Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Маркетинг в хотелиерството вече на пазара

Дата: 02.11.2011

Заглавие: Маркетинг в хотелиерството
Автори: Станислав Иванов, Владимир Жечев
Година на издаване: 2011
Издателство: Зангадор, Варна
ISBN: 9789549278613
Страници: 374
Корици: твърди
Формат: В5
Цена: 25.00 лв (+ 8 лв. пощенски разходи)

Маркетинг в хотелиерството е първата по рода си книга, насочена изключително към подпомагане на маркетинговата дейност на заведенията за пребиваване – хотели, мотели, ваканционни селища, семейни хотели, къщи за гости, къмпинги и др. Съдържанието е разделено на 14 глави, всяка от които представя различните понятия от управлението на маркетинговата дейност на заведе¬нията за пребиваване – елементите на маркетинг микса (продукт, цена, канали за разпределение, комуникация), етапите на маркетинг процеса (информационно осигуряване, анализ, сегментиране, избор на пазарен сегмент, позициониране), характерните особености на потребителското поведение на туристите и корпоративните клиенти. Особено внимание е отделено на съвременни маркетингови концепции, като управлението на качеството, управление на приходите и маркетинг на отношенията в хотелиерството.

Маркетинг в хотелиерството е със силна практическа ориентация. Теоретичните постановки са доизяснени в специална рубрика От теория към практика, в която са представени практически примери за самостоятелни хотели и хотелски вериги от българската и световната туристическа индустрия. Предвид приложния си характер, Маркетинг в хотелиерството може да се ползва както от студенти по туризъм/хотелиерство във висши учебни заведения, така и от управители, фронт офис мениджъри, маркетинг мениджъри и други служители в заведения за пребиваване.

За авторите:

Станислав Иванов е доцент по туризъм и академичен директор на международен колеж Албена, гр. Добрич. Има докторска степен по икономика на туризма от варненския икономически университет, както и практически опит в маркетинговата дейност в туризма. Главен редактор е на European Journal of Tourism Research. Автор е на над 40 публикации в страната и чужбина в областта на маркетинга в хотелиерството, тур¬операторската дейност, управлението на приходите, алтернативните видове туризъм, икономическия растеж. Специализирал е във Великобритания, Холандия, Норвегия, Кипър.

Владимир Жечев e асистент по маркетинг в международен колеж Албена, гр. Добрич. Има бакалавърска степен по международен бизнес и мениджмънт от Arnhem Business School, Холандия и MBA от University of Wales, Великобритания. Автор е на статии в областта на маркетинга, електронната търговия и туризма публикувани в чуждестранни научни списания и на монография свързана с маркетинга в автомобилната индустрия. Специализирал е в представителството на General Motors в България.

За поръчки:
Зангадор ООД
ул. Роза, бл. 18, вх. Г
п.к. 51
Варна 9010
Глобул: 0898 680713
поща: office@zangador.eu
Банка
ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG68STSA93000018885736

Съдържание

Глава 1. Въведение в маркетинга в хотелиерството

• Същност и характеристика на хотелиерството
• Особености на услугите в хотелиерството
• Маркетингова система на хотела
• Стратегически маркетингови решения на хотела
• Видове маркетинг в хотелиерството
• Съвременни маркетингови концепции в хотелиерството

Глава 2. Информационно осигуряване на маркетинговата дейност на хотела

• Маркетингова информационна система
• Правила за създаване на маркетингова информационна система
• Същност на маркетинговото проучване
• Процес на маркетинговото проучване

Приложение 2.1. Видове въпроси в анкетните карти

Глава 3. Маркетингов анализ

• Обхват на маркетинговия анализ
• Анализ на външната среда
• Анализ на петте конкурентни сили на Майкъл Портър
• Анализ на вътрешната среда
• SWOT анализ
• Основни грешки при анализа

Глава 4. Потребителско поведение

• Същност на потребителското поведение
• Аксиоми на потребителското поведение
• Модел на потребителско поведение
• Фактори, влияещи върху потребителското поведение
• Процес на вземане на решение за покупка
• Роли при вземане на решение за покупка
• Видове потребителско поведение

Глава 5. Организационни пазари

• Същност на организационните пазари
• Характеристики на организационните пазари
• Делови туристи и групови пътувания
• Модел на потребителско поведение на организациите
• Фактори, влияещи върху потребителското поведение на организациите
• Видове покупки от организациите
• Роли при вземане на решение за покупка
• Процес на вземане на решение за покупка

Приложение 5.1. Маркетингови характеристики на специалните събития в хотела

Глава 6. Сегментиране, избор на целеви пазарен сегмент, позициониране

• Пазарно сегментиране
• Избор на целеви пазарен сегмент
• Пазарно позициониране

Приложение 6.1. Признаци за сегментиране на индивидуалните туристи
Приложение 6.2. Признаци за сегментиране на организационните потребители

Глава 7. Продукт

• Същност и равнища на хотелския продукт
• Икономика на преживяванията и хотелски концепции
• Продуктова молекула
• Жизнен цикъл на продукта
• Продуктово-пазарни стратегии

Приложение 7.1. Етапи на изготвяне на продуктова молекула на хотел
Приложение 7.2. Характеристики на етапите на жизнения цикъл на хотелския продукт

Глава 8. Цени

• Видове цени в хотелиерството
• Фактори, влияещи върху ценообразуването
• Ценова дискриминация и ценови бариери
• Ценови стратегии
• Методи за ценообразуване
• Пирамида на стратегическото ценообразуване

Глава 9. Канали за разпределение

• Същност и видове канали за разпределение на хотелския продукт
• Функции на каналите за разпределение
• Управление на каналите за разпределение
• Управление на конфликтите в каналите за разпределение
• Хотелски резервационни системи

Глава 10. Интегрирани маркетингови комуникации

• Същност и цели на маркетинговите комуникации
• Маркетингова комуникационна система
• Комуникационен микс
• Стъпки за разработване на ефективни маркетингови комуникации
• Методи за определяне бюджета за маркетингови комуникации
• Марки

Глава 11. Маркетинг на отношенията

• Маркетинг на отношенията – нова философия
• Инструменти на маркетинга на отношенията
• Фактори и движещи сили на маркетинга на отношенията
• Основни стъпки за създаване на програма на маркетинг на отношенията
• Програми за лоялни клиенти
• Управлението на връзките с клиентите като принос към лоялността
• Отвъд маркетинга на отношенията
• Кога маркетингът на отношенията е най-подходящ

Глава 12. Управление на качеството

• Същност на управлението на качеството в хотелиерството
• Фактори, влияещи върху качеството на хотелския продукт
• Равнища на качеството на хотелския продукт
• Модели за управление на качеството в хотелиерството
• Измерване на качеството в хотелиерството
• Маркетингови стратегии за управление на качеството в хотелиерството

Приложение 12.1. Определители на качеството в хотелиерството
Приложение 12.2. Примерен въпросник за измерване на удовлетвореността на гостите от престоя в хотела

Глава 13. Управление на приходите

• Същност на управлението на приходите на хотела
• Система на управлението на приходите на хотела
• Инструменти за управление на приходите на хотела
• Софтуер за управление на приходите
• Етични измерения на управлението на приходите на хотела
• Управлението на приходите и маркетинга на взаимоотношенията

Приложение 13.1. Изчисляване на оптималния брой дублирани стаи

Глава 14. Хотелски вериги

• Същност на хотелските вериги
• Договори за управление
• Франчайзинг
• Маркетингови консорциуми
• Джойнт венчър (съвместно предприятие)
• Международни маркетингови стратегии на хотелските вериги
• Присъединяване на индивидуален хотел към хотелска верига – дали и как?

Видяна общо: 864 рейтинг: 0.30

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.