Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Условия за участие в UITT ’2004

Дата: 31.03.2004

Изпълнителна агенция за национална туристическа

реклама и информация

 

 

                                                                                                               

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПОНИРАНАТА РЕКЛАМА НА

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ НА НАЦИОНАЛЕН ЩАНД - Киев

 

 

1. Туристическа организация или друга фирма,свързана с туристическия продукт, желаеща да участва на националния щанд на Република България в Киев следва да представи следните документи:

 

       а/ Удостоверение за актуално състояние на организацията – издадено от окръжния съд по регистрацията й в оригинал; копие от последно съдебно решение заверено с печата и подпис на управителя на фирмата.

       б / Копие на документ за официална правоспособност за предлагане на туристически продукт (лиценз за туроператор / тур агент или документ за категоризация на хотелиер или ресторантьор), заверено вярно с оригинала с подпис и печата на фирмата.

        в/ Участници в националния щанд са   български и чужди фирми , предлагащи туриститечиски продукти и услуги,  които рекламират България , регистрирани като търговци, в съответствие с изискванията на националните си законодателства, лицензирани като туроператори и турагенти  или категоризирани хотелиери или ресторантьори, предлагащи  туристически услуги в Република България, в съответствие  със Закона за туризма.

 

2. Не се допуска участието на туристическа организация, представяща материали, които рекламират туристически продукт от и за Република България с открит или подтекстово изразен смисъл или цел за омаловажаване значението, опозоряване или осмиване на Република България като държава или туристическа дестинация.

За чуждестранните фирми, участнички на българския щанд, се изисква рекламните им и други материали като каталози, оферти и т.н.да бъдат свързани само с българския туристически продукт

 

3. Не се допуска участието на туристическа организация с неизплатени стари задължения към ИАНТРИ.

 

4.В случай на противоречие на представените материали или документи с изискванията, предвидени в т.2 и т.3 или при липса на документ, съгласно изискванията на т.1, кандидатът не се допуска до участие.

 

5. При отстранени недостатъци /в тридневен срок от получаване на документите/ референтът включва туристическата фирма за участие.

 

6. Агенцията осигурява на всеки участник на националния щанд:

- работно място – информационен деск, на който да постави и разпространява рекламно-информационните си материали и оферти;

- при заявка-право на ползване на маса за преговори - допълнителни възможности, в зависимост от оптимума на предоставянето им от местния организатор.

    На всеки участник на националния щанд се предоставят следните възможности:

- осветление на информационния деск

- гардеробни и складови помещения

- по един бадж за всяка фирма, като всеки допълнителен се заплаща по 25 Euro

- почистване на работното място

- продукти и напитки за протоколно обслужване и дегустация

- сервитьорско обслужване

- участие в пресконференция

- да организира презентация на свой собствен продукт по предварителна заявка и с одобрението на ИАНТРИ

- при възможност от страна на ИАНТРИ за организиране и транспортиране на карго багаж с рекламни материали до изложението , ще се приемат до 50 кг, като цената е 4 Euro /кг., която се заплаща допълнително, извън таксата за участие

 

7. Специализирани услуги, свързани с участието на фирмите, се заплащат допълнително.

 

8. Заявлението за участие и  предложенията на фирмите ще бъдат  разгледани  и оценени от комисия на ИАНТРИ.

 

 9. За краен срок за участие на предложенията се счита срокът, посочен в уведомителното писмо.

 

10. След изтичане на крайния срок, разглеждане на предложенията от комисията и одобряване на кандидатите, до фирмите се изпращат писма за потвърждаване на участието, разположението и договор за пренаемане. След подписване на договора, но не по-късно от три работни дни след получаването му,следва да се внесат по сметката на ИАНТРИ таксите за участие. При невнасянето им фирмите не се допускат до участие

 

11. При заплащане от страна на фирма такса за участие и при неявяване по уважителни причини, платената такса се прехвърля за участие в следващо изложение.

 

12. Такси за участие:

·        за участие с един информационен деск – 630 Euro

·        за участие с един информационен деск  и половин маса за преговори– 1260 Euro

·        за участие с един информационен деск и самостоятелна маса за преговори – 1890 Euro

·        за участие с един информационен деск  и половин маса за преговори оборотна– 960 Euro

·        за участие с един информационен деск и маса за преговори оборотна –1260 Euro

 

13. Начин на разпределение на информационните дескове и масите за преговори

·        Срокът за подаване на заявки за Киев е 07.03.2004 г.

·        Заявки се подават чрез оригинален формуляр за заявка, който е неразделна част от общите условия и изисквания комплект от документи с оригинален подпис и печат на фирмата съгласно т.1

·        Заявката се подава в деловодството на ИАНТРИ, като се завежда с входящ номер, дата и час на получаване или чрез куриер, като за дата и час се приема датата и часът на получаването на заявката в деловодството от куриера

·        Разпределението на десковете се извършва от централната страна на щанда към страничните според реда на получаването на заявките

·        Масите за преговори се разпределят според реда на получаването на заявките

Видяна общо: 424 рейтинг: 0.10

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.