Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Единен регистър за чужденците в България

Дата: 26.09.2002
МВР ще поддържа единен регистър за дългосрочно пребиваващи в България чужденци

Министерството на вътрешните работи да поддържа Единен регистър за чужденци, които дългосрочно пребивават в страната, предвижда проект на закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Документът беше одобрен на днешното правителствено заседание.

Службите за административен контрол на чужденците към МВР ще обработват данни относно визовия и граничния контрол; чужденците, търсещи или получили особена закрила в страната, адресната регистрация на краткосрочно пребиваващите чужденци; наложените мерки за административна принуда на чужденци; придобиването, загубването и възстановяването на българското гражданство.
Данните от Единния регистър ще могат да бъдат предоставяни на държавни органи и организации на основата на закон или акт на съдебната власт.
Законопроектът предлага и уреждане на основните отношения, свързани със създаването на специални домове за настаняване на чужденци с издадена заповед за принудително отвеждане до границите на страната или за експулсиране, посочването на компетентните органи и материално-правните предпоставки за настаняването.
С оглед подобряване на работата по пресичане на незаконната миграция се допълват хипотезите за отказ за издаване на виза за чужденци. Предвижда се това да става и когато има влязло в сила наказателно постановление за наложена глоба по този закон, която не е платена.
Разширява се кръгът на хипотезите за даване на разрешение за продължително пребиваване на чужденци в страната. Във връзка с приемането на законодателството на ЕС по глава 2 “Свободно движение на хора” се уреждат изискванията към чужденците, които, извършвайки дейност на свободна практика, желаят да пребивават продължително в България.
С промени в чл. 26 се постига прецизна регламентация, съобразена с европейските мерки за борба срещу браковете по сметка. Фиктивен брак ще може да се установява не само между чужденци и чужденци с право на постоянно пребиваване в България, но и между чужденци и български граждани.
Превозвачи, които транспортират по суша, по въздух или по вода до или от България чужденци или български граждани, преди да извърши услугата е длъжен да установи редовността на документите за задгранично пътуване на чужденците, а по отношение на българските граждани – и наличието на визи за държавите, които лицата искат да посетят. Новата норма се налага от европейска директива от юни 2001 г., допълваща Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген.
Законопроектът е предвиден в Националния план за действие за приемане на Шенгенското законодателство. Неговото приемане е продиктувано от необходимостта да бъде постигнато по-пълно съответствие на националното законодателство с достиженията на правото на Европейския съюз.

Предлаганите изменения и допълнения съответстват на поетите от страната ни ангажименти в позицията за преговори с ЕС по глава 24 “Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи. По-нататъшното хармонизиране на законодателството ни по въпросите, свързани с режима на чужденците, се разглежда като особено съществен елемент в контекста на задълженията на България като бъдеща външна граница на ЕС.

Румен Савов

Видяна общо: 503 рейтинг: 0.12

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.