Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ В ПОМОЩ НА ТУРИЗМА

Дата: 29.10.2002

Международни или национални програми и институции предоставят финансиране и кредитиране на дребния бизнес и на проекти на неправителствените организации.  Много от тях  дават шанс и на туристическия сектор. Представяме ви някои от тези възможности с надеждата информацията да е полезна за вас, нашите партньори и членове: 

 

Кредитни институции:

ð      Първа инвестиционна банка АД предлага кредитиране с поръчители

Банката притежава пълен лиценз за банкова дейност с право да извършва всички банкови операции, разрешени от действащото в страната законодателство. Тя е универсална търговска банка, предлагаща широк спектър от услуги за фирми, граждани и институции:

кредити на фирми и частни лица;текущи сметки и срочни депозити; банкови карти; преводи и чекове; Интернет-банкиране; валутни операции и др.

Кредитите  с поръчител са с максимален размер  до 6000 лева. за финансиране на текущи нужди на физически лица. Кредитите се усвояват еднократно.

Максималният срок за погасяване е  36 месеца на равни месечни вноски

Изискваното обезпечение е поръчителство

Лихвени условия основен лихвен процент + 9% надбавка

За повече информация се обръщайте към клоновете на Банката или потърсете в Интернет - страницата: www.fibank.bg

 

ð      Райфайзенбанк – България започва отпускането на кредити по програма за малкия и средния бизнес на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)

Кредитите ще се отпускат  по улеснена процедура, а решението по заема ще се взима в рамките на седем работни дни след подаването на пълния набор документи.

Средствата по програмата в размер на 10 млн. евро са предоставени от ЕБВР. Новият кредит се казва "Инициатива" и е предназначен за оборотни средства и инвестиции. Размерът на заемите е от 2 до 30 хил. Евро или равностойността им в щатски долари или лева с максимален срок за издължаване на инвестиционните кредити до три години, а на кредитите за оборотни средства до една година. Годишната лихва, при която ще се отпускат заемите, ще варира между 10 и 15% в зависимост от кредитния риск и обезпечението. Кредитът е подходящ не само за малки фирми, но и за представители на свободните професии. От кредитополучателя не се изисква специален бизнес план. До седем дни след предоставяне на комплекта документи, клиентът получава отговор на искането си. Към заемите по тази програма се предлага и пакет от услуги "Инициатива +", който включва разкриването на левова и валутна сметка, електронно банкиране, безплатна застраховка "Живот" и "Злополука". Към момента Райфайзенбанк има около 4600 клиента малки и средни предприятия, като кредитният портфейл за този сегмент е над 20 млн. лв. с над 200 кредитополучатели.
ЕБВР е предоставила 45 млн. Евро на дъщерните банки на "Райфайзен груп" в България, Чехия, Полша и Румъния, за финансиране на малките и средните предприятия.
Европейската комисия предоставя допълнително финансово стимулиране и техническа помощ.

 

ð      ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО КРЕДИТИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на “Насърчителна банка” АД

"Насърчителна банка" АД съсредоточава ресурсите си в следните сфери на икономиката:
     - Оказване финансова подкрепа за ефективни икономически инициативи и бизнес проекти за МСП;
     - Стимулиране развитието на експортните възможности на страната;
Основната форма за насърчаване и стимулиране на икономическите субекти е предоставяне на кредити за реализация на инвестиционни проекти за създаване на нови предприятия, окрупняване и модернизация на съществуващи и разширяване на износа при изгодни за кредитополучателите условия.

Кредитите се предоставят със срок на погасяване от 1 до 4 години. Погасяването на главницата започва след гратисния период, който е до 1 година. Погасяването на главницата и лихвите се договаря индивидуално с всеки кредитополучател.

Обезпечението трябва да съответства на обичайната банкова практика и действащото в страната законодателство.

Условия за кандидатстване за кредит:

Кредитоискатели могат да бъдат фирми, регистрирани в страната, които отговарят на критериите за малки и средни предприятия, заложени в Закона за малките и средните предприятия.

Какви инвестиции отговарят на условията за финансиране:

Всяка инвестиция в страната, осъществявана от съществуващо, новосъздадено или приватизирано предприятие, което се нуждае от средно или дългосрочно финансиране за покупка на земя и сгради; обзавеждане на офиси и магазини; покупка   на машини, оборудване и транспортни средства (включително употребявани); покупка на  нематериални активи (лицензи, патенти); оборотен капитал  като част от финансирания инвестиционен проект.

До 75% от стойността на инвестиционния проект могат да бъдат финансирани от програмата за кредитиране на малки и средни предприятия. Останалата  част от проекта следва  да  бъде финансирана със собствени средства на  кредитоискателя. 

Кредитите са с минимален размер 30 000 лв. и максимален размер 400 000 лв.

За контакти:

"Насърчителна банка" АД

София 1000   ул. "Дякон Игнатий" № 1,
тел.:  9306333
факс 9306321   e-mail: office@nasbank.bg

 

ð      Черноморски фонд инвестира в изграждането на изцяло нови предприятия и в разширяване на досегашни дейности. Финансират се и сливания и приватизации на фирми.

Приносът на фонда за всеки отделен проект обикновено е от два до осем милиона долара, но това не е изрично изискване. Финансирането се извършва за срок от около шест години

Фондът е учреден  през август 1998 г., с 62 000 000 долара капитал за инвестиции чрез дялово участие в предприятия в страните от черноморския регион. Акционери са: Европейска банка за възстановяване и развитие, Международна финансова корпорация и частни инвеститори. Очаква се фондът да увеличи капитала си на 100 млн. долара.

Фондът вече е направил инвестиции в “Делта- България”, “Стинд”-София и “Дружба”-Пловдив.

 Кандидатстване за финансиране:

Няма стандартен формуляр. Предложенията и бизнес плановете трябва да съдържат :

-          кратко описание и основни параметри на проекта;

-          име и настоящ предмет на дейност на фирмата;

-          обобщен баланс и отчет за приходи и разходи на дружеството;

-          данни за пазара на продуктите и услугите, които са предмет на проекта;

-          оценка на общата стойност на инвестицията и източници за финансиране;

-          финансова прогноза за следващите 3-5 години и очаквана възвръщаемост.

 

ð      Кооперация “Начала” предоставя Малки заеми за обучение и консултации за частния семеен микро-бизнес

Кооперация "Начала" е част от международната мрежа на Опортюнити Интернешънъл - глобална неправителствена организация за разкриване на възможности, генериране на доходи за бедните и безработните чрез поощряване на развитието на малък бизнес. От създаването си през 1971 година, Опортюнити Интернешънъл създава и координира международна конфедерация от над 60 организации за подкрепа на дребния бизнес в повече от 30 страни в Африка, Азия, Латинска Америка и Източна Европа.Досега са разкрити осем регионални офиса в градовете София, Пловдив, Велинград, Плевен, Варна, Стара Загора, Габрово и Русе като целта е да се покрие цялата територия на България.

Броят на отпуснатите заеми на взаимоспомагателната каса към Кооперация "Начала" към м.юли 2002г. е 5344 при възвръщаемост над 98%.

Членове на кооперацията могат да бъдат: собственици на малки семейни фирми или дребни предприемачи, които имат нужда от финансиране за оцеляването или разширението на бизнеса им;  стартиращи предприемачи или безработни, които желаят да започнат свой собствен дребен бизнес; предприемчиви хора с добър бизнес или с обещаваща идея за бизнес, чиито фирми са или твърде малки, или не притежават необходимото обезпечение, за да могат да получат банков кредит

Освен предоставянето на малки заеми на членовете на взаимоспомагателната каса за стартирането или разширяването на дребния им семеен бизнес (производство, строителство, туризъм, селско стопанство, транспорт, търговия, услуги, здравеопазване, образование и други), екипът на Кооперация "Начала" организира курсове за обучение и предоставя бизнес-консултации по теми, свързани с управлението на малката фирма, маркетингови, финансови и правни въпроси; дава насоки за съставяне на бизнес-планове; подпомага установяването на делови контакти между член-кооператорите.

Размер на заемите: от 100 до 3,000 щатски долара в левова равностойност.

Максимален размер: 10,000 щатски долара в левова равностойност.

Срок за погасяване: от 3 до 24 месеца.

Лихвени проценти: от 14 до 17% годишна лихва.

Обезпечение:  лично поръчителство и/или ипотека на недвижим имот.

Всеки член на Кооперацията може да кандидатства за членство и във взаимоспомагателната каса и да получи малък заем от нея, ако:

·         Има своя действаща фирма,  упражнява свободна професия или селскостопанска дейност;

·         Има идея и конкретна програма за бизнеса и за усвояване на средствата от заема;

·         Може да осигури необходимите обезпечения на заема;

·         Ще запази или разкрие нови работни места или ще генерира доходи за семейството си.

 

За информация и контакти:

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС СОФИЯул. "Кокиче"11, район ЛозенецТел.:02/9608311, Факс:02/9608341E-mail: sofia@nachala.org

 

ОФИС РУСЕул. “Олимпи Панов” 14, ет 5, ап.7Тел. / Факс: 082/ 822539; 827535E-mail: ruse@nachala.org

 

ОФИС ПЛЕВЕНбул. “Данаил Попов” N17, вх.БТел. / Факс: 064/ 36546;22170

E-mail: pleven@nachala.org

ОФИС ГАБРОВОУл. “Стефан Караджа” N3, ет.1Тел. / Факс: 066/ 20880; 32197E-mail: gabrovo@nachala.org

 

 

ПРОГРАМИ

ð      Проект PHARE BG 0102.01 "Консултантски услуги за малки и средни предприятия и технологична грантова схема", финансиран от Делегацията на Европейската комисия в България

Проектът BG 0102.01 е насочен към малките и средни предприятия (МСП) в страната. По проекта се отпускат средства за консултантски услуги в шест области и последващ трансфер на технологии в предприятията. Основни цели на проекта са:

·         Повишаване на конкурентоспособността на българските МСП;

·         Технологична модернизация на МСП.

По проекта могат да кандидатстват МСП, които са регистрирани в Република България; с персонал не повече от 250 човека; имат годишен оборот не повече от 20 млн евро или годишен баланс до 10 млн евро; в структурата на собствеността им не се  включват юридически лица, притежаващи повече от 25%, които не попадат в дефиницията за малки и средни предприятия. МСП трябва да функционират минимум три години в съответната област и да не са обявени в несъстоятелност или ликвидация.

Одобрените за участие предприятия съфинансират изпълнението на проекта в следния размер:

-          за консултантски услуги - 15% от сумата;

-          за технологичен трансфер - 50% от сумата.

Дейностите, финансирани от проекта, са в две направления:

1.       Консултантски услуги в областите технологичен трансфер и иновации; корпоративен мениджмънт; финансов мениджмънт; маркетинг; управление на човешките ресурси; рационализация на дейността.

2.       Трансфер на технологии

За контакти и информация

Дирекция "Изпълнение на проекти" – Снежана Ангелова
София 1046  ул."Славянска" 8
тел.
02/ 940 7500   факс 02/ 9811719
Ел. поща: S.Angelova@mi.government.bg   piu@mi.government.bg

 

Конкурси

Þ    Леонардо да Винчи II  - Покана за проекти по направление “Мобилност” 2003 г.

Програма за професионално обучение на Европейски съюз

Краен срок за получаване на проектите: 14 февруари 2003 г.

Резултатите от селекцията ще бъдат известни след месец юни 2003 г.

Мобилните проекти насърчават хората да придобиват практически опит и повишават квалификацията си, засилват връзката между обучението и практиката и подобряват езиковите умения в областта на професионалното обучение. Практиките или обмените са с различна продължителност и финансова подкрепа, посочени детайлно в ръководството за кандидатстване с проекти по мярка "Мобилност".

Проектите, подавани по тази мярка, дават шанс за придобиване на професионален опит в чужбина чрез Практика или Обмен (на идеи и опит) между партньорите по проекта. Предложенията трябва да имат транснационален характер и могат да се отнасят за обучаващи се - ученици, студенти, млади работници и наскоро дипломирани (дейност Практика); преподаватели, мениджъри в предприятия, езикови специалисти и социални партньори (дейност Обмен).

Практиката може да бъде с продължителност на престоя в приемащата институция:

 от 3 седмици до 9 месеца за ученици;

 от 3 до 12 месеца за студенти;

 от 2 до 12 месеца за млади работници.

Обменът е от 1 до 6 седмици.

Условия и финансиране:

Предложенията по мярката "Мобилност" се подават и одобряват за финансова подкрепа по процедура А.

Видяна общо: 501 рейтинг: 0.12

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.