Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

XXV Изложение WTM - Лондон - Условия

Дата: 08.11.2004

АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ 


УТВЪРДИЛ:
Бисер Ялъмов
Изпълнителен директор

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ
НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ЩАНД В ЛОНДОН

1. Туристическа организация или друга фирма, свързана с туристическия продукт, желаеща да участва на националния щанд на Република България в Лондон следва да представи следните документи:
       а/ Удостоверение за актуално състояние на организацията – издадено от окръжния съд по регистрацията й в оригинал или заверено копие;
       б / Копие на документ за официална правоспособност за предлагане на туристически продукт (лиценз за туроператор / туристическа агенция или документ за категоризация на хотелиер или ресторантьор), заверено вярно с оригинала с подпис и печата на фирмата.
        в/ Участници в националния щанд са български фирми, предлагащи туриститечиски продукти и услуги,  които рекламират България, регистрирани като търговци в съответствие с изискванията на българското законодателство, лицензирани като туроператори и туристически агенции  или категоризирани хотелиери или ресторантьори, предлагащи  туристически услуги в Република България, в съответствие  със Закона за туризма или неправителствени организации.

2. Не се допуска участието на туристическа организация, представяща материали, които рекламират туристически продукт от и за Република България с открит или подтекстово изразен смисъл или цел за омаловажаване значението, опозоряване или осмиване на Република България като държава или туристическа дестинация.

3. Не се допуска участието на туристическа организация с неизплатени стари задължения към ИАНТРИ.

4. В случай на противоречие на представените материали или документи с изискванията, предвидени в т.2 и т.3 или при липса на документ, съгласно изискванията на т.1, кандидатът не се допуска до участие.

5. При отстранени недостатъци (в тридневен срок от получаване на документите) референтът включва туристическата фирма за участие.

6. Специализирани услуги, свързани с участието на фирмите (наем на техника, кетеринг и др.), се заплащат допълнително съгласно условията на официалния организатор на WTM – Reed Exhibitions .

7. Заявлението за участие и  предложенията на фирмите ще бъдат  разгледани и оценени от комисия на ИАНТРИ.

 8. За краен срок за подаване на заявки за участие се счита срокът, посочен в уведомителното писмо.

9. След изтичане на крайния срок, разглеждане на предложенията от комисията и одобряване на кандидатите, до фирмите се изпращат писма за потвърждаване на участието, разположението и договор за пренаемане. След подписване на договора, но не по-късно от три работни дни след получаването му, следва да се внесат по сметката на ИАНТРИ таксите за участие.

10. Крайният срок за изпращане на подписания договор в ИАНТРИ е 20 (двадесет) дни предварително преди започване на изложението.

11. Крайният срок за заплащане на таксата за участие е 17 (седемнадесет) дни предварително преди започване на WTM. В случай, че фирмата не е превела дължимата сума в този срок, не се допуска за участие.

12. При заплащане от страна на фирма такса за участие и при неявяване по уважителни причини, платената такса се прехвърля за участие в следващо изложение, на което фирмата желае да участва.

13. Начин на разпределение на информационните дескове и масите за преговори
• Срокът за подаване на заявки е 03.08.2004 г.
• Заявки се подават чрез оригинален формуляр за заявка, който е неразделна част от общите условия и изисквания комплект от документи с оригинален подпис и печат на фирмата съгласно т.1
• Заявката се подава в деловодството на ИАНТРИ, като се завежда с входящ номер, дата и час на получаване или чрез куриер, като за дата и час се приема датата и часът на получаването на заявката в деловодството от куриера
• Разпределението на десковете се извършва от централната страна на щанда към страничните според реда на получаването на заявките. Предимство имат фирмите, заявили по-голяма площ.
• Масите за преговори се разпределят според реда на получаването на заявките като предимство имат фирмите, заявили по-голяма площ.

Видяна общо: 654 рейтинг: 0.16

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.