Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Условия за участие в туристическо изложение UKRAINE’ 2003

Дата: 09.10.2003

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПОНИРАНАТА РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ В ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАНД

1. Туристическа организация, желаеща да участва на информационен щанд на Република България следва да представи, приложени към Възлагателното писмо, следните документи:

а) Удостоверение за актуално състояние на организацията - издадено от окръжния съд по регистрацията й, не по-късно от два месеца преди датата на представянето му, освен ако членува в браншова туристическа асоциация, регистрирана по надлежния законов ред;

б) Копие на документ за официална правоспособност за предлагане на туристически продукт (лиценз за туроператор / тур агент или документ за категоризация на хотелиер или ресторантьор).

2. Не се допуска участието на туристическа организация, представяща материали, които рекламират туристически продукт от и за Република България с открит или под текстово изразен смисъл или цел за омаловажаване значението, опозоряване или осмиване на Република България като държава или туристическа дестинация.

3. Не се допуска участието на туристическа организация, представяща материали, които рекламират туристически продукт от географския регион на Република България, с изразения смисъл или цел, съгласно текста на т. 2.

4.1. В случай на противоречие на представените материали или документи с изискванията, предвидени в т.2 и т.3 или при липса на документ, съгласно изискванията на т.1, референтът от Агенцията за национална туристическа реклама и информация изисква с допълнително писмо необходимите корекции или представянето на липсващия документ от туристическата фирма - заявител.

4.2. При отстранени недостатъци, съответно извършени корекции или при представяне на липсващ документ, най-късно до датата на мероприятието, референтът включва туристическата фирма за участие.

4.3. Ако недостатъците бъдат отстранени в едномесечния срок преди началото на мероприятието, туристическата организация заплаща допълнителните разходи за участие, когато такива са предвидени от местния организатор.

4.4. Ако най-късно до датата на мероприятието не бъдат отстранени недостатъците или извършени исканите корекции или не се представи липсващия документ от туристическата фирма, референтът отклонява участието й на българския информационен щанд.

5. Агенцията осигурява на всеки участник на информационния щанд:

- работно място - информационен деск, на който да постави и разпространява рекламно-информационните си материали и оферти;

- право на ползване на маса за преговори, заявена по график след съгласуване с всички участници на щанда;

- допълнителни възможности, в зависимост от оптимума на предоставянето им от местния организатор.

6. На всеки участник на информационния щанд се предоставят следните възможности:

- да залепи фирмен стикер на предоставения му информационен деск.

- да осигури фирмен плакат /с размери до 90х120 см/, който да бъде поставен на щанда от референта на Агенцията. За целта екземпляр от плаката следва да бъде изпратен до Агенцията по пощата или в електронен вариант не по-късно от 10 дни преди датата на откриване на мероприятието предвид организиране на декорацията на щанда.

- на горния фриз на щанда могат да се изпишат фирмените имена на участниците, подали заявките си в срок / в случай че фирмата-строител предвиди място за това /.

Проект!

 

 

ДО

Г-Н ИЛИЯ ЛИНГОРСКИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА

ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

 

 

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Фирма ………………………………………………………………………...,

/наименование, булстат, данъчен №, Рег.№ на лиценз/документ за категория/, представлявана от …………………….…………………………….., с настоящото възлага на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация ангажирането за ползване на …...... кв. м застроена площ на обща стойност ……………….. лв. и извършване на всички формалности по гарантиране участието на фирмата на ………………………………………….. за наша сметка.

Приемаме условията за участие и прилагаме изисканите от Вас документи в писмото-предложение.

Потвърждаваме заплащането на разходите по ползването на ангажираната от нас площ /цената/ в 7-дневен срок след приключване на мероприятието.

Приложение, съгласно текста.

 

С уважение:

Видяна общо: 480 рейтинг: 0.14

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Международни борси | Условия за участие в туристическо изложение UKRAINE’ 2003
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.