Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Дневен ред на отчетно-изборно събрание на БАТА

Дата: 21.02.2007

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ
1000 София, ул. Триадица 6, ет. 3, стая 307, тел.: 981 55 53, 981 5811, тел./факс: 981 58 11; GSM 0898 557 677, e-mail: bata@mail.orbitel.bg, URL: http://www.batabg.org/


До
членовете на Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА)

Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет на БАТА, на свое заседание на 28.11.06 г., взе решение за свикване на Общо отчетно-изборно събрание, на 21.02.2007 год., в хотел Родина, от 10.00 ч. в зала Марица, ет. R,  София, със следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет на дейността на УС на БАТА за 2005/2006 г.
 2. Отчет на дейността на КС на БАТА за 2005/2006 г.
 3. Приемане отчетите на УС и КС на БАТА.
 4. Обсъждане и приемане на проекто-бюджета на БАТА за 2007 год.
 5. Предложение за изменения и допълнения на устава на БАТА.
 6. Вземане на решение относно размера на членския внос на БАТА.
 7. Освобождаване от отговорност на членовете на УС/КС на БАТА.
 8. Приемане предложенията за броя на членовете на УС/КС.
 9. Избор на нов персонален състав на УС/КС.
 10. Избор на председатели на УС/КС.
 11. Избиране на отделни комисии по развиване на приоритетни области в дейността на БАТА.
 12. Приемане на общите насоки на дейността на БАТА през 2007 год.
 13. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, в 11:00 ч., на същото място, при същия дневен ред.

В случай, че отсъства титулярът на туристическата фирма-член на БАТА, лицето, упълномощено да го представлява, трябва да представи надлежно заверено пълномощно съгласно ЗЮЛНЦ. Ще се изисква и удостоверение за актуално състояние на фирмата.

Материалите за ОС са на разположение на членовете на асоциацията в секретариата на БАТА: София, ул. Триадица , етаж 3, стая 307.

УС на БАТА


ЧЛЕН НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА  АСОЦИАЦИИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ

Видяна общо: 609 рейтинг: 0.15

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.