните организации също ще разполагат със стратегия, методически насоки и конкретен пример за регионален брандинг. Ще бъде разработен и наръчник за правилно ползване на символите за националния, продуктовите и регионалните брандове.

ПР агенция Прайм Тайм
Надежда Георгиева – 0886 321 024
тел.: 981 61 60, 02 981 61 70
поща: office@primetimebg.com

Този документ е създаден в рамките на проект “Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-6, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европийския съюз и Управляващия орган.

Видяна общо: 548 рейтинг: 0.19

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Разработват стратегия за реклама с единна визия на туризма в България
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.