Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Tour Salon – Познан, Полша - Условия за участие

Дата: 19.10.2005

Период: 19-22 октомври 2005 г.
Планирана площ на българския информационен щанд - 60 кв.м


Изложението Tour Salon ’05 е с широко участие на туроператори и туристически агенции от Полша и е подходящо за фирмено договаряне.

През 2004 г. официално са участвали 9 български туристически фирми.

Агенцията по туризъм, в качеството си на организатор на представянето на България на изложението, е заявила участие с информационен щанд от 60 кв.м. Таксата за участие на фирма - изложител е:

 • с информационен деск - 260 евро
 • с рекламно - информационни материали, без представител на фирмата - 130 евро

Краен срок за подаване на заявки е 30 септември 2005 г.

За допълнителна информация:
Анелия Генова - референт на изложението
гр. София, пл. Света Неделя
тел.: 933 58 41, факс: 989 69 39


УТВЪРЖДАВАМ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БИСЕР ЯЛЪМОВ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПОНИРАНАТА РЕКЛАМА
НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ В ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАНД

 1. Туристическа организация, желаеща да участва на информационен щанд на Република България следва да представи, следните документи:
   
  а/ Удостоверение за актуално състояние на организацията – издадено от окръжния съд по регистрацията й в оригинал или заверено копие; копие от последно съдебно решение заверено с печата и подпис на управителя на фирмата.
   
  б / Копие на документ за официална правоспособност за предлагане на туристически продукт (регистрация за туроператор/тур агент или документ за категоризация на хотелиер или ресторантьор), заверено вярно с оригинала с подпис и печата на фирмата.
   
  в/ представяне на рекламен каталог или брошура.
   
 2. Участници в информационен щанд са български и чужди фирми, предлагащи туриститечeски продукти и услуги,  които рекламират само България и с каталог България, регистрирани като търговци, в съответствие с изискванията на националните си законодателства, лицензирани като туроператори и турагенти или категоризирани хотелиери или ресторантьори, предлагащи  туристически услуги в Република България, в съответствие  със Закона за туризма.
   
 3. Не се допуска участието на туристическа организация, представяща материали, които рекламират туристически продукт от и за Република България с открит или подтекстово изразен смисъл или цел за омаловажаване значението, опозоряване или осмиване на Република България като държава или туристическа дестинация.
   
 4. Не се допуска участието на туристическа организация с неизплатени стари задължения към Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация и Агенцията по туризъм.
   
 5. При подаване на заявка след изтичане на крайния срок Агенцията по туризъм взема решение в зависимост от възможностите за допълнителни работни места и си запазва правото да не допусне за участие компания, която не е подала заявление в срок.
   
 6. След изтичане на крайния срок при подаване на заявка за участие и при възможност от страна на Агенцията по туризъм за осигуряване на работно място на фирмата на щанда, дължимата такса е в размер на два пъти от обявената в поканата.
   
 7. За краен срок за участие на предложенията се счита срокът, посочен в уведомителното писмо.
   
 8. В случай на противоречие на представените материали или документи с изискванията, предвидени в т.2 и т.3 или при липса на документ, съгласно изискванията на т.1, кандидатът не се допуска до участие.
   
 9. При отстранени недостатъци (в тридневен срок от получаване на документите) референтът включва туристическата фирма за участие.
   
 10. Агенцията по туризъм осигурява на всеки участник на информационния щанд:
  • работно място – информационен деск, на който да постави и разпространява рекламно-информационните си материали и оферти
  • право на ползване на маса за преговори, заявена по график след съгласуване с всички участници на щанда
  • на горния фриз на щанда могат да се изпишат фирмените имена на участниците, подали заявките си в срок (в случай че фирмата-строител предвиди място за това)
  • 1 (един) бадж/пропуск за заявен 1 кв.м от фирма – изложител в посочения от Агенцията срок. Допълнителни баджове се издават срещу заплащане
  • ползване на складово помещение и гардероб – не се разрешава поставяне на материали и други принадлежности на площите извън складовото помещение или деска на фирмата.
   
 11. Разпределението на десковете се извършва от Агенцията по туризъм по реда на подаване на заявките за участие  в деловодството.
   
 12. Специализирани услуги, свързани с участието на фирмите (наем на техника, кетеринг и др.), се заплащат допълнително съгласно условията на официалния организатор.
   
 13. Агенцията не се ангажира с транспортирането на фирмените рекламни материали, като поема тяхното разпространение на българския щанд.
   
 14. Заявките за участие ще бъдат  разгледани  в петдневен срок от комисия на Агенцията по туризъм след изтичане на крайната дата за подаване на документи.
   
 15. След изтичане на крайния срок, разглеждане на заявките от комисията и одобряване на кандидатите, до фирмите се изпращат писма за потвърждаване на участието и договор. След подписване на договора, но не по-късно от три работни дни след получаването му, следва да се внесат по сметката на Агенцията по туризъм таксите за участие.
   
 16. Крайният срок за заплащане на таксата за участие е 5 (пет) дни предварително преди започване на съответното изложение. В случай, че фирмата не е превела дължимата сума в този срок, не се допуска за участие.
   
 17. При заплащане от страна на фирма такса за участие и при неявяване по уважителни причини, платената такса се прехвърля за участие в следващо изложение.
   
 18. В случай на отказ от страна на фирмата да вземе участие на изложението от 10 (десет) календарни дни или по-малко преди започване на борсата, същата дължи 20 % (двадесет процента) неустойка от таксата.
   
 19. Таксата за участие с информационен деск се калкулира на база реално извършени разходи от Агенцията за заплащане на наем площ, изграждане на щанд, баджове, допълнително оборудване, режийни разходи и други за 1 кв. м застроена площ от българския щанд.
   
 20. На информационен деск има право да участва само фирмата, заявила участие и подала документи в срок. В противен случай фирмата, която не спазва условията не се допуска до щанда и се лишава от правото на участие на български информационни щандове на туристически изложения в продължение на една календрана година.
   
 21. За дизайна и декорацията на българския щанд ангажимент има Агенцията по туризъм. Не се разрешава залепване на фирмени плакати, стикери и други материали на щанда.
   
 22. Всеки участник попълва анкета за изложението и българския щанд с мнение и препоръки.
Видяна общо: 504 рейтинг: 0.14

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.