Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Вие четете новините за България.
Ако искате да видите всички новини натиснете ТУК.
Населено място: 

Община Бяла Слатина се стреми да бъде пример за ефективна и прагматична община

Дата: 13.12.2013

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.”
Договор № 12-11-39/08.11.2012 г.
Проект с рег. № 12-11-39/17.04.2012 г., с наименование „Подобряване структурата на администрацията в община Бяла Слатина, чрез прилагане на унфкционален анализ”

Във функционален анализ, извършен по проект с европейско финансиране, бяха отбелязани стъпките към подобряване работата на администрацията

По време на финалната пресконференция по проект „Подобряване структурата на администрацията в Община Бяла Слатина, чрез прилагането на функционален анализ“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, зам.-кметът на община Бяла Слатина инж. Тихомир Трифонов заяви: “Целта на нашия екип е да превърнем Бяла Слатина в пример за ефективна и прагматична община, която изгражда благоприятен бизнес климат, поддържа непрекъсната комуникация с гражданите и заслужава тяхното доверие.
Проектът е от изключителна важност за Общината, тъй като чрез неговата реализация ще се подобрят ефективността, качеството, бързината на обслужване и прозрачността в работа, което е в пълен синхрон със стратегическите цели, залегнали в Общинския план за развитие 2007 – 2013 г."

Като едни от най-силните страни на общинската администрация, изпълнителите на функционалния анализ от София Интернешънъл Секюритиз АД отчетоха нейната гъвкавост, почти пълното покриване на политическата програма на кмета с основния стратегически документ и въведената практика за ежегодно публично отчитане. Препоръките, записани в анализа са за отделяне на дирекцията за общинска собственост в общата администрация, а функциите й, свързани с обществените поръчки и екология да бъдат отнесени към специализираната администрация. Друга препоръка, която вече се изпълнява е актуализация на Устройствения правилник на общината.

Проект „Подобряване структурата на общинската администрация в община Бяла Слатина, чрез прилагането на функционален анализ“ е на общата стойност 59 146.94 лв. Той е с продължителност 14 месеца и трябва да приключи в началото на следващата година.

Павлина Станчовска - директор дирекция РП, в община Бяла Слатина и ръководител проект
Мария Игнатова – ПР експерт Съни Сити ЕООД

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 12-11-39/08.11.2012 г. за проект с рег. № 12-11-39/17.04.2012 г., с наименование „Подобряване структурата на администрацията в община Бяла Слатина, чрез прилагане на Функционален анализ”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бяла Слатина и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Видяна общо: 1175 рейтинг: 0.47

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Община Бяла Слатина се стреми да бъде пример за ефективна и прагматична община
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.