Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Споразумение за сътрудничество и изготвяне на нов законопроект за управление на отпадъците

Дата: 18.07.2011

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И ТЯХНОТО РЕЦИКЛИРАНЕ

Днес пет браншови организации подписаха споразумение за сътрудничество и изготвяне на нов законопроект за управление на отпадъците. С екологичен закон не могат да се решават криминални проблеми, категорични са браншовите организации.

В БСК са получени многобройни негативни становища по възприетите принципи и схеми за управление на отпадъчните потоци, предложени в законопроекта за управление на отпадъците, внесен за обсъждане в Народното събрание, заяви Димитър Бранков, заместник – председател на БСК. Той допълни, че общото заключение на браншовите организации е, че в този си вид законопроектът не решава, а изостря натрупаните проблеми в управлението на масово разпространените, опасни, промишлени и битови отпадъци, метален скрап и други. Не е направена предварителна оценка на въздействието на законопроекта върху бюджета и заинтересованите страни, което ще доведе до сериозни проблеми и в частния бизнес, коментира още Бранков.
Използването на вторичните метали като ресурс в рамките на Европейския съюз е много важен приоритет в икономиката на всяка държава, тъй-като пряко повишава конкурентоспособността на произвежданата продукция и решава проблеми с енергийната ефективност и опазването на природата, коментира Политими Паунова, изпълнителен директор на Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ). Не повече от 5 до 10 % от обработваните метали в металургичната индустрия се счита, че са придобити в резултат на посегателство, за това спекулациите с тази тема са недопустими, допълни още Политими Паунова. БАМИ подкрепя обединението на работодателските организации в областта на рециклирането, защото металургичната индустрия е един от най-големите потребители на метали. След закриването на МК „Кремиковци", суровина за производството на стомана у нас са само вторично преработените метали. Законопроектът за управление на отпадъците, обрича българското стоманопроизводство на липса на суровини. Българската металургия, която е основен износител и с положително външнотърговско салдо от около 2 млрд. лв., ще претърпи финансови загуби в резултат на намаляване дела на преработените вторични метали, коментира още Паунова.

След влизане в сила на закона за управление на отпадъците, 2/3 от страната ще останат без места за събиране на скрап. Това ще доведе до увеличаване на транспортните разходи и оскъпяване на продукцията, прогнозира тя. Законопроектът, предвижда площадките за скрап да се намират в общини с приети Общи устройствени планове, а такива имат само 30 % от общините в България. Според Политими Паунова не е допустимо да се прилага толкова „несправедлив, непазарен и нарушаващ конкуренцията, законопроект, който ще доведе до проблеми и в останалите бизнес сектори в България.

Законопроектът за управление на отпадъците е изготвен в пряко противоречие с Конституцията на Р България, европейските принципи на публичност, откритост, достъпност и прозрачност, с основните положения на Европейската Директива за управление на отпадъците, принципите на свободна стопанска инициатива, пазарна икономика и свободна конкуренция. Това заяви адвокат Иван Груйкин, говорител на Гражданската инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране. Той допълни, че предложеният законопроект е откровено лобистки, цели прекрояване на пазара от отпадъци от черни и цветни метали и налагане на монопол върху добре работещ сектор в българската икономика. Със законопроекта се прави опит от страна на държавата, в лицето на МОСВ, да „накаже” и ликвидира цял стопански отрасъл, поради несправяне на държавата с нейните основни функции – контролна и правохранителна.

Годишно в България се рециклират около 1 млн. тона отпадъци, от които 750 000 са от черни и цветни метали. Те се използват повторно като суровина в металургичната индустрия в страната или се изнасят в чужбина. Реализираният износ от фирмите в бранша го нарежда сред основните експортно, ориентираните икономически сектори в страната. За 2010 г. фирмите от сектора за събиране, третиране и рециклиране на отпадъци са внесли в държавния бюджет над 30 млн. лева корпоративен данък, 25 млн. лева данъци, такси и осигурителни вноски от пряко заетите в бранша. До момента в изграждането и оборудването на площадки за отпадъци фирмите са инвестирали над 1,100 млрд. лева.

Иван Груйкин – 0898 412 516, адвокат
Петър Кичашки - 0885 547 199, Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране
Петя Стефанова – 0894 766 066, ПР агенция Съни Сити


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Днес, 18.07.2011 г., в гр. София, между:

 1. БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
 2. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
 3. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ТЪРГОВЦИТЕ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И ТЯХНОТО РЕЦИКЛИРАНЕ
 4. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ
 5. БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ФЕНИКС РЕСУРС

Наричани заедно по-долу СТРАНИТЕ, като взеха предвид, че:

 1. На 11.07.2011 г. Министерският съвет е внесъл в Народното събрание на Република България проект на Закон за управление на отпадъците
 2. Законопроектът на Министерския съвет е изготвен в противоречие с европейските демократични традиции, дух и ценности за открит и прозрачен диалог с представителните организации на гражданското общество, както и при липса на оценка за въздействие
 3. Законопроектът нарушава:
  • Основни човешки права и свободи, гарантирани от конституцията на Република България, Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и Основната харта за правата на човека на Европейския съюз
  • Принципите на свободна стопанска инициатива, пазарна икономика и свободна конкуренция
  • Свободата на движение на стоки, услуги и капитали в рамките на вътрешния пазар
  • Основни принципи и правила на европейското екологично право и на европейските директиви в областта на отпадъците

Водени от стремежа за:

 1. Опазване на околната среда, предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и природата, за превръщане на България в "рециклиращо общество", избягващо образуването на всички отпадъчни потоци – масово разпространени, битови, промишлени, опасни и други отпадъци, използвани като основен ресурс
 2. Постигане на ускорено икономическо възстановяване и развитие в условия на свободна стопанска инициатива, ефективно функционираща пазарна икономика, лоялна и ефективна конкуренция
 3. Осигуряване на високо и устойчиво равнище на работна заетост, предотвратяване на социалното изключване и деградиране на широки групи от населението и свеждане до минимум на тяхната зависимост от социалните помощи

Като отчитат:

 1. Съществуващите проблеми по събиране и третиране на отпадъците
 2. Необходимостта от предприемане на ефективни мерки за борба с кражбите на метали, като заявяват готовност за активен диалог с компетентните държавни органи за изготвяне на нов законопроект и паралелна оценка за въздействие,

ПОДПИСАХА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

 1. Оттегляне на проекта на Закон за управление на отпадъците от неговия вносител – министерския съвет на Република България
 2. Отхвърляне на проекта на Закон за управление на отпадъците от народното събрание
 3. Активно участие на представители на заинтересованите страни в работните групи за изготвяне на конкретни предложения за изменения на разпоредби на проектозакона и подготовка на паралелна оценка за въздействие
 4. Упражняване на правото на президента на Републиката да върне закона в народното събрание за ново обсъждане
 5. Сезиране на компетентни български и европейски правозащитни органи:
  • Комисия за защита на конкуренцията
  • Комисия за защита от дискриминация
  • Омбудсман на Република България
  • Конституционен съд, по предвидения конституционен ред(
  • Европейска комисия
  • Европейски парламент
  • Европейски съд по правата на човека и основните свободи
 6. Подкрепа на законосъобразни действия срещу приемането на проекта на закон
 7. Осигуряване на широка обществена информираност и подкрепа в България и ЕС чрез популяризиране на причините и целите за предприетите граждански действия
 8. Присъединяване към настоящата инициатива на всички заинтересовани страни – браншови и регионални организации на производители и търговци, неправителствени, синдикални организации, общински съвети и други органи и организации.

Споразумели се:

 1. БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
 2. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
 3. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ТЪРГОВЦИТЕ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И ТЯХНОТО РЕЦИКЛИРАНЕ
 4. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ
 5. БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ФЕНИКС РЕСУРС
Видяна общо: 501 рейтинг: 0.16

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Споразумение за сътрудничество и изготвяне на нов законопроект за управление на отпадъците
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.