Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Вие четете новините за София.
Ако искате да видите всички новини за България натиснете ТУК.
Населено място: 

Министерството на туризма отчита проект за промотиране на българския туризъм на 6 целеви пазара

Дата: 25.02.2015

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, Европейски фонд за регионално развитие 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 


Министерството на туризма ще отчете проекта за промотиране на българския туризъм на 6 целеви пазара

Министерството на туризма ще отчете изпълнението на проекта „Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари“. Той се финансира по оперативна програма „Регионално развитие” чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

По повод приключването на проекта Министерството на туризма организира пресконференция на 26 февруари 2015 г. от 12.30 часа в Националния пресклуб на БТА, на която ще бъдат представени резултатите от рекламните кампании в чужбина през 2014 г. Регистрация на присъстващите започва от 12.00 часа.

Проектът се изпълнява на 6 целеви пазара – Германия, Румъния, Русия, Украйна, Полша и Швеция. Той включва разнообразни медийни дейности за повишаване информираността на чуждестранните туристи за България като целогодишна дестинация и за формиране на позитивен имидж на страната ни. Проектът е от третия програмен период на „Регионално развитие“ и е продължение на проекта „Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия“ от първия й период.

На прескофренцията освен медии са поканени също представители на туристически сдружения, учебни заведения в сферата на туризма, Националното сдружение на общините в Република България и др.


Този документ е създаден по договор № BG161PO001/3.3-01/2008/001-13 в рамките на проект „Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от МТ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Видяна общо: 1105 рейтинг: 0.56

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Министерството на туризма отчита проект за промотиране на българския туризъм на 6 целеви пазара
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.