Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Конференция обсъжда Закона за туризма

Дата: 07.12.2002

Национална конференция за обсъждане на Закона за туризма и подзаконовите нормативни актове към него

 

На 6.12. 2002 г. в хотел “Принцес” – София по инициатива на Българската асоциация на туристическите агенции /БАТА/ бе проведена Национална конференция на тема “ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА И ПОДЗАКОНОВИТЕ МУ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ”.

На срещата присъства Заместник министърът на икономиката Димитър Хаджиниколов, Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите Дамят Лазаров, много предстватели на туроператори и на туристически агенции.  Срещата бе проведена поради многобройните въпроси и протести на туристически фирми, постъпили в Секретариата на БАТА във връзка с новите изисквания в нормативните документи, регламентиращи дейността на туроператорите и туристическите агенции.

Законът за туризма, който влезе в сила от 01.10.2002 г. и обнародваните вече 3 Наредби към него предизвикват много вълнения сред представителите на туристическия бранш. Най – много са изискванията към дейността на туроператорите и агенциите, които по силата на Закона за туризма, Наредбата за лицензиране  и директивата  на Европейския съюз /ЕС/ вече ще носят голяма отговорност пред потребителите на туристически услуги.

Още в началото на срещата Зам. министър Д. Хаджиниколов обясни философията на приетия Закон за туризма.. По думите му цялостната нормативна уредба, която ще регулира развитието на туризма е резултат от стремежа на България за синхронизиране на законодателството ни с това на Европейския съюз. Водещи при създаването на Закона са били идеите за децентрализация и привличене на обществените граждански структури в управлението на отрасъла. Един от основните проблеми, които Законът за туризма обаче си поставя за разрешаване, е този за качеството на българския туристически продукт. Българският туризъм няма шанс, ако продължава да се придържа към стандартите за качество от миналото. Необходимо е да се работи за постигане на такова качество, което ще задоволява изискванията на потребителя на туристически услуги след приемането на България в Европейския съюз.  И именно това е заложено в Закона и в подзаконовите актове - завишени изискванията, които да формират ново качество на туристическия продукт. В закона основно място заема специализираната глава за организираните туристически пътувания - изискванията към работата на туристическите агенти и туроператорите.

Зам.  министър Хаджиниколов подчерта, че при разработването на Наредбите са заложени изискванията на утрешния ден - това, което ни чака през следващите години  в сложния процес на присъединяване на България към ЕС, през който бизнесът трябва да се регулира така, че да отговаря на изискванията на Съюза.  Защото в Европейската общност изискванията са значително по - високи от тези, които са заложени в Закона за туризма. Сега е моментът българският туризъм да се преструктурира, но не на дребно, а съобразно изискванията  и условията на пазара,  към който сме тръгнали. И когато България стане член на ЕС, българската туристическа индустрия спокойно ще може да се конкурира с туристическата индустрия  на европейските страни. Това е основната причина  изискванията към туроператорите и туристическите агенции да се завишат. Проучванията   сочат, че  от качеството на работа на туроператорите и агентите  зависи 1/3  от ориентацията на туриста  към един или друг продукт. Законът за туризма трябва да провокира и да стимулира развитието на туризма съобразно изискванията на ЕС. Много страни, които още не са в ЕС и даже не са започнали преговори за присъединяване, вече преструктурират своя туристически бизнес съобразно изискванията на Съюза.

В протеклата дискусия присъстващите туроператори и туристически агенти задаваха на представителите на Министерството на икономиката въпроси, свързани с изискванията за численост на персонала в офисите на фирмите, с трудовия стаж и професионалната квалификация, които трябва да имат служителите и ръководния персонал, с местоположението на офисите и тяхното оборудване. Тези изисквания в новата Наредба според някои от туроператорите са в нарушение на Конституцията и Кодекса на труда. Бяха изказани опасенията на бранша, че новите изисквания ще доведат до 70 %  закриване на малките туроператорски и агентски фирми, които не отговарят на новите изисквания на Закона, като по този начин ще се осигури възможност за оставане на пазара само за най  - големите фирми.  Представителите на туристическите посреднически фирми изразиха мнение, че по този начин не се стимулира малкия и средния бизнес, както това се прави в другите страни. Отправена беше и молба към представителите на държавата в бранша за регулиране на взаимоотношенията “ хотелиер - български туроператор”, както и  взаимоотношенията между различните нива туроператори.

Присъстващите на срещата в голямата си част бяха солидарни по въпроса за необходимостта от повишаване на професионалната квалификация в бранша и спазването на изискванията за езикова подготовка, защото е нелогично туристическите фирми да се управляват от хора, които нямат понятие от туризъм. Изказано обаче бе мнение, че висшите училища, подготвящи кадри за туризма, не дават достатъчно адекватна на пазарните изисквания подготовка. Случаите, при които постъпили в туристическите фирми млади хора с дипломи за завършено висше туристическо образование  показват обща некомпетентност са много и фирмите трябва да ги обучават допълнително.

Много бяха гласовете в защита на новите изисквания заради необходимостта от защита на бранша от т.нар. “сива икономика”. Не са малко случаите, при които с организация на туристически пътувания най – вече за ученици се ангажират некомпетентни хора, които нямат необходимите платени лицензи за такава дейност. А и предишният твърде либерален режим за даване на лицензи за туристическа агентска и туроператорска дейност доведе до влизане в бранша на много некомпетентни хора, които създадоха на туроператорската гилдия негативен имидж. В този смисъл завишените лицензионни изисквания са инструмент за защита на бранша. За първи път Законът дава официално основание за санкциониране на този, който работи без лиценз.

 

Нели Сандалска – член на УС на БАТА и Изп. директор на “Балкантурист” АД благодари на всички, които са изпратили в секретариата на БАТА своите мнения и препоръки към Наредбите и Закона за туризма още в процеса на подготовката им. Тя заяви убедеността си, че за първи път е направен опит да се защити професионализма в туристическия бранш на България. Наложително е да се постигне на практика защита на  потребителя на туристически услуги.  Туризмът трябва да стане жизнен отрасъл, но за това е необходимо браншът да стане конкурентноспособен на външния пазар.

Според г-жа Сандалска е наложително ескурзоводската дейност също да подлежи на регламентиране и лицензиране, защото тя е лицето на България.

 

Румен Драганов – Председател на Съвета по туризъм в Софияизрази мнение, че и Законът за туризма, и Наредбите към него са добри и европейски, но че са необходими някои корекции.

Съветът по туризъм в София приветства приемането на Закона за туризма и неговата философия като един съвременен европейски закон и е  убеден, че политическата воля е не само да се развие туризмът като отрасъл на икономиката, а и да се създаде възможност за откриване на повече работни места.

          Наредба за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност силно ограничава кръга на лицата, които могат да извършват такава дейност. Безмислена става програмата на Министерството на труда и социалната политика и програмата на ООН за развитие по проектите “Временна заетост за развитие на туризма” (BUL/00/06) и “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” (BUL/00/05), както и издаденият вече Наръчник ”Започнете собствен туристически бизнес”, отпечатан със съдействието на Международното бюро по труда.

Наредбата, въпреки че не е изрично посочено, отговаря на изискванията за  туроператорската и туристическата агентска дейност точно за онези фирми, които се занимават с чартърни превози на туристи и изпълняват значителни по обем програми. Действителността у нас показва, че такива са само няколко фирми.  Съществуват обаче и фирми, лицензирани по досегашната нормативна уредба, които са по-малки и за тях ще е необходимо известно време, опит и финансов ресурс, за да достигнат критериите на чартиращите туроператори. Когато става въпрос за политика и за създаване на нови работни места, или за привличане на млади хора и започване на бизнес сега, необходими ли са такива високи критерии? Нима, за да се организира пътуване във вътрешността на страната за български ученици и пенсионери, е необходимо туроператорът да знае два чужди езика,  да има шест човека персонал, офис на приземен етаж и два компютъра?!

Г-н Драганов предложи на Министерството на икономиката, съвместно с Министерството  на труда и социалната политика да допълнят Наредбата и да създадат 3 категории лицензи за туроператорска и туристическа агентска дейност.

 

Силвия Хинкова

Изпълнителен Директор

Асоциация “Стара планина”

5300 – Габрово

ул. Райчо Каролев

тел:+359 66 / 291 61; 371 37
факс:+359 66 / 361 90

E-mail: silvia@veda.bg; rta@abv.bg

Видяна общо: 927 рейтинг: 0.22

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.